• s1.png
 • s2.png

WHO WE ARE

     ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องประสานความร่วมมือและบูรณาการแผนงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผน “ยุทธการฟ้าแดดสงยาง  ระดมกวาดล้างยาเสพติด” ภายใต้โครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์  ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  โดยจะดำเนินการทั้งด้านการป้องกัน  และบำบัดรักษาไปพร้อมกัน 

     เพื่อให้การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  จึงจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ขึ้น โดยมีหน้าที่อำนวยการ  ประสานความร่วมมือ และบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำแผนงาน กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

WHAT WE OFFER

 • Call Center/Fax

  หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อประสานงาน  0-4381-6791 Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Addrdss

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

 • Anti Drug Corner

  ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

 • Friend Corner

  ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น  สำหรับช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา  ร้องทุกข์