หลักเกณฑ์ วิธีการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์       วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสิธุ์       การสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นและที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น       หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณ๊ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖       ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๒       ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท.       การลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาฯ       การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่่อการยังชีพของ อปท.       คสช. ชงกฎหมายเปิดช่องข้าราชการ 3 แสนรายใช้สิทธิ์กลับรับบำนาญ     
 ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ ถาม-ตอบ
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย อบจ.กาฬสินธุ์


แสดงคำถาม


ตั้งคำถาม


กลับหน้าหลัก


เข้าสู่ระบบ
แสดงข้อมูลคำถาม/เสนอความคิดเห็น
จัดเรียงคำถามตาม :
ค้นหาคำถาม :
    หัวข้อคำถาม    ตั้งคำถามโดย  วันที่ตั้งคำถาม  จำนวนผู้อ่าน

     ยังไม่มี ข้อมูลคำถาม / เสนอความคิดเห็น ที่จะใช้แสดงผลครับ !!!

มีข้อมูลทั้งหมด  0  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/0

1
สงวนลิขสิทธิ์ © 2014 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย อบจ.กาฬสินธุ์
เลขที่ 3/47 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061