กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสวัสดิการสังคม

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 1576 ครั้ง
Month : 52,836 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 551,344 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
   แบบฟอร์มทั่วไป [Form]
  ผู้อัพโหลด ขนาด(Kb)
แบบคําร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวเพ็ญประภา ขรรค์แก้ว 12.01
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว นางสาวเพ็ญประภา ขรรค์แก้ว 91.50
แบบใบลาพักผ่อน นางสาวเพ็ญประภา ขรรค์แก้ว 64.48

   แบบฟอร์มเบิกค่าเช่าบ้าน
  ผู้อัพโหลด ขนาด(Kb)
แบบฟอร์มขอรับค่าเช่าบ้าน นางสาวเพ็ญประภา ขรรค์แก้ว 41.00
แบบฟอร์มขอเบิกค่าเช่าบ้าน นางสาวเพ็ญประภา ขรรค์แก้ว 32.50

   แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
  ผู้อัพโหลด ขนาด(Kb)
หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7133) นางสาวเพ็ญประภา ขรรค์แก้ว 359.79
หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7132) นางสาวเพ็ญประภา ขรรค์แก้ว 364.23
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) นางสาวเพ็ญประภา ขรรค์แก้ว 915.41
แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้ไปช่วยหรือไป นางสาวเพ็ญประภา ขรรค์แก้ว 367.03

   แบบฟอร์มเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
  ผู้อัพโหลด ขนาด(Kb)
หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีผู้มีสิทธิได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัต นางสาวเพ็ญประภา ขรรค์แก้ว 123.30
หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7220) นางสาวเพ็ญประภา ขรรค์แก้ว 79.64
หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7219) นางสาวเพ็ญประภา ขรรค์แก้ว 82.27
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223) นางสาวเพ็ญประภา ขรรค์แก้ว 79.74