แสดงประเภทข่าว : ข่าวเงินสวัสดิการต่างๆ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ย้อนกลับ

ปิดหน้านี้
ค้นหาข่าว :
   ประเภทข่าว : ข่าวเงินสวัสดิการต่างๆ

   เงินรายได้สถานศึกษา โอนให้โรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ


   เงินรายได้สถานศึกษา โอนให้โรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ


   เงินรายได้สถานศึกษา โอนให้โรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ


   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการครู อบจ.กาฬสินธู์ุ


   เงินรายได้สถานศึกษา โอนให้โรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ


   เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทนอื่น ข้าราชการครู (ตกเบิก)


   เงินเดือนและค่าตอบแทน บุคลากรทางการศึกษา ตกเบิก


   ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2


   เงินเดือนตกเบิก ข้าราชกาารครู


   เงินเดือนและค่าตอบแทน บุคลากรทางการศึกษา ตกเบิก


มีข้อมูลทั้งหมด  193  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      4 | 20  
 1  2  3    5