โครงการชุมชนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑
  หมวด  ข่าวสารกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต   วันที่ประกาศ  18-09-2560

 

          วันนี้ (๑๑ ก.ย. ๖๐)  ณ ห้องประชุมดอกคูณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายประยงค์  โมคภา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายอนันต์ พิมพะสาลี  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   พร้อมด้วยนายยศศรัณยู  ณ กาฬสินธุ์  เลขนานุการนายก อบจ. นายชุมพล  หลักคำ ส.อบจ.กาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด เขต ๔    นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  นางเฉลิมขวัญ  สุริยวนากุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิดโครงการชุมชนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

 

 

          ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญยิ่ง ทั้งคุณค่าด้านวัตถุที่ได้จากป่า เพื่อใช้สอย ซึ่งหากมีการจัดการที่ดี มีการปลูกต้นไม้ให้เจริญเติบโตทดแทนต้นเดิมที่ถูกตัดไปหรือสูญหายจากสาเหตุอื่น ก็จะอำนวยประโยชน์อย่างยั่งยืน แต่จากข้อมูลพบว่าป้าไม้ในประเทศไทยถูกทำลายอย่างรวดเร็วในระยะเวลา ๕๐ ปี ที่ผ่านมา  จากการสำรวจป่าไม้ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ในปี ๒๕๕๙ พบว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไมเหลืออยู่ ร้อยละ ๓๑.๕๘ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวนป่าไม้เหลือน้อยที่สุด คือประมาณ ๑๕.๖ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๓ ของพื้นที่ภาค จังหวัดกาฬสินธุ์มีพื้นที่ป่าไม้เหลือเพียง ร้อยละ ๑๐.๘๑ ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

          กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จึงเห็นความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมสร้างเจตคติให้ผู้นำและประชาชนผู้เข้าร่วมอบรม มีจิตสำนึกที่ดี ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานพระราชดำรัส เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักรักป่าไม้ ตอนหนึ่งความว่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง

 

          สำหรับกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมในรุ่นที่ ๑ ประกอบด้วย  ประชาชนในเขตอำเภอต่างๆ ๕ อำเภอ ๑๒ ตำบล ได้แก่อำเภอนามน อำเภอเขาวง และอำเภอนาคู จำนวน ๓๕๐ คน โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  25  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสารกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  โครงการชุมชนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒ 
  โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๐ อำเภอฆ้องชัย รุ่นที่ ๕ 
  โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๐ อำเภอสหัสขันธ์ รุ่น ๔ 
  โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อำเภอร่องคำ รุ่น ๓ 
  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๐ 
     ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.)
     เมื่อวันที่ ๕ มี.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่เทศบาลตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ และเทศบาลตำบลนาจารย์ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.)

     ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.มหาสารคาม
     วันที่ ๒ มี.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายพูลศักดิ์ บุเกตุ

     เปิดศูนย์โฮมสุขตำบลไผ่
      เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลไผ่ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในนามกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายยศศรัณยู ณ กาฬสินธุ์

     ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต ๗ ขอนแก่น
     วันนี้ (๒๓ ก.พ.๖๑) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยนายอนันต์ พิมพะสาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

     โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
      วันนี้ (๒๒ ก.พ. ๖๑) นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ ส.อบจ.กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองฯ เขต ๒ นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต


รับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา
โครงการชุมชนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒
จังหวัดสงขลาศึกษาดูงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการชุมชนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 3/47 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
  โทรศัพท์ 0-4381-5916
  Copyright © 2012 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.