โครงการชุมชนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑
  หมวด  ข่าวสารกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต   วันที่ประกาศ  18-09-2560

 

          วันนี้ (๑๑ ก.ย. ๖๐)  ณ ห้องประชุมดอกคูณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายประยงค์  โมคภา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายอนันต์ พิมพะสาลี  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   พร้อมด้วยนายยศศรัณยู  ณ กาฬสินธุ์  เลขนานุการนายก อบจ. นายชุมพล  หลักคำ ส.อบจ.กาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด เขต ๔    นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  นางเฉลิมขวัญ  สุริยวนากุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิดโครงการชุมชนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

 

 

          ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญยิ่ง ทั้งคุณค่าด้านวัตถุที่ได้จากป่า เพื่อใช้สอย ซึ่งหากมีการจัดการที่ดี มีการปลูกต้นไม้ให้เจริญเติบโตทดแทนต้นเดิมที่ถูกตัดไปหรือสูญหายจากสาเหตุอื่น ก็จะอำนวยประโยชน์อย่างยั่งยืน แต่จากข้อมูลพบว่าป้าไม้ในประเทศไทยถูกทำลายอย่างรวดเร็วในระยะเวลา ๕๐ ปี ที่ผ่านมา  จากการสำรวจป่าไม้ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ในปี ๒๕๕๙ พบว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไมเหลืออยู่ ร้อยละ ๓๑.๕๘ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวนป่าไม้เหลือน้อยที่สุด คือประมาณ ๑๕.๖ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๓ ของพื้นที่ภาค จังหวัดกาฬสินธุ์มีพื้นที่ป่าไม้เหลือเพียง ร้อยละ ๑๐.๘๑ ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

          กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จึงเห็นความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมสร้างเจตคติให้ผู้นำและประชาชนผู้เข้าร่วมอบรม มีจิตสำนึกที่ดี ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานพระราชดำรัส เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักรักป่าไม้ ตอนหนึ่งความว่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง

 

          สำหรับกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมในรุ่นที่ ๑ ประกอบด้วย  ประชาชนในเขตอำเภอต่างๆ ๕ อำเภอ ๑๒ ตำบล ได้แก่อำเภอนามน อำเภอเขาวง และอำเภอนาคู จำนวน ๓๕๐ คน โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  25  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสารกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” รณรงค์ “คนรักคลอง “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”   
  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการ อบจ.กาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อำเภอกมลาไสย   
  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เข้าร่วมโครงการ “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลนิคม ประจำปี ๒๕๖๑ 
  โครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๑ 
     กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” รณรงค์ “คนรักคลอง “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”
     วันนี้ (๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑) นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมด้วย นายอนันต์ พิมพะสาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล

     ผู้อำนวยการกองส่งเสริมฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการ อบจ.กาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อำเภอกมลาไสย
     เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการ อบจ.กาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกมลาไสย

     กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เข้าร่วมโครงการ “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
     วันนี้ (๒๓ พ.ย.๖๑) เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

     ประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลนิคม ประจำปี ๒๕๖๑
     เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ บริเวณสวนไดโนเสาร์ อ่างเก็บน้ำชลประทานตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและรูปแบบการฟื้นฟูฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
     วันนี้ (๒๕ ต.ค. ๖๑) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและรูปแบบการฟื้นฟูฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อพิ


ผู้อำนวยการกองส่งเสริมฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการ อบจ.กาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อำเภอกมลาไสย
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เข้าร่วมโครงการ “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลนิคม ประจำปี ๒๕๖๑
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและรูปแบบการฟื้นฟูฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 3/47 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
  โทรศัพท์ 0-4381-5916
  Copyright © 2012 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.