+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๒ เรื่อง ของนางพรพิมล พาณิชย์ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองสมเด็จ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จํานวน 1 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมการประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินฯ       อบจ. กาฬสินธุ์ ร่วมงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓”       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๒ เรื่อง ของนางมณีจันทร์ ปันเป็ง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว        เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๒ เรื่อง ของนางทิวาพร แก้วคําสอน ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จํานวน 2 โครงการ       ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการให้บริการรับชําระภาษี/ค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความยินดีการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร     
อบจ.กาฬสินธุ์ ประชุมแนวทาง การป้องกันเชื้อ โควิด – 19 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 24 มีนาคม 2563 15:29:25   อ่าน : 207 ครั้ง
รายละเอียด :

 อบจ.กาฬสินธุ์  ประชุมแนวทาง การป้องกันเชื้อ โควิด – 19

             เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์  ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการด้านโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 พบว่ามีผู้ติดเชื้อ ยืนยัน 1 ราย ผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรค 29 ราย  ประกอบกับที่กรุงเทพมหานครได้ประกาศปิดเมือง ส่งผลให้มีผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก และสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์  จึงได้มีประกาศเรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ตั้งแต่เริ่มต้นการแพร่ระบาดของเชื้อโรคจนถึงปัจจุบัน จากฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๕  ที่ใช้บังคับควบคุมในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการปิดสถานที่ต่าง ๆหรืองดกิจกรรมต่างๆ  เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคจากคนสู่คน ไม่ให้ขยายวงกว้างออกไป ปะกอบกับจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการควบคุมคป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

                จากสถานการณ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้สำคัญกับปัญหาดังกล่าวและมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นอย่างมาก  จึงได้เรียกประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  เพื่อหาแนวทางมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  (โควิด – 19) ไม่ให้แพร่กระจายออกไปอีก   โดยนายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาวาระสำคัญเรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการควบคุมคป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19)  งบประมาณรวม 5,365,911 บาท  โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน งบฯส่วนแรกเป็นการจัดหาทรัพยากรในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 2,285,000 บาท เพื่อนำไปสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลทั้ง 18 แห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์  งบฯส่วนที่สองเป็นการขอรับการสนับสนุนเพื่อเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม สำหรับรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน ๓,๐๘๐,๙๑๑ บาท    ที่ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ถือเป็นวาระสำคัญที่จะต้องพิจารณาอย่างละเอียดก่อนที่จะอนุมัติให้การสนับสนุนกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 หมวด 5 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะให้การสนับสนุน ป้องกัน ควบคุมการแพร่และระงับการระบาดของเชื้อโรคให้กับจังหวัดหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมป้องกันได้ ซี่งต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ ตามหนังสือสั่งการของวกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ จากข้อมูลรายละเอียดประมาณการที่ขอรับการสนับสนุนนั้นมีบางรายการที่อยู่นอกเหนือภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น การต่อเติมก่อสร้างอาคาร วัสดุงานบ้านงานครัว เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมได้มอบให้ฝ่ายนิติการไปศึกษาและประสานกับทางจังหวัดเพื่อหาแนวทางที่ถูกต้องก่อนที่จะให้การสนับสนุนงบประมาณต่อไป...

 

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมการประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินฯ
อบจ. กาฬสินธุ์ ร่วมงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓”
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการให้บริการรับชําระภาษี/ค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความยินดีการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กรณีปรากฎข่าวทางสื่อมวลชน มีผู้แอบอ้างเป็นทหารขายบัตรคอนเสิร์ตการกุศล
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 48  
สถิติเดือนนี้ : 778  
สถิติปีนี้ : 12,979  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 237,760  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.