+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน 4 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน 1 โครงการ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มิถุนายน,กรกฎาคม 2563 จํานวน 17 โครงการ       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวน ๓ เรื่อง ของนายอำนาจ บุตรสุริย์ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กรกภาคม 2563 จํานวน 7 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง จํานวน 2 โครงการ       อบจ.กาฬสินธุ์ จัด โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ        อ.บ.จ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายฯ     
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความยินดีการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 1 กรกฏาคม 2563 09:50:10   อ่าน : 156 ครั้ง
รายละเอียด :

 เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ในการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามบัญชีให้โอน/ย้าย ผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน ๑๓ ราย ดังนี้

๑. นางภัลลิกา  ดลรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)

๒. นายชูศักดิ์ ศรีพลอย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมูลวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ)

๓. นางสาวสรัญธร ไผ่พุทธ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ดำรงตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

๔. นางสาวนุชนาถ อินทนาศักดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ดำรงตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

๕. นายปวิช โพธิ์แสง ครูโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ดำรงตำแหน่ง : รักษาราชการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ)

๖. นางอรทัย สุวรรณหาร ครูโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ดำรงตำแหน่ง : รักษาราชการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ)

๗. นายศิริชัย ปุริสาย ครูโรงเรียนดงมูลวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ดำรงตำแหน่ง : รักษาราชการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองห้างพิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ)

๘. นางสาวณธษา วงศ์ขวาหมู นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ดำรงตำแหน่ง : รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและทรัพย์สิน กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

๙. นายจักรี ทงประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ดำรงตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการประชุม กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

๑๐. นางสาวพรพรรณ โคกแปะ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ดำรงตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผังเมือง กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

๑๑. นายณัฐพงษ์ เอกวงษา นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ดำรงตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

๑๒. นางมณีภรณ์ ไชยฤทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ดำรงตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

๑๓. นายประวิทย์ ปิ่นทะวงศ์ ครูโรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ดำรงตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการหนองบัวปิยนิมิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ)


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
อบจ.กาฬสินธุ์ จัด โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
อ.บ.จ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายฯ
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 53  
สถิติเดือนนี้ : 506  
สถิติปีนี้ : 14,359  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 239,140  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.