+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebooklineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 7 โครงการ       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์       รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน (e-plannacc)       รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (e-plannecc)       นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมผลการดำเนินโครงการ ฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากฯ       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”       นายกอบจ.กาฬสินธุ์นำข้าราชการ ลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เต้นแอโรบิครวมใจ รวมพลังห่างไกลยาเสพติด     
นายก อบจ.กาฬสินธุ์ แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาฯ มุ่งมั่นส่งเสริม คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 15:44:47   อ่าน : 253 ครั้ง
รายละเอียด :

 นายก อบจ.กาฬสินธุ์  แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาฯ
มุ่งมั่นส่งเสริม
 คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน ของจังหวัดกาฬสินธุ์

 

            บ่ายวันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2564) ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์โดยนายวรากรณ์  ภูอาภรณ์  เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และได้รับเกียรติจากนายเลิศบุศย์  กรองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง 30 เขต และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ การประชุมวันนี้มีระเบียบวาระที่สำคัญคือ เรื่องการแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีหลักการพัฒนา “กาฬสินธุ์บ้านเรา ต้องดีกว่าเก่า” เพื่อให้หลุดพ้นจากจังหวัดที่มีรายได้ต่ำ และให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริหารงานตามกรอบอำนาจหน้าที่ จัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎกระทรวง และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะใช้ประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่มี มาพัฒนากาฬสินธุ์บ้านเราให้เป็นเมืองน่าอยู่ ทำให้ชาวกาฬสินธุ์อยู่ดี กินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประสานผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งจังหวัด เพื่อรับฟังปัญหานำมาแก้ไขและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและทีมบริหารที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งได้แบ่งนโยบายการบริหารออกเป็น  9 ด้าน 1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2. นโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 3.นโยบายด้านการเกษตร 4. นโยบายด้านการศึกษา 5. นโยบายด้านการกีฬา  6.  นโยบายด้านสังคมสงเคราะห์และสร้างความเข้มแข็งชุมชน 7.  นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ
8. นโยบายด้านการบริหารจัดการ  9.นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
             
หลังจากที่นายกได้แถลงนโยบายในการบริหารต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งประธานสภาได้เปิดให้สมาชิกอภิปรายในนโยบายที่นายกแถลงต่อสภากันอย่างกว้างขวาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้อภิปรายถึงปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้อภิปรายสนับสนุนเห็นชอบกับนโยบายของผู้บริหารและมีสมาชิกสภาที่ได้อภิปรายถึงการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ไปยังฝ่ายบริหาร ทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ถนน เป็นหลุมเป็นบ่อสัญจรไปมา ได้รับความลำบาก ปัญหาด้านภัยพิบัติต่างๆ ภัยแล้ง อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนการพัฒนาส่งเสริมเรื่องการศึกษาเสนอให้มีการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศมาสอนในโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกโรงเรียน ทั้งภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้รับทราบข้อเสนอดังกล่าวและจะนำปัญหาต่างๆไปดำเนินการแก้ไขให้กับประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป

 

                                                                                                                                                                                                                                      


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมผลการดำเนินโครงการ ฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากฯ
นายกอบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
นายกอบจ.กาฬสินธุ์นำข้าราชการ ลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เต้นแอโรบิครวมใจ รวมพลังห่างไกลยาเสพติด
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 14  
สถิติเดือนนี้ : 1,120  
สถิติปีนี้ : 7,480  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 255,853  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.