+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565       อบจ.กาฬสินธุ์ รับการประเมินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น รอบสุดท้าย       ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ส่งมอบบัตรเลือกตั้งให้กับศูนย์เลือก 18 อำเภอ       ประชุมอนุกรรมการประจำอำเภอ เตรียมความพร้อม ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับกกต.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้าย Big Day ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2565       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่รวมผลคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์        อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่วิทยากรระดับจังหวัดกาฬสินธุ์     
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2564 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 9 ธันวาคม 2564 16:04:54   อ่าน : 316 ครั้ง
รายละเอียด :

 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

สมัยวิสามัญ สมัยที่3  ประจำปี 2564

 

 

                เมื่อ 8 ธ.ค 2564  เวลา 13.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมแพรวา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    โดยนายวรากรณ์  ภูอาภรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ดำเนินการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่เรื่องที่ประธานสภาแจ้งให้ทราบที่ได้แต่งตั้งให้นายวิรัตน์  ภูต้องใจ สอบจ.เขตอำเภอสมเด็จ เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องการสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษาที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 คน ที่ประชุมได้เลือก นายวิรัตน์  ภูต้องใจ สอบจ.เขตอำเภอสมเด็จ เป็นกรรมการสภาการศึกษาฯ  เรื่องการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ของกองช่าง ในหมวดแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 รายการ งบประมาณ 456,000 บาท นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ สอบจ.เขตอำเภอเมือง ได้สอบถามถึงเหตุผลที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง         โครงการนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มอบให้นายชัยศิริ โรจนกิจผู้อำนวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงว่าการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ทำนั้น ทางอบต.ได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ มาทำเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซึ่งทำให้งานทับซ้อนกันจึงจำเป็นต้องขยับพิกัดการก่อสร้างใหม่ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ส่วนในเรื่องอื่นๆ  นายกได้แถลงให้ทราบถึงความคืบหน้าการรับถ่ายโอน รพสต.และสถานีอนามัยว่าการรับการถ่ายโอน รพสต.เพิ่มเติม 4 แห่ง จากเดิม 47 แห่ง รวมเป็น 51 แห่ง ได้แก่ รพสต. หนองบัว ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย รพสต.หนองแปน อ.กมลาไสยรพสต.โนนทัน อ.ฆ้องชัย  และรพสต.โนนเขลา อ.ฆ้องชัย ผลการประเมินอบจ.กาฬสินุ์เรา จากณะกรรมการ เราได้คะแนนระดับดีเยี่ยม ซึ่งในอนาคตสามารถที่จะรับการถ่ายโอนมาได้ทั้งจังหวัด นายอุทัย แก้วกล้า สอบจ.เขตอำเภอฆ้องชัย

 

 

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาแห่งชาติ ได้มีการแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษา กรมการพัฒนาการศึกษาระดับชาติ จัดอันดับการบริหารการศึกษา 5 ระดับ คือ การศึกษามัธยม ลำดับ1 การศึกษาเอกชน ลำดับ2 สพฐ. ลำดับ3 การศึกษา กทม.ลำดับ4 และการศึกษาของ อปท.อยู่ในลำดับที่ 5 ฉะนั้น เราควรยกระดับการศึกษาโรงเรียนในสังกัดของเราขึ้นไป โดยหนุนเสริม สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา ในรูปแบบคณะกรรมการที่มาจากตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา เราต้องพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้เท่าทันกับโลกปัจจุบัน หากเราได้ช่วยกันทุกภาคส่วน ทำการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ให้มีประสิทธิภาพ และในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ผู้ทรงคุณวุฒิการศึกษาจันทบุรี 23 โรงเรียน จะเดินทางมาขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการพัฒนาด้านการศึกษา  ได้มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา เข้ามาพิจารณาจัดการศึกษาจนประสบผลสำเร็จ  นายคงเดช เฉิดสถิต ส อบจ.เขตอำเภอกมลาไสย  แสดงความยินดีกับบุคลากรที่สอบนักบริหารงานของ อบจ.เราได้หลายท่าน การถ่ายโอน รพสต.อนามัย ของอำเภอกมลาไสยมาครบทั้ง 20 รพสต. ซึ่งเป็นความมุ่งหวังความก้าวหน้า ความอบอุ่น สร้างขวัญและกำลังใจให้บริการแก่ประชาชน ในเรื่องของประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยในเขตพื้นที่ลำน้ำชี ที่ถนนได้ถูกกระแสน้ำตัดขาด ชำรุดเสียหายหลายจุด สำหรับเรื่องของสะพานหนองสนม ในการประชุมสภาฯครั้งที่ผ่านมาท่านนายกรับว่าจะได้ส่งช่างมาสำรวจ สร้างความดีใจให้กับประชาชนในพื้นที่ที่จะได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เป้นอย่างมาก นายสุรพงษ์ พลซื่อ  เขตอำเภอกุฉินารายณ์  เรื่องการพัฒนาการศึกษา เห็นด้วยกับสมาชิกที่ได้อภิปรายไปแล้ว ว่า เด็กนักเรียนของเราที่มีไอคิว ความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันบางคนเลือกเรียนสายสามัญ บางคนเลือกเรียนสายอาชีพ ผมขอเสนอเรื่องการสนับสนุนการจัดการกีฬาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอำเภอ หรือการแข่งขันชกมวย เพื่อจะได้รางวัลการันตีในการส่งเข้าสโมสรต่างๆ

 

 

ได้ อีกทั้งยังเป็นการให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย นายวิรัตน์  ภูต้องใจ สอบจ.เขตอำเภอสมเด็จ ถนนถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝากผู้บริหารได้ดำเนินการพัฒนาให้เสร็จภายในระยะนี้ ได้แก่ถนนบ้านอู้ถึงบ้านแซงบาดาล อำเภอสมเด้จ  ซึ่งได้นำเสนอมาหลายสมัยอยากให้ได้รับการพัฒนาเป็นถนนไร้ฝุ่นด้วย นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ  สอบจ.อำเภอเมือง ขอปรึกษาหารือและฝากถึงฝ่ายบริหาร 3 เรื่อง 1. เรื่องการย้ายที่ประชุมสภาเป็นครั้งที่ 2 จะมีการย้ายอีกหรือไม่ จะได้ใช้ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในช่วงไหน 2. เรื่องการรับการถ่ายโอน รพสต.อนามัย ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการรับถ่ายโอนรพสต.ซึ่งเพิ่มจากเดิมรวมจำนวน 51 แห่ง 3. คณะกรรมการด้านการศึกษา ไปทำหน้าที่เลือกกันอีกครั้งในระดับประเทศตามที่ตนเองได้รับเลือกไปทำหน้าที่มาในครั้งที่แล้ว นายวรากรณ์ ภูอาภรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการปรับปรุง หากแล้วเสร็จตามสัญญาก็จะสามารถใช้ประชุมสภาฯได้ตามปกติ นายชานุวัฒน์  วรามิตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  การรับการถ่ายโอน รพสต.จะรับ 51แห่งหรือทั้งหมด เราก็รับภาระเหมือนเดิมเพราะเขารับงบจากสำนักงานงบประมาณ เฟสแรก 51แห่ง ส่วนจะรับเพิ่มอีกหรือไม่ต้องมีเงื่อนไขอีกหลายข้อ ซึ่งจะได้นำเรียนสภาได้รับทราบต่อไป นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ  สอบจ.อำเภอเมือง  หากรับโอนมาอีก 51 แห่ง จะพิจารณาที่จอดรถอย่างไร นายสุรพงษ์ พลซื่อ  เขตอำเภอกุฉินารายณ์  รพสต. จำนวน  51 แห่ง เราพร้อมที่จะรับหมด แต่ตอนนี้เราต้องดูใจเขาก่อนต่อไปกฎหมายกระจายอำนาจให้งบ อปท.40% มาอีกรับอีก เราจะได้บริหารด้านการบริการสาธารณสุขได้อย่างเต็มที่ทั่วทั้งจังหวัด

 

 

 

(ภาพ : พชรพงศ์)


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565
  อ่านข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 101  
สถิติเดือนนี้ : 728  
สถิติปีนี้ : 11,991  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 282,088  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.