+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565       จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดตัว อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ Kalasin Geopark อย่างยิ่งใหญ่       โครงการค่ายวิชาการเพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานเครือข่าย คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ต้อนรับสำนักงบประมาณเขต 8       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณารับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง สายงานผู้บริหารที่ว่าง       ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายประจำเดือนพฤศจิกายน2565 จำนวน 12 โครงการ       ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)        ส่งสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 15 โครงการ       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย        องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำรถยนต์ส่วนกลางตรวจวัดค่าควันดำ และระดับเสียงจากท่อไอเสียรถยนต์     
ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 14:21:51   อ่าน : 233 ครั้ง
รายละเอียด :

 ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์

 

 

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 เริ่มจากวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2564 มีกำหนด 45 วัน  และ เมื่อ 22 กุมภาพันธ์  2565  เวลา 13.30 น.  สภาองค์การสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    โดยนายวรากรณ์  ภูอาภรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ดำเนินการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประกอบไปด้วย ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  การประชุมในครั้งนี้มีวาระที่สำคัญหลายเรื่องที่สภาฯจะได้ร่วมกันพิจารณา  อาทิ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีคณะกรรมการออกพื้นที่ ติดตามประเมินผล และสรุปให้สภาได้รับทราบว่าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี  ว่าในปีงบประมาณที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ในด้านใดบ้าง สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด เรื่องนี้นายอุทัย แก้วกล้า ส อบจ.เขตอำเภอฆ้องชัย ได้อภิปรายเกี่ยวกับ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการจัดส่งทีมชุดขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร จากสถิติ ปี 2564 ได้มีการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 70 บ่อนั้น ถือว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากในหลายพื้นที่ยังประสบกับภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำดิบในการทำน้ำประปา และการเกษตรกรรม จึงเสนอให้มีชุดขุดเครื่องจักรกลเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชนได้ในระยะยาวต่อไป 

และการประชุมในวันนี้ ได้มีญัตติ ที่เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาฯ จำนวน 4 เรื่อง เป็นเรื่องการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 รายการ งบประมาณรวม 542,000 บาท ในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ที่ขอแก้ไขรายละเอียดขนาดไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในหมวดงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจะต้องนำเสนอต่อสภาเพื่อขอความเห็นชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 30   ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565  จำนวน 1 รายการงบประมาณ 310,600 บาท งานบริการสาธารณสุขที่ต้องขอความเห็นชอบจากสภา ตามระเบียบที่กำหนดไว้ และเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อคืนเงินค่าปรับ เนื่องจากในช่วงปีงบประมาณ 2564  ผู้รับจ้างได้ส่งงานล่าช้าไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งต้องเสียค่าปรับรวม 16,094 บาท แต่ใช้ช่วงนั้นเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  รัฐบาลจึงได้มีนโยบายผ่อนผันให้กับผู้รับจ้างที่ส่องมอบงานล่าช้า อาจจะเนื่องมาจาก ขาดแรงแรงงานในการทำงานก่อสร้าง ร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างปิด จัดหาวัสดุมาดำเนินการไม่ได้จึงส่งผลให้มีการส่งงานล่าช้า ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย  ผู้รับจ้างจึงขอคืนเงินค่าปรับดังกล่าวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้จ้าง  แต่ค่าปรับในปีงบประมาณที่ผ่านได้ตกเป็นเงินสะสมไปแล้ว ดังนั้นจึงได้นำญัตติดังกล่าวเข้าสู่สภาเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภา เพื่อจะนำเงินสะสมดังกล่าวมาคืนให้กับผู้รับจ้างต่อไป ซึ่งในญัตติแต่ละเรื่อง ประธานสภาได้เปิดให้สมาชิกได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และในญัตติทุกเรื่องจบด้วยลงมติของสภาคะแนนเสียงเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

 

 

 

 (ภาพ : นิพนธ์ / ข่าว : พักตร์ศิริ)

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565
ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565
การประชุมสภาอบจ.กาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565
ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565
  อ่านข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 55  
สถิติเดือนนี้ : 1,015  
สถิติปีนี้ : 15,210  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 285,307  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.