+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565       จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดตัว อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ Kalasin Geopark อย่างยิ่งใหญ่       โครงการค่ายวิชาการเพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานเครือข่าย คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ต้อนรับสำนักงบประมาณเขต 8       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณารับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง สายงานผู้บริหารที่ว่าง       ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายประจำเดือนพฤศจิกายน2565 จำนวน 12 โครงการ       ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)        ส่งสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 15 โครงการ       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย        องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำรถยนต์ส่วนกลางตรวจวัดค่าควันดำ และระดับเสียงจากท่อไอเสียรถยนต์     
อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมประชุม KALASIN GEOPARK ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 14:23:23   อ่าน : 49 ครั้ง
รายละเอียด :

 อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมประชุม KALASIN GEOPARK

 

16 พ.ย. 2565 นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีกาฬสินธุ์ เรื่องการจัดตั้งอุทยานธรณีกาฬสินธุ์ Kalasin Geopark ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานการประชุม ที่มาของการประชุมวันนี้ เนื่องจากจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการขุดค้นพบซากดึกดำบรรพ์ในยุคดึกดำบรรพ์อยู่ในหลายพื้นที่ เช่น ซากไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว ที่อำเภอสหัสขันธ์ ซากไดโนเสาร์ภูน้อย ไม้กลายเป็นหินภูปอ ที่อำเภอคำม่วง รอยเท้าไดโนเสาร์ ภูแฝก ที่อำเภอห้วยผึ้ง ซากปลาโบราณ ภูน้ำจั้น ที่อำเภอกุฉินารายณ์ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพภูมิประเทศที่มีความสำคัญทางธรณีวิทยา ซึ่งจะต้องได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาให้มีความยั่งยืน ที่ประชุมได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะร่วมกันผลักดันให้มีการพัฒนาให้ก้าวสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกขององค์การยูเนสโก้ (UNESCO Global Geoparks) เกิดคุณค่าของมรดกทางธรรมชาติวิทยา และคุณค่าทางมรดกของวัฒนธรรมในพื้นที่ ยกระดับความตระหนักรู้ของประชาชนให้เห็นความสำคัญของมรดกทางธรณีวิทยาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์จนถึงปัจจุบัน ทำให้ชุมชนในพื้นที่มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเอง ทำให้มีเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่อุทยานธรณี มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น อุทยานธรณีแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับคือ 1. ระดับโลก ในปัจจุบันประเทศไทย มีอุทยานธรณีที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลกเพียงแห่งเดียวคือ อุทยานธรณีสตูลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามกรอบของยูเนสโก้ ส่วนอุทยานธรณีที่ผ่านการประเมินระดับโลกคืออุทยานธรณีโคราช ซึ่งประกาศในเร็วๆนี้ 2. อุทยานธรณีระดับประเทศไทย มี 2 แห่ง คืออุทยานธรณีสามพันโบก อุบล และอุทยานธรณีภูเวียง ขอนแก่น และ3. อุทยานธรณีท้องถิ่น อยู่หลายแห่ง อาทิ ไม้กลายเป็นหินตาก อุทยานธรณีชัยภูมิ อุทยานธรณีสุพรรณบุรี และน้องใหม่พึ่งเปิดตัวคืออุทยานธรณีกาฬสินธุ์ โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการอุทยานธรณีกาฬสินธุ์ ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนเปิดตัวอุทยานธรณีกาฬสินธุ์มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนอุทยานธรณีกาฬสินธุ์ ก้าวไปถึงระดับโลก จังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆเพื่อทำหน้าที่ในแต่ละด้านและประสานให้เกิดความสอดคล้องกันอันจะนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ในที่สุด เบื้องต้นได้พิจารณาแนวทางการสร้างการรับรู้อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ โดยจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบให้สาธารณชนได้รับรู้รับทราบ จัดกิจกรรม ออกบู้ทในงานสำคัญต่างๆ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 300,000 บาท เพื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนการขับเคลื่อนอุทยานธรณีกาฬสินธุ์ ไปสู่อุทยานธรณีโลก หลังจากปิดการประชุม นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบแจกัญดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่ด้วย


ไม่มีภาพกิจกรรมประกอบ : -
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดตัว อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ Kalasin Geopark อย่างยิ่งใหญ่
โครงการค่ายวิชาการเพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานเครือข่าย คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ต้อนรับสำนักงบประมาณเขต 8
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 50  
สถิติเดือนนี้ : 1,010  
สถิติปีนี้ : 15,205  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 285,302  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.