หมายเลขโทรศัพท์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย โทรศัพท์
(
Tel.)
โทรสาร
(
Fax)
โทรศัพท์ภายใน
(
Int.)
โทรศัพท์มือถือ
(
Mobile)
    อักษรเลข 0 4381 2104      
นายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   0 4381 5252 0 4381 5252   08 1261 6772
นายประยงค์ โมคภา รองนายก อบจ. (1)   0 4381 2226     08 7859 4440
- รองนายก อบจ. (2)   0 4381 6790     08 3335 8282
นายเสนีย์ เอกบุตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   0 4381 2331      
นายปิยะพงษ์ ไชยศิวามงคล ที่ปรึกษานายก อบจ.   0 4381 6063      
นายสมรรถชัย ศิริกุล เลขานายก อบจ. (1)   0 4381 2503      
นางสาวนภารัตน์ ศรีธเรศ เลขานายก อบจ. (2)   0 4381 6063      
นางสาววิภาวี บุญเรือง เลขานายก อบจ. (3)   0 4381 6063      
นางสาวอัจฉราวรรณ ศิริกุล เลขานายก อบจ. (4)   0 4381 6063      
นายอนันต์ พิมพะสาล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   0 4381 5361     08 1871 3765
นายจักรี แสงสุริยินทร์ รองปลัด อบจ. (1)   0 4381 5192     08 7006 3342
นายนพกุล ปัญญาแก้ว รองปลัด อบจ. (2)   0 4381 5241     06 1936 4272
นายบุญส่ง ถินจำลอง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 0 4381 6791     08 9903 7823
    ฝ่ายบริหารงานบุคคล, ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ 0 4381 6791 0 4381 6791    
    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมฯ 0 4381 6061 0 4381 6061    
    ห้องรับ-ส่ง หนังสือ 0 4381 6062      
นายสุนันท์ โคตะวินนท์ ผอ.กองกิจการสภา กองกิจการสภา 0 4381 6235 0 4381 6235   08 5744 6556
นางทุเรียน ศรีสงคราม ผอ.กองคลัง กองคลัง 0 4381 4980 0 4381 4980   08 1871 3769
    ธุรการกองคลัง 0 4381 1049 0 4381 1049    
นายโชติ ฆารสมภพ ผอ.กองแผนและงบประมาณ กองแผนและงบประมาณ 0 4381 1247 0 4381 1247   08 5759 5995
นายชัยศิริ โรจนกิจ ผอ.กองช่าง กองช่าง 0 4381 5801     08 1954 9019
    ธุรการ 0 4381 5801 0 4381 5801    
    ฝ่ายสำรวจ 0 4381 6792      
    โรงซ่อมเครื่องจักร 0 4381 2986      
- ผอ.กองการศึกษาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0 4381 1591 0 4381 1591    
นางอมร ปัญญาแก้ว ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน กองพัสดุและทรัพย์สิน 0 4381 6637 0 4381 6637   08 7049 9878
นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 0 4381 5916 0 4381 5916   08 9840 9798
นางพบเพชร จันทมาศ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน 0 4381 6064     08 4428 4849
แจ้งโทรศัพท์ขัดข้องที่ ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดฯ โทร. 0 4381 6061

designed by CPO1 Somwang Phangnoi , E-Mail