หน่วยงาน

กลุ่มเป้าหมาย

เข้าสู่ระบบโหวต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

คลิก

โรงเรียนเมืองสมเด็จ

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนเมืองสมเด็จ

คลิก

โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม

คลิก

โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์

คลิก

โรงเรียนลำปาววิทยาคม

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
และชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนลำปาววิทยาคม

คลิก

โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร

คลิก

โรงเรียนดงมูลวิทยาคม

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนดงมูลวิทยาคม

คลิก

โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม

คลิก

โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี

คลิก

โรงเรียนหนองห้างพิทยาคม

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนหนองห้างพิทยาคม

คลิก

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม

คลิก

โรงเรียนบัวขาว

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนบัวขาว

คลิก

โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์

คลิก