เรื่อง รายละเอียด วันที่ประกาศ
โครงการลงทุนจัดซื้อเครื่องจักรกลเพื่อใช้ในการจัดทำบริการสาธารณะ รายละเอียดเพิ่มเติม 28 พ.ค. 2567
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ.1-0039 บ้านหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี-บ้านกุดท่าลือ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 28 พ.ค. 2567
ซื้อลูกพันธ์กุ้งก้ามกรามและพันธ์ลูกปลา สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำและปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 บริเวณหนองน้ำสาธารณะ จำนวน 17 อำเภอ และบริเวณลานอนุสาวรีย์ปูเจ้าเชียงโสม (เขื่อนลำปาว) ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 21 พ.ค. 2567
ซื้อลูกพันธ์กุ้งก้ามกรามและพันธ์ลูกปลา สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำและปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 บริเวณหนองน้ำสาธารณะ จำนวน 17 อำเภอ และบริเวณลานอนุสาวรีย์ปูเจ้าเชียงโสม (เขื่อนลำปาว) ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 21 พ.ค. 2567
ก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอนกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 บริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข 2291 สายเสลภูมิ - สร้างค้อ (ช่วงอำเภอกุฉินารายณ์ - อำเภอเขาวง) บ้านชาด หมู่ที่ 8 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ) รายละเอียดเพิ่มเติม 17 พ.ค. 2567
ก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ บ้านหัวนาคำ ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 17 พ.ค. 2567
ปรับปรุงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สถานที่ดำเนินการทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ บ้านโคกศรี ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 23 เม.ย. 2567
ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สถานที่ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 สายกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 23 เม.ย. 2567
ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สาย กส.ถ.1-0033 บ้านสี่แยกสมเด็จ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ-บ้านยอดแกง ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 20 มี.ค. 2567
ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สาย กส.ถ.1-0033 บ้านสี่แยกสมเด็จ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ-บ้านยอดแกง ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 20 มี.ค. 2567
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. ๑-๐๐๒๕ บ้านกุดหว้า-บ้านจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 11 มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาย กส.ถ. ๑-๐๐๕๒ บ้านสร้างหิน-บ้านยางคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 11 มี.ค. 2567
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0055 บ้านสี่แยกสมเด็จ-บ้านคำกุง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 11 มี.ค. 2567
จ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (บึงอร่าม) รายละเอียดเพิ่มเติม 11 มี.ค. 2567
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน รายละเอียดเพิ่มเติม 23 ก.พ. 2567
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Overlay Asphalt Concrete บ้านแก้งนคร ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์-บ้านเหล่าหลวง ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ม.ค. 2567
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานปรับปรุงถนนคอนกรีตแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณโรงพยาบาลนาคู ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 10 ม.ค. 2567
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานปรับปรุงถนนคอนกรีตแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณโรงพยาบาลนาคู ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 9 ม.ค. 2567
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0055 บ้านสี่แยกสมเด็จ-บ้านคำกุง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 3 ม.ค. 2567
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0052 บ้านสร้างหิน-บ้านยางคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 3 ม.ค. 2567
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0025 บ้านกุดหว้า-บ้านจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 3 ม.ค. 2567
ซื้อเสาไฟพร้อมโคมส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ขนาด 60 วัตต์ ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 โครงการ รายละเอียดเพิ่มเติม 3 ม.ค. 2567
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0025 บ้านกุดหว้า-บ้านจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 3 ม.ค. 2567
ซื้อเสาไฟพร้อมโคมส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ขนาด 60 วัตต์ ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 โครงการ รายละเอียดเพิ่มเติม 3 ม.ค. 2567
จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 2 พ.ย. 2566
จัดสถานที่เวทีพระที่นั่งประทับ เต็นท์รับเสด็จฯและอุปกรณ์จัดงานเพื่อรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตราชนา รายละเอียดเพิ่มเติม 19 ต.ค. 2566
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำการรักษาความปลอดภัยบริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ก.ย. 2566
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำการรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงซ่อมเครื่องจักรกลใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ก.ย. 2566
จัดซื้อวัสดุสำนักงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนามะเขือ 5/2566 รายละเอียดเพิ่มเติม 19 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนามะเขือ 1/2566 รายละเอียดเพิ่มเติม 28 ส.ค. 2566
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง กส.ถ.1-0031 บ้านแจนแลน-บ้านคำอีหงษ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 25 เม.ย. 2566
ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดเพิ่มเติม 19 เม.ย. 2566
เรื่อง รายละเอียด วันที่ประกาศ
ซื้อซื้อลูกพันธ์กุ้งก้ามกรามและพันธ์ลูกปลา สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำและปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 บริเวณหนองน้ำสาธารณะ จำนวน 17 อำเภอ และบริเวณลานอนุสาวรีย์ปูเจ้าเชียงโสม (เขื่อนลำปาว) ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดเพิ่มเติม 27 พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อเสาไฟพร้อมโคมส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ขนาด 60 วัตต์ ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 13 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยืดหดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ กส.ถ.1-0054 บ้านหนองบัว-บ้านหนองแสง ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 7 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สาย กส.ถ.1-0047 บ้านหนองกุงศรี-บ้านโคกเจริญ ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 7 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สาย กส.ถ.1-0018 บ้านหนองกุงพระนอน ตำบลเขาพระนอน-บ้านศรีสำราญ ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 7 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สาย กส.ถ.1-0033 บ้านสี่แยกสมเด็จ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ-บ้านยอดแกง ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 7 พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 3 เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0055 บ้านสี่แยกสมเด็จ-บ้านคำกุง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 11 มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาย กส.ถ. ๑-๐๐๕๒ บ้านสร้างหิน-บ้านยางคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 11 มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. ๑-๐๐๒๕ บ้านกุดหว้า-บ้านจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 11 มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0052 บ้านสร้างหิน-บ้านยางคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 8 มี.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 8 มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0055 บ้านสี่แยกสมเด็จ-บ้านคำกุง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 8 มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0025 บ้านกุดหว้า-บ้านจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 8 มี.ค. 2567
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุหัวเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ม.ค. 2567
ซื้อ ยางแอสฟัลท์ ชนิด CMS-2h บรรจุ 200 กก./ถัง จำนวน 75 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 ธ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 3 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 3 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 ต.ค. 2566
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 1,135 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 20 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 11 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 5 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 16 ก.ย. 2566
เรื่อง รายละเอียด วันที่ประกาศ
ประกวดราคาซื้อเสาไฟพร้อมโคมส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ขนาด 60 วัตต์ ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 3 พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 14 ธ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธาณะ โรงเรียนเมืองสมเด็จ ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 9 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง กส.ถ.๑-๐๐๓๑ บ้านแจนแลน-บ้านคำอีหงษ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 9 ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท)และสารเคมีพ่นกำจัดยุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 9 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธาณะ โรงเรียนเมืองสมเด็จ ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 9 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง กส.ถ.๑-๐๐๓๑ บ้านแจนแลน-บ้านคำอีหงษ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 9 ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท)และสารเคมีพ่นกำจัดยุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 7 ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท)และสารเคมีพ่นกำจัดยุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 7 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง กส.ถ.๑-๐๐๓๑ บ้านแจนแลน-บ้านคำอีหงษ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 26 ก.ค. 2566
เรื่อง รายละเอียด วันที่ประกาศ
ประกวดราคาซื้อเสาไฟพร้อมโคมส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ขนาด 60 วัตต์ ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 13 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยืดหดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ กส.ถ.1-0054 บ้านหนองบัว-บ้านหนองแสง ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 7 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สาย กส.ถ.1-0047 บ้านหนองกุงศรี-บ้านโคกเจริญ ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 7 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สาย กส.ถ.1-0018 บ้านหนองกุงพระนอน ตำบลเขาพระนอน-บ้านศรีสำราญ ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 7 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สาย กส.ถ.1-0033 บ้านสี่แยกสมเด็จ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ-บ้านยอดแกง ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 7 พ.ค. 2567
จ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (บึงอร่าม) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป รายละเอียดเพิ่มเติม 10 เม.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 3 เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0055 บ้านสี่แยกสมเด็จ-บ้านคำกุง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 11 มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาย กส.ถ. ๑-๐๐๕๒ บ้านสร้างหิน-บ้านยางคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 11 มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. ๑-๐๐๒๕ บ้านกุดหว้า-บ้านจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 11 มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0052 บ้านสร้างหิน-บ้านยางคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 8 มี.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 8 มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0055 บ้านสี่แยกสมเด็จ-บ้านคำกุง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 8 มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0025 บ้านกุดหว้า-บ้านจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 8 มี.ค. 2567
เรื่อง รายละเอียด วันที่ประกาศ
จ้างการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านศรีสว่าง หมู่ ๑๒ ตำบลหนองบัว-บ้านนางาม หมู่ ๔ ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 พ.ค. 2567
จ้างการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านศรีสว่าง หมู่ ๑๒ ตำบลหนองบัว-บ้านนางาม หมู่ ๔ ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 พ.ค. 2567
จ้างการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านศรีสว่าง หมู่ ๑๒ ตำบลหนองบัว-บ้านนางาม หมู่ ๔ ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 พ.ค. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยวังขอนแดง บ้านกุดขอนแก่น หมู่ ๔ ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ -เขตอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 พ.ค. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยวังขอนแดง บ้านกุดขอนแก่น หมู่ ๔ ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ -เขตอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 พ.ค. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยวังขอนแดง บ้านกุดขอนแก่น หมู่ ๔ ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ -เขตอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สาย กส.ถ ๕๘-๐๐๑๑ บ้านม่วงเฒ่า หมู่ ๔ ตำบลลำปาว -ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สาย กส.ถ ๕๘-๐๐๑๑ บ้านม่วงเฒ่า หมู่ ๔ ตำบลลำปาว -ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สาย กส.ถ ๕๘-๐๐๑๑ บ้านม่วงเฒ่า หมู่ ๔ ตำบลลำปาว -ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านไชยวาร หมู่ 6 ตำบลหนองบัว-บ้านคำขาม หมู่ ๑ ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านไชยวาร หมู่ 6 ตำบลหนองบัว-บ้านคำขาม หมู่ ๑ ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 พ.ค. 2567
เช่าติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์สีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านไชยวาร หมู่ 6 ตำบลหนองบัว-บ้านคำขาม หมู่ ๑ ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 พ.ค. 2567
เช่าติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์สีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น,เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น,เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ถังต้มน้ำไฟฟ้าเพื่อใช้ในการต้อนรับผู้มาติดต่อราชการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 28 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตรใช้ในการจัดทำอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 28 พ.ค. 2567
จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 28 พ.ค. 2567
จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 28 พ.ค. 2567
จ้างรายงานขอจ้างเหมาประกอบอาหาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 พ.ค. 2567
จ้างรายงานขอจ้างเหมาประกอบอาหาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 พ.ค. 2567
จ้างรายงานขอจ้างเหมาประกอบอาหาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 พ.ค. 2567
เช่าติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์สีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 พ.ค. 2567
เช่าติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์สีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 พ.ค. 2567
เช่าติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์สีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อเสาไฟพร้อมโคมส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ขนาด 60 วัตต์ ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 27 พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อเสาไฟพร้อมโคมส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ขนาด 60 วัตต์ ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 27 พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อเสาไฟพร้อมโคมส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ขนาด 60 วัตต์ ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 27 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และชุดน้ำยาทดสอบสารปนเปื้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 พ.ค. 2567
เช่าห้องประชุม จำนวน 2 วัน เพื่อใช้ตามโครงส่งเสริมการทำการเกษตรด้วยระบบอินทรีย์ ประจำปี 2567 ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 พ.ค. 2567
เช่าห้องประชุม จำนวน 2 วัน เพื่อใช้ตามโครงส่งเสริมการทำการเกษตรด้วยระบบอินทรีย์ ประจำปี 2567 ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 พ.ค. 2567
เช่าห้องประชุม จำนวน 2 วัน เพื่อใช้ตามโครงส่งเสริมการทำการเกษตรด้วยระบบอินทรีย์ ประจำปี 2567 ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 พ.ค. 2567
เช่าห้องประชุม จำนวน 2 วัน เพื่อใช้ตามโครงส่งเสริมการทำการเกษตรด้วยระบบอินทรีย์ ประจำปี 2567 ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนังระบบ Inverter ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนังระบบ Inverter ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนังระบบ Inverter ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนังระบบ Inverter ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างลำพะยัง บ้านหนองห้าง หมู่ 4 ตำบลโนนนาจาน-บ้านโนนศาลา หมู่ 3 ตำบลภู่แล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านดงสวาง หมู่ 6 ตำบลสงเปลือย-บ้านห้วยแกง หมู่ 10 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์กำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยืดหดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ กส.ถ.1-0054 บ้านหนองบัว-บ้านหนองแสง ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 21 พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ ๑๒ ตำบลจุมจัง -บ้านสมสะอาด หมู่ ๒ ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 20 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ ๑๒ ตำบลจุมจัง -บ้านสมสะอาด หมู่ ๒ ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 20 พ.ค. 2567
ซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 20 พ.ค. 2567
ซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 20 พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 20 พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 20 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรื โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 20 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรื โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 20 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 20 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 20 พ.ค. 2567
ซื้อดินถมพร้อมปรับเกลี่ยจำนวน 2,800 ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 20 พ.ค. 2567
ซื้อดินถมพร้อมปรับเกลี่ยจำนวน 2,800 ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 20 พ.ค. 2567
ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 20 พ.ค. 2567
ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 20 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สาย กส.ถ.1-0047 บ้านหนองกุงศรี-บ้านโคกเจริญ ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 20 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สาย กส.ถ.1-0047 บ้านหนองกุงศรี-บ้านโคกเจริญ ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 20 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงตรวจโรคทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 20 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 20 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านร่มเย็น หมู่ ๑๕ ตำบลบัวบาน-บ้านดงเมือง หมู่ ๑๐ ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 17 พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 17 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สาย กส.ถ.1-0018 บ้านหนองกุงพระนอน ตำบลเขาพระนอน-บ้านศรีสำราญ ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 17 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สาย กส.ถ.1-0033 บ้านสี่แยกสมเด็จ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ-บ้านยอดแกง ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 17 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 17 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 17 พ.ค. 2567
ซื้อขอความเห็นชอบวิธีการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 17 พ.ค. 2567
ซื้อขอความเห็นชอบวิธีการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 17 พ.ค. 2567
ซื้อขอความเห็นชอบวิธีการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 17 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 17 พ.ค. 2567
ซื้อขอความเห็นชอบวิธีการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 17 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 17 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 17 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครื่องมัลติมีเดียโปเจคเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 17 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครื่องมัลติมีเดียโปเจคเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 17 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาถ้ำกระต่าย บ้านขุมขี้ยาง หมู่ 12 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์-บ้านคำพอก หมู่ 5 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 16 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่างาม หมู่ ๙ ตำบลอุ่มเม่า-บ้านหัวงัว หมู่ ๗ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 16 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน ๒L-๔R-LMC บ้านไผ่ทอง หมู่ ๑๕ ตำบลหลุบ - บ้านเหล็ก หมู่ ๑๐ ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 16 พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายโคกใหญ่ บ้านแกเปะใหญ่ หมู่ ๕ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ -บ้านกุดครอง หมู่ ๔ ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 16 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟัลท์ ชนิด CMS-๒h บรรจุ ๒๐๐ กก./ถัง จำนวน ๗๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 16 พ.ค. 2567
ซื้อขอจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 14 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 14 พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอลและวัดส่วนสูงโดยอัตโนมัติ BAM รุ่น ฺBAM-250A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 14 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องสำรองไฟฟ้า รพ.สต. บ้านเหล่าสีแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 13 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รพ.สต.บ้านเหล่าสีแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 13 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ก รพ.สต.บ้านเหล่าสีแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 13 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 13 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครั้งที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 13 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครั้งที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 13 พ.ค. 2567
ซื้อขอจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 9 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 9 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 9 พ.ค. 2567
ซื้อขอซื้อวัสดุสำนักงาน (ใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 9 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว( ใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 9 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 9 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 8 พ.ค. 2567
ซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ บุนวม ขาเหล็ก จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 8 พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 8 พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 8 พ.ค. 2567
ซื้อโต๊ะทำงานเล็ก 5 ฟุต สีเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 8 พ.ค. 2567
ซื้อโต๊ะพับครึ่ง เอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 8 พ.ค. 2567
ซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 8 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สถานที่ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 สายกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า รพ.สต.บ้านหนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สถานที่ดำเนินการทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ บ้านโคกศรี ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 พ.ค. 2567
จ้างรื้อถอนบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ชำรุด จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล ปีงบประมาณ 2567 รพ.สต.บ้านคุย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 3 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 3 พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 3 พ.ค. 2567
ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 13000 BTU ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 3 พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า สำหรับห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ครั้งที่3/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่3/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองโน หมู่ 3 ตำบลหัวหิน สายข้างหนองตูม-บ้านโนนภักดี หมู่ 9 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 พ.ค. 2567
ซื้อโต๊ะทำงาน แบบเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล งบค่าเสื่อมปี2567 รพ.สต.บ้านคุย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA งบค่าเสื่อมปี2567 รพ.สต.บ้านคุย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเมือง หมู่ 1 ตำบลเหล่าอ้อย-บ้านโนนสามัคคี หมู่ 1 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวหน่วย หมู่ ๒ ตำบลคลองขาม - บ้านไทยเจริญ หมู่ ๑๘ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 เม.ย. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยบ้าน บ้านห้วยเสือเต้น หมู่ ๒ ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง- บ้านแก้งนคร หมู่ ๗ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาบริการวิเคราะห์และแปลผลตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิใบไม้ตับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 26 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 26 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกคุ้มทุ่งเศรษฐี บ้านหัวนาคำใต้ หมู่ ๑๑ ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองเม็ก ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 เม.ย. 2567
จ้างการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวนาคำเหนือ หมู่ ๑๘ ทางหลวงชนบทหมายเลข ๒๐๒๕ ตำบลหัวนาคำ-ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 เม.ย. 2567
จ้างจัดจ้างทำกระเป๋าผ้ากระสอบ ขนาด 27x35x15 ซม. โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย และอพยพหนีภัยอาคารสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 เม.ย. 2567
เช่าติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์สีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 เม.ย. 2567
ซื้อเคาน์เตอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 เม.ย. 2567
ซื้อตู้บานเลื่อน 5 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 เม.ย. 2567
ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 เม.ย. 2567
ซื้อตู้บานเลื่อนผสม 4 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 เม.ย. 2567
ซื้อโต๊ะผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 เม.ย. 2567
เช่าติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์สีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 เม.ย. 2567
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนชัย หมู่ 8 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ -บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทอง หมู่ 9 ตำบลขมิ้น-บ้านภูทอง หมู่ 14 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงพื้นที่แก้มลิงหนองเบ็ญ หนองอีคูณ บ้านหนองบัว หมู่ 4 ตำบลโพนทอง-เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 เม.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 23 เม.ย. 2567
ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบอัตโนมัติที่มีแรงดันคงที่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 เม.ย. 2567
ซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ 9 ตำบลนามน - บ้านหนองคอนเตรียม หมู่ 3 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสว่าง หมู่ 1 ตำบลหนองบัว-บ้านนางาม หมู่ 4 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุงใต้ หมู่ 5 ตำบลหนองกุง -บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหมือดแอ่ หมู่ 2 ตำบลเจ้าท่า-บ้านแวง หมู่ 6 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนทางหลวงชนบท กส.4055 บ้านไทรทอง หมู่ 10 ตำบลดงมูล-บานน้ำพองพัฒนา หมู่ 11 ตำบล โคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน บ้านท่าใหม่ หมู่ 6 ตำบลเจ้าท่า-บ้านเมย หมู่ 5 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านค้อ หมู่ 4 ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ-บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 6 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 เม.ย. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยยาง (ตอนล่าง) บ้านเกิ้ง หมู่ ๕ ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท - บ้านภูฮัง หมู่ ๓ ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลหัวนาคำ-บ้านดอนขี หมู่ 5 ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านมหาไชยคุ้มใหม่ หมู่ ๙ ตำบลมหาไชย-บ้านแก้งกะอาม หมู่ ๖ ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายมอบักเหม็น บ้านโนนคำม่วง หมู่ ๗ ตำบลนาจารย์ - บ้านป่านกขาบ หมู่ ๔ ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 เม.ย. 2567
ซื้อยางแอสฟัลท์ ชนิด CMS-2h บรรจุ 200 กก./ถัง จำนวน 73 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจารย์ หมู่ ๓ ตำบลนาจารย์-บ้านกลางหมื่น หมู่ ๑ ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 เม.ย. 2567
ซื้อจัดชื่อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องผนึกซองซีล เครื่องมือแพทย์รพสต บ้านโนนสะอาด 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 เม.ย. 2567
ซื้อน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 เม.ย. 2567
จ้างเหมารถ โดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ 2 ชั้น) จำนวน 3 คัน และรถตู้โดยสาร จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 เม.ย. 2567
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโขง ใช้มอร์เตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านคำดอกซ้อน หมู่ 7 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์-บ้านโนนชาด หมู่ 8 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ ๑๒ ตำบลนามะเขือ -บ้านโนนศาลาทอง หมู่ ๙ ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายสนามเป้า บ้านไทรทอง หมู่ ๑๑ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ -ถนนลาดยาง ๒๒๗ สายคำม่วง -สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้พักคอยแบบแถวละ ๔ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 เม.ย. 2567
ซื้อเครื่องขูดหินปูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 เม.ย. 2567
ซื้อเครื่องฉายแสงสำหรับงานทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 เม.ย. 2567
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 เม.ย. 2567
ซื้อจอรับภาพสำหรับโปรเจ็คเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 เม.ย. 2567
ซื้อจอแสดงภาพสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 17 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 17 เม.ย. 2567
ซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 17 เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท โต๊ะสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 11 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 11 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต. บ้านเหล่าสีแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 11 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดตรวจ fittest (FOB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 11 เม.ย. 2567
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 10 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ ๑๐ บ้านโนนสวาง หมู่ ๑๔ ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านผึ้ง หมู่ ๔ ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 9 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน 4R-LMC บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตำบลหลุบ-บ้านดอนม่วง หมู่ 9 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 9 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากแยกทางหลวงชนบท กส 3007 แยกมาทวีรีสอร์ท หมู่ 7 ตำบลนามน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบล นามน)-บ้านนาขวัญเมือง หมู่ 7 ตำบลนามน (เขตเทศบาลตำบลนามน) อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 5 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเหนือ หมู่ 2 ตำบลเหล่าใหญ่-บ้านบัวขาว หมู่ 13 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 5 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนอุดม หมู่ 17-บ้านโคกใหญ่ หมู่ 1-บ้านเชียงสา หมู่ 9 ตำบลบัวบาน-บ้านบึงวิชัย ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 5 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามน หมู่ 11 ตำบลสงเปลือย-บ้านหนองคอนเตรียม หมู่ 3 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 5 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงวิชัย หมู่ 4 ตำบลบึงวิชัย - บ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ 8 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 5 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทอง หมู่ 10 ตำบลสำราญใต้-บ้านหนองสิมใหม่ หมู่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 5 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสายนาคำ หมู่ ๙ ตำบลนาคู-บ้านหินลาดใหม่ หมู่ ๘ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 5 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าภูผาสิทธิ์บ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ ๒ ตำบลภูแล่นช้าง-บ้านนายอ หมู่ ๒ ตำบล โนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 5 เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า ชนิดสะพายไหล่ 4 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 5 เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรกล จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 5 เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ PC ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 5 เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ PC ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 5 เม.ย. 2567
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำสร้างเที่ยง ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 4 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 3 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 3 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 3 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 3 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ ๑ ตำบลบัวบาน-บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๑๑ ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ ๑ ตำบลบัวบาน-บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๑๑ ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 เม.ย. 2567
จ้างค่าป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 เม.ย. 2567
จ้างค่าป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกบ หมู่ ๙ ตำบลโคกเครือ - บ้านหนองหว้า หมู่ ๙ ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกบ หมู่ ๙ ตำบลโคกเครือ - บ้านหนองหว้า หมู่ ๙ ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสองห้อง หมู่ ๕ ตำบลร่องคำ - บ้านหนองคู หมู่ ๒ ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสองห้อง หมู่ ๕ ตำบลร่องคำ - บ้านหนองคู หมู่ ๒ ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคู หมู่ 2 ตำบลเหล่าอ้อย-บ้านศรีเมือง หมู่ 13 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคู หมู่ 2 ตำบลเหล่าอ้อย-บ้านศรีเมือง หมู่ 13 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน 1L RMC บ้านฝายแตกหมู่ 3 ตำบลลำพาน-ชุมชนซอยน้ำทิพย์ ตำบลกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน 1L RMC บ้านฝายแตกหมู่ 3 ตำบลลำพาน-ชุมชนซอยน้ำทิพย์ ตำบลกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนยิ่งสันต์ หมู่ 1 ตำบลหนองบัว-บ้านหนองคอนเตรียม หมู่ 9 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนยิ่งสันต์ หมู่ 1 ตำบลหนองบัว-บ้านหนองคอนเตรียม หมู่ 9 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองกบ หมู่ ๙ ตำบลโคกเครือ-บ้านไทรทอง หมู่ ๑๐ ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองกบ หมู่ ๙ ตำบลโคกเครือ-บ้านไทรทอง หมู่ ๑๐ ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านเหล่ากลาง หมู่ ๙ ตำบลกลางหมื่น ?บ้านโนนนาจารย์ หมู่ ๘ ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 28 มี.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 28 มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (แฟ้มพลาสติกปกสอด) งบปี2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 28 มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (แฟ้มพลาสติกปกสอด) งบปี2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 28 มี.ค. 2567
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรกล รถบรรทุก เทท้าย อกส 017-34-0004,รถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ อกส 035-60-0001,รถกระบะบรรทุก หมายเลขทะเบียน บม 8897, ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล อกส 058-53-0003,ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล อกส 058-54-0004, ชุดเป่าบ่อน้ำบาดาล อกส 070-45-0001 จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อเลื้อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อเลื้อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไค้นุ่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 26 มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุบ่อบาดาล(โฟม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 26 มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 26 มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมบำรุงและสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 26 มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมบำรุงและสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 26 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านบัวขาว หมู่ 12 ตำบลบัวขาว-บ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสวนพัฒนา ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองน้ำป่าบ้านดอนสวรรค์ หมู่ ๑๔ ตำบลดงลิง-บ้านดงลิง หมู่ ๑๑ ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองน้ำป่าบ้านดอนสวรรค์ หมู่ ๑๔ ตำบลดงลิง-บ้านดงลิง หมู่ ๑๑ ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนนาค หมู่ ๑๔ ตำบลบัวบาน - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๑๑ ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 มี.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกบ หมู่ 9 ตำบลโคกเครือ-บ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 มี.ค. 2567
ซื้อเก้าอี้ทำงาน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 มี.ค. 2567
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 มี.ค. 2567
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 มี.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้ นข 1142 กส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 20 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรถเกลี่ยมอเตอร์เกรดเดอร์ อกส 15-03 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 20 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรถเกลี่ยมอเตอร์เกรดเดอร์ อกส 15-02 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 20 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรถเกลี่ยมอเตอร์เกรดเดอร์ อกส 15-02 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 20 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเหล่า บ้านโคกก่อง หมู่ ๕ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์-บ้านโนนยาง หมู่ ๕ ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหล่าไฮงาม หมู่ ๙ ตำบลเหล่าไฮงาม-สะพานห้วยจุมจัง บ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ ๑๐ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 มี.ค. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยคำดอกช้าง บ้านชัยศรีสุข หมู่ ๖ ตำบลยางอู้ม - บ้านไทยเจริญ หมู่ ๙ ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 มี.ค. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 มี.ค. 2567
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 มี.ค. 2567
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 kVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จัดทำฝายแกนดินซีเมนต์ลำห้วยกลอย บ้านห้วยม่วง หมู่ 4 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง หมู่ 2,7 ตำบลหนองห้าง-บ้านวังมน หมู่ 3 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานงานครัว ของทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสูงเนิน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 มี.ค. 2567
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.บ้านหนองแซง ปีงบ2567 ครั้งที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. ๑-๐๐๒๕ บ้านกุดหว้า-บ้านจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 18 มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาย กส.ถ. ๑-๐๐๕๒ บ้านสร้างหิน-บ้านยางคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 18 มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย กส.ถ. 1-0055 บ้านสี่แยกสมเด็จ-บ้านคำกุง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 18 มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของทางราชการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสูงเนิน ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 มี.ค. 2567
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของทางราชการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสูงเนิน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 มี.ค. 2567
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของทางราชการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสูงเนิน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รพ.สต.บ้านหนองแซง ปี2567 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รพ.สต.บ้านหนองแซง ปี2567 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 มี.ค. 2567
จ้างซ่อมเครื่อง Printer Laser Brother โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมยูนิตทันตกรรม จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 มี.ค. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 36,000 BTU จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ปีงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 มี.ค. 2567
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๕ ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ?บ้านปากช่อง หมู่ ๘ ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 14 มี.ค. 2567
ซื้อหินคลุก จำนวน 470 ลบ.ม. และหิน 3/8 จำนวน 294 ลบ.ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 14 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 13 มี.ค. 2567
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 มี.ค. 2567
ซื้อซื้ิอเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 มี.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องขูดหินปูน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 มี.ค. 2567
ซื้อรางปลั๊กไฟและหลอดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไค้นุ่น หมู่ 2 ตำบลไค้นุ่น-บ้านภูเงิน ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 11 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทยเจริญ หมู่ ๙ ตำบลดงสมบูรณ์ - บ้านคำบอน หมู่ ๕ ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 11 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ ๑๐ ตำบลหนองบัว-บ้านนาบง หมู่ ๓ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 11 มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องขูดหินปูน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 11 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟัลท์ ชนิด CMS-2h บรรจุ 200 กก./ถัง จำนวน 78 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 11 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเดชอุดม หมู่ ๑ ตำบลพิมูล - บ้านหนองแก หมู่ ๖ ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 8 มี.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาเข้าเล่มพร้อมพิมพ์ปกรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 8 มี.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการจัดอบรม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 8 มี.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ โต โย ต้า หมายเลขทะเบียน กค ๒๖๘๙ กาฬสินธุ์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 8 มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 8 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนาหัวเมย หมู่ 7 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง-บ้านคำป่าหว้าน ตำบลนาขาม อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 8 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 5 ธันวา บ้านหนองแวงดง หมู่ 4 ตำบลกุดโดน- บ้านป่ากุง หมู่ 5 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาน้ำบ่อ บ้านกุดหว้า หมู่ 8 ตำบลกุดหว้า-บ้านหนองห้าง หมู่ 7 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขวัญเมือง หมู่ 7 ตำบลนามน -บ้านดงสวาง หมู่ 6 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนาคำ หมู่ 9 (ข้างเทศบาลตำบลนาคู) ตำบลนาคู-บ้านดอนแคน หมู่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน นามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์-บ้านโนนนคร หมู่ 10 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ 1 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวหน่วย หมู่ ๒ ตำบลคลองขาม - บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ ๑๑ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหามแห หมู่ 9 ตำบลโพนทอง-บ้านหนาด หมู่ 5 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 5 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกจากถนนลาดยางมหาสารคามไปหนองนกพีด บ้านเสมา หมู่ 7 ตำบลหนองแปน-บ้านสงยาง หมู่ 3 ตำบล กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 5 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าช้าโคกน้ำเกลี้ยง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ตำบลคุ้มเก่า-บ้านอุดมศิลป์ หมู่ 10 ตำบลสงเปลือย อำเภอ เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 5 มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 5 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอแดง 3/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 5 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเชือก หมู่ 5 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย -บ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 4 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตาล หมู่ 5 ตำบลนาทัน-บ้านเก่าเดื่อ หมู่ 6 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 4 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงเกษตร หมู่ 6 ตำบลดอนจาน- บ้านโนนกกโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 4 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าไชยวนารามบ้านโนนสำราญ หมู่ 14 ตำบลบัวขาว-บ้านบัวขาว หมู่ 2 ตำบลบัวขาว (เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์) อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 4 มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายคุ้มหนองบัวลอย บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ -บ้านถ้ำปลา หมู่ 11 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอ สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 4 มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากคลอง ชลประทาน กม.84 ฝั่งซ้าย บ้านโจด หมู่ 10 ตำบลเจ้าท่า-บ้านเมย หมู่ 5,11 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 4 มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโน หมู่ 5 ตำบลโคกเครือ-บ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 4 มี.ค. 2567
จ้างเหมาเข้าเล่มพร้อมพิมพ์ปกรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 4 มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 4 มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อตลับหมึก HP LASERJET 107 A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 4 มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ อีซูซุ ทะเบียน กน ๕๑๑๘ กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 4 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำศรี- นาดง บ้านคำศรี หมู่ 13 ตำบลหนองบัว-บ้านหนองสรวง หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกกกอก หมู่ 11 ตำบลเหนือ-ถนนบายพาส (กาฬสินธุ์-สมเด็จ) ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเขื่อนแก้ว หมู่ 4 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย -บ้านทับปลา หมู่ 7 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสำเริง หมู่ 7 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ - ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียงเครือ หมู่ ๒ ตำบลชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ -บ้านกุดครอง หมู่ ๗ ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไชยวาร หมู่ 6 ตำบลหนองบัว-บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 5 ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงสว่าง หมู่ 5 ตำบลห้วยโพธิ์ - บ้านคอนเรียบ หมู่ 11 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแก่นทราย หมู่ ๕ ตำบลหนองช้าง-บ้านหนองแซงเหนือ หมู่ ๙ ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านหนองแวงศรีสวัสดิ์ หมู่ ๗ ตำบลกุดโดน - บ้านหนองบัว หมู่ ๖ ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากคลองน้ำป่า บ้านหนองบัว หมู่ ๙,๑๔ ตำบลเจ้าท่า - บ้านหัวแฮด หมู่ ๑๐ ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 มี.ค. 2567
จ้างเหมาเข้าเล่มพร้อมพิมพ์ปกรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์(ทันตกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเหนือ หมู่ 4 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์-บ้านชมสะอาด หมู่ 1 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำมะกูด บ้านดอนอุมรัว หมู่ ๘ ตำบลบัวขาว- บ้านหนองห้าง หมู่ 7 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ ๘ ตำบลโนนนาจาน - บ้านม่วงกุลโนนสะอาด หมู่ ๑๓ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.พ. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยหว้า บ้านหัวขวา หมู่ 8 หมู่ 12 ตำบลหลักเมือง-บ้านโนนโฮ ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ฟุตบอลคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่และพิธีปิดการแข่งขันองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ฟุตบอลคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นาหนองแคน บ้านกุดหว้า หมู่ 2 ตำบลกุดหว้า -บ้านหนองห้าง หมู่ 7 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 28 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตำบลหลุบ - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 28 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนสำราญ หมู่ 14 ตำบลบัวขาว-บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 28 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงไฮ-บ้านเล้า ตำบลหลักเมือง-บ้านโนนมะค้ำ หมู่ ๔ ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 28 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองก้านเหลือง บ้านโนนยาง หมู่ 11 ตำบลเหล่าไฮงาม-ถนนสี่เลน บ้านนาไคร้ หมู่ 7 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 28 ก.พ. 2567
จ้างขุดลอกคลองชลประทานสายใหญ่ บ้านท่าสามัคคี หมู่ ๑๓ ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย-บ้านเมย หมู่ ๕,๑๑ ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 28 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโจด หมู่ ๑๐ ตำบลเจ้าท่า - บ้านบ่อ หมู่ ๒ ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 28 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่างาม หมู่ ๖ ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตำบลหนองกุงทับมา อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 28 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านโพนคำพุทธคีรี หมู่ ๕ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์-บ้านป่านกขาบ หมู่ ๔ ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 28 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแซง หมู่ 5 ตำบลสำราญ-บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 28 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองแซง หมู่ ๕ ตำบลสำราญ-บ้านหนองไผ่ หมู่ ๑๓ ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 28 ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 28 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านนากุดสิม บ้านนากุดสิมพัฒนา หมู่ 8 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู - บ้านหนองผือ หมู่ 1 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ ๑ ตำบลลำชี - บ้านกุดฆ้องชัย หมู่ ๘ ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอ ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสวาง หมู่ ๑๔ -บ้านบอนเขียว หมู่ ๙ ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านผึ้ง หมู่ ๔ ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมะนาว หมู่ 3 ตำบลเหล่าใหญ่-บ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ ๔ ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองขามป้อม หมู่ 2 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู-บ้านชาดพัฒนา หมู่ 14 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกุง บ้านกุดครอง หมู่ ๗ ตำบลดอนจาน-บ้านหนองแวงแสน หมู่ 2 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองผำ บ้านกลาง หมู่ 6 ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์-บ้านโป่ง หมู่ 3 ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดป่าทองประดิษฐ์ บ้านหนองแคน หมู่ ๑ ตำบลดอนจาน - บ้านหนองโพน หมู่ ๓ ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองแซง หมู่ 5 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์-ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายเลียบคลองระบายน้ำ D28 บ้านบ่อ หมู่ 13 ตำบลธัญญา-บ้านสงเปลือย หมู่ 7 ตำบลธัญญา-บ้านโปโล หมู่ 10 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขัวล่อ บ้านชาดเหนือ หมู่ ๕ ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์-บ้านโคกกลาง หมู่ ๖ ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนากระเดา หมู่ 5 ตำบลสายนาวัง-บ้านนาคลอง หมุ่ ๗ ตำบลนาคู (เทศบาลตำบลนาคู) อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนนาดี หมู่ 10 ตำบลหนองผือ -บ้านซ้ง หมู่ 4 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโพธิ์ บ้านชาดเหนือ หมู่ 5 ตำบลนาคู- บ้านดอนแคน หมู่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 ก.พ. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ รพ.สต.บ้านหนองแวงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนจันทร์ หมู่ 9 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์-บ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลอง ๕R จากทางหลวงชนบท บ้านสะอาดสมศรี หมู่ ๙ ตำบลเหนือ -บ้านเหล่าค้อ หมู่ ๔ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ก.พ. 2567
จ้างซอมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ก.พ. 2567
ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ ๑๒ ตำบลนามะเขือ - บ้านถ้ำปลา หมู่ ๑๑  ตำบลสหัสขันธ์  อำเภอหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 20 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนศิลา หมู่ 4 ตำบลหนองกุงศรี-บ้านหนองบัวแดง หมู่ 2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 20 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 20 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลอง ๕R จากทางหลวงชนบท บ้านสะอาดสมศรี หมู่ ๙ ตำบลเหนือ -บ้านเหล่าค้อ หมู่ ๔ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 20 ก.พ. 2567
ซื้อชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 20 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนดงปอ ตำบลกาฬสินธุ์ - บ้านหนองสาหร่าย หมู่ 8 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนท่าสินค้า ตำบลกาฬสินธุ์-บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 16 ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 ก.พ. 2567
ซื้อจอแอล อี ดี (LED) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ ( ผ้า ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 ก.พ. 2567
ซื้อน้ำมันเลี้ยงหัวเจาะ ROCK DRILL ,น้ำมันสกรูเครื่องอัดอากาศ PAR OIL-S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนบุรี หมู่ ๓ ตำบลโนนบุรี - บ้านคำชมพู หมู่ ๗ ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสามัคคี หมู่ 4 ตำบลโนนบุรี-บ้านตาดดงเค็ง หมู่ 2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายกุดพระเจ้า บ้านโป่งเชือก หมู่ 3 ตำบลนามะเขือ - บ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.พ. 2567
ซื้อหินคลุก จำนวน 470 ลบ.ม. และหิน 3/8 จำนวน 294 ลบ.ม. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.พ. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยนาเหี้ยตอนล่าง บ้านกุดครอง หมู่ 7 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน -บ้านแกเปะ หมู่ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 14 ก.พ. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยไผ่นอก บ้านด่านแต้ หมู่ 9 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน-บ้านแกเปะ หมู่ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 14 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน โนนศรทอง หมู่ 8 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์-บ้านหนองแวง หมู่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 14 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายวัดป่าพุทธภูมิ บ้านโคกกลาง หมู่ ๖ (เขตเทศบาลตำบลดงมูล)-บ้านหนองแข้ หมู่ ๒ ตำบลดงมูล (เขตเทศบาลตำบลหนองหิน) อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 14 ก.พ. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 14 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสกเสือ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๖ ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก - บ้านโนนภักดี หมู่ ๙ ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 13 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสะอาด หมู่ 3 ตำบลสระพังทอง-บ้านหนองกว้าง หมู่ 7 ตำบลหนองผือ อำเภอ เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 13 ก.พ. 2567
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยบง บ้านสูงเนินเหนือ หมู่ 10 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง-บ้านม่วงกุญชร หมู่ 6 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 13 ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวงแสน หมู่ 2 ตำบลนาจำปา-โคกดอนป่าชาด บ้านกุดครอง หมู่ 7 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 13 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านภูเงิน หมู่ 8 ตำบลสะอาดไชยศรี-บ้านหนองแคน หมู่ 2 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 13 ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 13 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะพานหิน หมู่ ๓ ตำบลนาบอน - บ้านโพน หมู่ ๓ ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 13 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดโดน หมู่ 1 ตำบลกุดโดน-บ้านกุดท่าลือ หมู่ 6 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำปะโอ หมู่ 9 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก - บ้านคำขอนแก่น หมู่ 11 ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ 12 ตำบลโคกสะอาด-บ้านเหล่าแดง หมู่ 7 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนข่า หมู่ ๖ ตำบลโคกสะอาด -บ้านกุดฆ้องชัย หมู่ ๘ ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ ๑๕ ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านหนองบัวใน หมู่ ๔ ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านสว่าง หมู่ ๒ ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย-บ้านขมิ้น หมู่ ๕ ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย-บ้านโนนตูม หมู่ 4 ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคลองชลประทาน บ้านหนองโพน หมู่ 3 ตำบลนาจำปา - บ้านกุดครอง หมู่ 8 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.พ. 2567
จ้างจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.พ. 2567
จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการ ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.พ. 2567
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง หมู่ 4 ตำบลโนนนาจาน-บ้านโนนศาลา หมู่ 3 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 8 ก.พ. 2567
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 8 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง หมู่ 4 ตำบลโนนนาจาน-บ้านโนนศาลา หมู่ 3 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 8 ก.พ. 2567
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 8 ก.พ. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยโปร่งดู่ (ตอนล่าง)บ้านหนองหูลิง หมู่ ๑๖ (นอกเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์) ตำบลบัวขาว-บ้านค้อ หมู่ ๒,๘ ตำบลกุดค้าว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 ก.พ. 2567
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ประชุม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 ก.พ. 2567
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานข้าราชการ ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 ก.พ. 2567
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 ก.พ. 2567
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 ก.พ. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยโปร่งดู่ (ตอนล่าง)บ้านหนองหูลิง หมู่ ๑๖ (นอกเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์) ตำบลบัวขาว-บ้านค้อ หมู่ ๒,๘ ตำบลกุดค้าว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 ก.พ. 2567
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ประชุม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 ก.พ. 2567
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย คุ้มกาญจนา บ้านสายนาเวียง หมู่ 16 ตำบลคุ้มเก่า-บ้านโพนนาดี หมู่ 10 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหนองแต้ บ้านแสนสุข หมู่ 14 ตำบลคุ้มเก่า-บ้านโคกมะลิ หมู่ 2 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนขี หมู่ 5 ตำบลอิตื้อ -บ้านหนองหัวช้าง หมู่ 6 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศึกษา หมู่ 11 ตำบลโนนบุรี-บ้านคำเชียงยืน หมู่ 3 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังมะพลับ หมู่ 7 ตำบลโนนบุรี -บ้านคำแคน หมู่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูกระเต บ้านแสนสุข หมู่ ๑๔ ตำบลคุ้มเก่า-บ้านโนนพิกุล หมู่ ๗ ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบน้ำยัง บ้านคุ้มเก่า หมู่ ๑ - บ้านแสนสุข หมู่ ๑๔ ตำบลคุ้มเก่า - บ้านโนนพิกุล หมู่ ๗ ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองขามเฒ่า บ้านภูแล่นช้าง หมู่ ๑ -บ้านโนนศาลา หมู่ ๓ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู -บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ ๘ ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยซัน บ้านจุมจัง หมู่ 1 ตำบลจุมจัง-บ้านสมสะอาด หมู่ 2 ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยทุ่งใหญ่ บ้านโพนงาม หมู่ ๑ ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย-บ้านราษฎร์สำราญ หมู่ ๘ ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
เช่าพัดลม พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร ของทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสูงเนิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย คุ้มกาญจนา บ้านสายนาเวียง หมู่ 16 ตำบลคุ้มเก่า-บ้านโพนนาดี หมู่ 10 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหนองแต้ บ้านแสนสุข หมู่ 14 ตำบลคุ้มเก่า-บ้านโคกมะลิ หมู่ 2 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงภูมิสถาปัตย์รอบเสาธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายท่าวังลี่ บ้านม่วงใต้ หมู่ ๓ ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน - บ้านแกเปะ หมู่ ๗ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 5 ก.พ. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยโปร่ง (ตอนล่าง) บ้าน นาจารย์ หมู่ 3 ตำบลนาจารย์-บ้านกลางหมื่น หมู่ 1 ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 ก.พ. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยโปร่ง (ตอนล่าง) บ้าน นาจารย์ หมู่ 3 ตำบลนาจารย์-บ้านกลางหมื่น หมู่ 1 ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ 6 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง บ้านไค้นุ่น หมู่ 11 ตำบลไค้นุ่น-อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาบอน หมู่ ๒ ตำบลนาบอน-บ้านโพน หมู่ ๓ ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสูงเนินเหนือ หมู่ 10 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง-บ้านม่วงกุญชร หมู่ 6 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
ซื้อเก้าอี้ประชุมสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ 6 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง บ้านไค้นุ่น หมู่ 11 ตำบลไค้นุ่น-อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาบอน หมู่ ๒ ตำบลนาบอน-บ้านโพน หมู่ ๓ ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสูงเนินเหนือ หมู่ 10 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง-บ้านม่วงกุญชร หมู่ 6 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
ซื้อเก้าอี้ประชุมสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ 6 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง บ้านไค้นุ่น หมู่ 11 ตำบลไค้นุ่น-อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาบอน หมู่ ๒ ตำบลนาบอน-บ้านโพน หมู่ ๓ ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสูงเนินเหนือ หมู่ 10 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง-บ้านม่วงกุญชร หมู่ 6 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
ซื้อเก้าอี้ประชุมสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.พ. 2567
เช่าพัดลมไอเย็น/ไอน้ำ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 31 ม.ค. 2567
ซื้อชุดกระแทกเจาะชั้นหิน (DOWN THE HOLE HAMMER) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 31 ม.ค. 2567
ซื้อต้นไม้ประดับและตกแต่งพื้นที่รับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 31 ม.ค. 2567
ซื้อยางแอสฟัลท์ ชนิด CMS-2h บรรจุ 200 กก./ถัง จำนวน 78 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 31 ม.ค. 2567
จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (บึงอร่าม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 31 ม.ค. 2567
เช่าพัดลมไอเย็น/ไอน้ำ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 31 ม.ค. 2567
ซื้อชุดกระแทกเจาะชั้นหิน (DOWN THE HOLE HAMMER) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 31 ม.ค. 2567
ซื้อต้นไม้ประดับและตกแต่งพื้นที่รับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 31 ม.ค. 2567
ซื้อยางแอสฟัลท์ ชนิด CMS-2h บรรจุ 200 กก./ถัง จำนวน 78 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 31 ม.ค. 2567
เช่าพัดลมไอเย็น/ไอน้ำ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 31 ม.ค. 2567
ซื้อชุดกระแทกเจาะชั้นหิน (DOWN THE HOLE HAMMER) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 31 ม.ค. 2567
เช่าพัดลมไอเย็น/ไอน้ำ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 31 ม.ค. 2567
จ้างจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ม.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ม.ค. 2567
จ้างจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ม.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ม.ค. 2567
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ โต โย ต้า หมายเลขทะเบียน กค ๒๖๘๙ กาฬสินธุ์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ม.ค. 2567
ซื้อก้านเจาะบ่อบาดาล จำนวน 10 ก้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมบำรุงและสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ม.ค. 2567
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ โต โย ต้า หมายเลขทะเบียน กค ๒๖๘๙ กาฬสินธุ์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ม.ค. 2567
ซื้อก้านเจาะบ่อบาดาล จำนวน 10 ก้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมบำรุงและสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วงเหนือ หมู่ ๙ ตำบลเนินยาง - บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ ๗ ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 26 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วงเหนือ หมู่ ๙ ตำบลเนินยาง - บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ ๗ ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 26 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วงเหนือ หมู่ ๙ ตำบลเนินยาง - บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ ๗ ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 26 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันทร์ส่องหล้า หมู่ 10 ตำบลห้วยเม็ก-บ้านห้วยม่วง หมู่ 6 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ 2 ตำบลกุดโดน -บ้านเนินลาดหมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำพิมูล หมู่ 3 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง ? บ้านห้วยยาง หมู่ 4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วง หมู่ 2 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง-บ้านม่วงเหนือ หมู่ 9 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ-บ้านคำเชียงวัน หมู่ 7 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันทร์ส่องหล้า หมู่ 10 ตำบลห้วยเม็ก-บ้านห้วยม่วง หมู่ 6 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ 2 ตำบลกุดโดน -บ้านเนินลาดหมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำพิมูล หมู่ 3 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง ? บ้านห้วยยาง หมู่ 4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วง หมู่ 2 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง-บ้านม่วงเหนือ หมู่ 9 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ-บ้านคำเชียงวัน หมู่ 7 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันทร์ส่องหล้า หมู่ 10 ตำบลห้วยเม็ก-บ้านห้วยม่วง หมู่ 6 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ 2 ตำบลกุดโดน -บ้านเนินลาดหมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำพิมูล หมู่ 3 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง ? บ้านห้วยยาง หมู่ 4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วง หมู่ 2 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง-บ้านม่วงเหนือ หมู่ 9 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ-บ้านคำเชียงวัน หมู่ 7 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันทร์ส่องหล้า หมู่ 10 ตำบลห้วยเม็ก-บ้านห้วยม่วง หมู่ 6 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ 2 ตำบลกุดโดน -บ้านเนินลาดหมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๑๒ ตำบลนาเชือก-บ้านหนองกุงเหนือ หมู่ ๒ ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายสนามยิงปืน บ้านหนองกุงเหนือ หมู่ ๒ ตำบลเขาพระนอน ถึงบ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๑๒ ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง - บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๑๒ ตำบลนาเชือก-บ้านหนองกุงเหนือ หมู่ ๒ ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายสนามยิงปืน บ้านหนองกุงเหนือ หมู่ ๒ ตำบลเขาพระนอน ถึงบ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๑๒ ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง - บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๑๒ ตำบลนาเชือก-บ้านหนองกุงเหนือ หมู่ ๒ ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายสนามยิงปืน บ้านหนองกุงเหนือ หมู่ ๒ ตำบลเขาพระนอน ถึงบ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๑๒ ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง - บ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Overlay Asphalt Concrete บ้านแก้งนคร ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์-บ้านเหล่าหลวง ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Overlay Asphalt Concrete บ้านแก้งนคร ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์-บ้านเหล่าหลวง ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 ม.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาเวที เครื่องเสียง พร้อมระบบแสงสีเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานปรับปรุงถนนคอนกรีตแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณโรงพยาบาลนาคู ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุหัวเจาะบ่อบาดาลเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ม.ค. 2567
ซื้อน้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเครื่อง และน้ำมันไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานปรับปรุงถนนคอนกรีตแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณโรงพยาบาลนาคู ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุหัวเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุหัวเจาะบ่อบาดาลเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ม.ค. 2567
ซื้อน้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเครื่อง และน้ำมันไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานปรับปรุงถนนคอนกรีตแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณโรงพยาบาลนาคู ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้ทำงานข้าราชการ ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง และประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการและศึกษานิเทศน์ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้ทำงานข้าราชการ ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง และประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการและศึกษานิเทศน์ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของศึกษานิเทศฯ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของศึกษานิเทศฯ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของศึกษานิเทศฯ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาทราย บ้านหนองอีบุตร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง-บ้านสงเปลือย หมู่ 9 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนิคม หมู่ 1 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง-บ้านหนองอีบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานนาขาม บ้านหนองขอนแก่น หมู่ ๘ ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง-ลำห้วยหลัว บ้านคำป่าหว้าน ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณข้างอาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาทราย บ้านหนองอีบุตร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง-บ้านสงเปลือย หมู่ 9 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนิคม หมู่ 1 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง-บ้านหนองอีบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานนาขาม บ้านหนองขอนแก่น หมู่ ๘ ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง-ลำห้วยหลัว บ้านคำป่าหว้าน ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณข้างอาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาทราย บ้านหนองอีบุตร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง-บ้านสงเปลือย หมู่ 9 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนิคม หมู่ 9 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง-บ้านหนองอีบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 5 ตำบลแจนแลน-บ้านกุดฝั่งแดง หมู่ 6 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสามขา บ้านสุขแสงทอง หมู่ 2 ตำบลสามขา - บ้านบอนเขียว หมู่ 5 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ม.ค. 2567
จ้างค่าจ้างเหมาทำจัดเตรียมตกแต่งสถานที่จัดงาน/จัดที่นั่งพระสงค์ดำเนินการพิธีทางศาสนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนิคม หมู่ 9 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง-บ้านหนองอีบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 5 ตำบลแจนแลน-บ้านกุดฝั่งแดง หมู่ 6 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนิคม หมู่ 9 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง-บ้านหนองอีบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 5 ตำบลแจนแลน-บ้านกุดฝั่งแดง หมู่ 6 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสามขา บ้านสุขแสงทอง หมู่ 2 ตำบลสามขา - บ้านบอนเขียว หมู่ 5 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ม.ค. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยหวาย บ้านโคกล่าม หมู่ 16 ตำบลดงลิง -บ้านบึง หมู่ 10 ตำบลหลักเมืองอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 11 ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๓ ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโคกเจริญ หมู่ ๒ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 11 ม.ค. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยหวาย บ้านโคกล่าม หมู่ 16 ตำบลดงลิง -บ้านบึง หมู่ 10 ตำบลหลักเมืองอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 11 ม.ค. 2567
จ้างค่าจ้างทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ โครงการวันครู ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 11 ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๓ ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโคกเจริญ หมู่ ๒ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 11 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ ๙ ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่-บ้านกุดกอก หมู่ ๕ ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 10 ม.ค. 2567
จ้างขุดลอกคลองน้ำป่า บ้านกกกอก หมู่ ๑๑ ตำบลเหนือ-บ้านหลุบ หมู่ ๗ ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 10 ม.ค. 2567
จ้างขุดลอกคลองน้ำป่า บ้านดอนสวรรค์ หมู่ ๑๔ ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย ถึงบ้านเหล่าอ้อย หมู่ ๗ ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 10 ม.ค. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยหนองบ่อหนองเปลือย บ้านดอนสนวน หมู่ ๙ ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโนนศิลาเลิง ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 10 ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายเขต เทศบาลตำบลนาจารย์-บ้านหนองแวงใต้ หมู่ 3 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 10 ม.ค. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยคำฮู บ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท-ลำน้ำปาว ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 9 ม.ค. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยตาปลาบ้านหัวนาคำ หมู่ 1 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านผำ หมู่ 1 ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 9 ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านเชียงเครือ หมู่ ๑ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ บ้านกุดครอง หมู่ ๔ ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 9 ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านป่านกขาบ หมู่ ๔ ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์-บ้านดงคำพัฒนา หมู่ ๑๑ ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 9 ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านอู้ หมู่ 4 ตำบลมหาไชย-บ้านหลุบเปลือย หมู่ 1 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 8 ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองมันปลา บ้านคำน้ำแซบ หมู่ 6-บ้านโพนคำพุทธคีรี หมู่ 5 ตำบลนามะเขือ-บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 8 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 8 ม.ค. 2567
ซื้อ ยางแอสฟัลท์ ชนิด CMS-2h บรรจุ 200 กก./ถัง จำนวน 75 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 26 ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยมะทอ หมู่ ๒ ตำบลหัวหิน-บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๒ ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ธ.ค. 2566
ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ธ.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน คำเหมือดแก้ว หมู่ 1,3 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์-บ้านหนองหว้า หมู่ 1 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาค้อ หมู่ 5 ตำบลกุดโดน?บ้านโนนศิลาอาสน์ หมู่ 9 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพานสุวรรณ หมู่ 2 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์-บ้านหนองกุงใต้ หมู่ 10 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุงไทย หมู่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก-บ้านป่าติ้ว หมู่ 8 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านหนองแวงม่วง หมู่ ๓ ตำบลกุดโดน - บ้านเนินลาด หมู่ ๙ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านคำใหญ่ หมู่ ๗ ตำบลคำใหญ่ - องค์การบริหารส่วนตำบลพิมูล ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน คำเหมือดแก้ว หมู่ 1,3 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์-บ้านหนองหว้า หมู่ 1 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาค้อ หมู่ 5 ตำบลกุดโดน?บ้านโนนศิลาอาสน์ หมู่ 9 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพานสุวรรณ หมู่ 2 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์-บ้านหนองกุงใต้ หมู่ 10 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุงไทย หมู่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก-บ้านป่าติ้ว หมู่ 8 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ธ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน โคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์-บ้านผำ ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 ธ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านห้วยยางดง หมู่ ๘ ตำบลโคกเครือ-บ้านนาคลองแสน หมู่ ๑๒ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 20 ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ ๑๒ ตำบลจุมจัง - บ้านสมสะอาด หมู่ ๒ ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดลิง หมู่ ๑๐ ตำบลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ถึงบ้านหนองแสง หมู่ ๗ ตำบลหนองตาใกล้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกล่าม หมู่ ๒ ตำบลดงลิง - บ้านบึง หมู่ ๑๐ ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน บ้านฝายแตก หมู่ ๓ ตำบลลำพาน-ชุมชนซอยน้ำทิพย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หนองนาช้าง บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ 9 ตำบลโคกสมบูรณ์-บ้านด่านเหนือ หมู่ 2 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำสร้างเที่ยง หมู่ ๑ ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย - ลำห้วยนาฮี บ้านแก หมู่ ๕ ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายแยก สปก. บ้านคำแคน หมู่ ๓ ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย - สะพานข้ามห้วยสังกะ บ้านโคกก่อง หมู่ ๔ ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ย. 2566
จ้างขุดลอกลำห้วยตับเต่า บ้านจาน หมู่ ๒ ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย-บ้านแก หมู่ ๕ ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ย. 2566
จ้างขุดลอกลำห้วยนาฮี บ้านพรเจริญ หมู่ ๘ ตำบลหนองช้าง -บ้านคำสร้างเที่ยง หมู่ ๑ ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำดอกซ้อน หมู่ 7 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์-บ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ย. 2566
ซื้อเก้าอี้ทำงานข้าราชการ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการเครื่องเสีียงตามโครงการประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 พ.ย. 2566
เช่าเช่าระบบสัณญาณอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ต.ค. 2566
เช่าเช่าระบบสัณญาณอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ต.ค. 2566
เช่าเช่าระบบสัณญาณอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ต.ค. 2566
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 1,135 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 26 ต.ค. 2566
จ้างเหมาการแสดงพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาและการประกวดประทีปโคมไฟ(หมากตูมกา) ประจำปี ๒๕๖๖ ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 26 ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงงานประเพณีออกพรรษาประกวดประทีปโคมไฟ(หมากตูมกา) ประจำปี ๒๕๖๖ ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 26 ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการประดับตกแต่งริ้วขบวนแห่งานประเพณีออกพรรษา และ การประกวดประทีปโคมไฟ (ประกวดหมากตูมกา) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 26 ต.ค. 2566
จ้างจัดสถานที่เวทีพระที่นั่งประทับ เต็นท์รับเสด็จฯและอุปกรณ์จัดงานเพื่อรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตราชนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 ต.ค. 2566
จ้างประดับผ้า เพื่อรับเสร็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 ต.ค. 2566
จ้างติดตั้งไฟส่องสว่างและจัดหาอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 17 ต.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 17 ต.ค. 2566
เช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 17 ต.ค. 2566
เช่าติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์สีขาวและเก้าอี้พลาสติกพร้อมผ้าคลุมสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 17 ต.ค. 2566
ซื้อโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 9 ต.ค. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 ต.ค. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 ต.ค. 2566
จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยข้าวหลาม บ้านคำโพน หมู่ 6 ตำบลนาจารย์-บ้านห้วยตูม หมู่ 6 ตำบล กลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรังพร้อมงานดาดคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะไหล่และปากท่อบ้านหนองแสง หมู่ 6 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง-บ้านไค้นุ่น หมู่ 11 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเอนกประสงค์ผนังตาข่าย โรงเรียนหนองห้างพิทยา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างทำฝ้าตาข่ายเหล็กกันนก, ปูกระเบื้องโรงเรียนหนองห้างพิทยา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านคุย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโพนทอง หมู่ 10 ตำบลสำราญใต้-บ้านหนองสิมใหม่ หมู่ ๓ ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓-๔ คสล.๒ ชั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่ากลาง ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยข้าวหลาม บ้านคำโพน หมู่ 6 ตำบลนาจารย์-บ้านห้วยตูม หมู่ 6 ตำบล กลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรังพร้อมงานดาดคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะไหล่และปากท่อบ้านหนองแสง หมู่ 6 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง-บ้านไค้นุ่น หมู่ 11 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเอนกประสงค์ผนังตาข่าย โรงเรียนหนองห้างพิทยา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างทำฝ้าตาข่ายเหล็กกันนก, ปูกระเบื้องโรงเรียนหนองห้างพิทยา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านคุย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโพนทอง หมู่ 10 ตำบลสำราญใต้-บ้านหนองสิมใหม่ หมู่ ๓ ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓-๔ คสล.๒ ชั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่ากลาง ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านคุย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยข้าวหลาม บ้านคำโพน หมู่ 6 ตำบลนาจารย์-บ้านห้วยตูม หมู่ 6 ตำบล กลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรังพร้อมงานดาดคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะไหล่และปากท่อบ้านหนองแสง หมู่ 6 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง-บ้านไค้นุ่น หมู่ 11 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเอนกประสงค์ผนังตาข่าย โรงเรียนหนองห้างพิทยา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างทำฝ้าตาข่ายเหล็กกันนก, ปูกระเบื้องโรงเรียนหนองห้างพิทยา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านคุย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโพนทอง หมู่ 10 ตำบลสำราญใต้-บ้านหนองสิมใหม่ หมู่ ๓ ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒.๔๐ x ๑.๖๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง ยาว ๖ เมตร สายบ้านโนนทัน หมู่ ๑๙ ตำบลสำราญใต้ ถึงบ้านท่าสะอาด หมู่ ๗ ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำการรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงซ่อมเครื่องจักรกลใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำการรักษาความปลอดภัยบริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 ก.ย. 2566
เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา โรงเรียนหนองห้างพิทยา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 27 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงอัคคะ หมู่ ๙ ตำบลคลองขาม ถึงบ้านโพนสิม หมู่ ๗ ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องจักรกล รถกระบะบรรทุก 1 ตัน ทะเบียน กข 6387 , รถกระบะบรรทุก 1 ตัน ทะเบียน ม 0744 , รถกระบะบรรทุก 1 ตัน ทะเบียน ม 0742 , รถกระบะบรรทุก 1 ตัน ทะเบียน นข 3304 , รถกระบะบรรทุก 1 ตัน ทะเบียน นข 4089 จำนวน 87 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องจักรกล รถเกลี่ยมอเตอร์เกรดเดอร์ อกส 15-01 , รถเกลี่ยมอเตอร์เกรดเดอร์ อกส 15-03 , รถบรรทุกเทท้ายติดเครน อกส 17-02 จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 ก.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรกล มอเตอร์ เกรดเตอร์ อกส 15-01,รถขุดไฮดรอลิค อกส 18-02, รถขุดไฮดรอลิค อกส 18-03, ขุดเจาะบ่อบาดาล ชุดที่ 1 อกส 058-53-0003 จำนวน 33 รายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรกล รถบดล้อเหล็ก ขนาด 3 ตัน อกส 20-01 , รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน อกส 20-02 , ชุดเป่าบ่อน้ำบาดาล , ชุดเจาะบ่อบาดาลชุดที่ 2 จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 21 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ตำบลเสาเล้า - บ้านไชยวาร หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๗๑๐๕ กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 ก.ย. 2566
จ้างเหมาเข้าเล่มเอกสารสันกาว แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 18 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุง รถซ่อมบำรุงและปูพื้นผิวทางจราจรแบบอัตโนมัติ ทะเบียน 82-7402 (อกส 35-01) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมบำรุงและสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียน ดงมูลวิทยาคม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.ย. 2566
จ้างจ้างทำเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ และสร้างแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุง รถซ่อมบำรุงและปูพื้นผิวทางจราจรแบบอัตโนมัติ ทะเบียน 82-7402 (อกส 35-01) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมบำรุงและสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียน ดงมูลวิทยาคม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.ย. 2566
จ้างจ้างทำเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ และสร้างแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุง รถซ่อมบำรุงและปูพื้นผิวทางจราจรแบบอัตโนมัติ ทะเบียน 82-7402 (อกส 35-01) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมบำรุงและสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงพยอม หมู่ 8 ตำบลห้วยโพธิ์-บ้านดอนนาแก หมู่ 9 ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 13 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังและวางท่อลอด พร้อมงานป้องกันการกัดเซาะไหล่ทางและปากท่อลำห้วยน้ำรัตน์ บ้านแจ้งจม หมู่ 7 ตำบลเจ้าท่า-บ้านแก หมู่ 1,12 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 13 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเกษตร ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 13 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงพยอม หมู่ 8 ตำบลห้วยโพธิ์-บ้านดอนนาแก หมู่ 9 ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 13 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังและวางท่อลอด พร้อมงานป้องกันการกัดเซาะไหล่ทางและปากท่อลำห้วยน้ำรัตน์ บ้านแจ้งจม หมู่ 7 ตำบลเจ้าท่า-บ้านแก หมู่ 1,12 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 13 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเกษตร ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 13 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 4 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 4 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เครื่องมือซ่อมบำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เครื่องมือซ่อมบำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง กส.ถ.๑-๐๐๓๑ บ้านแจนแลน-บ้านคำอีหงษ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง กส.ถ.๑-๐๐๓๑ บ้านแจนแลน-บ้านคำอีหงษ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ ๑๐ ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ - บ้านดินจี่ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เครื่องมือซ่อมบำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง กส.ถ.๑-๐๐๓๑ บ้านแจนแลน-บ้านคำอีหงษ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ ๑๐ ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ - บ้านดินจี่ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ ๑๐ ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ - บ้านดินจี่ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เครื่องมือซ่อมบำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เครื่องมือซ่อมบำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง กส.ถ.๑-๐๐๓๑ บ้านแจนแลน-บ้านคำอีหงษ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง กส.ถ.๑-๐๐๓๑ บ้านแจนแลน-บ้านคำอีหงษ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 30 ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.สต.บ้านหนองอิเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.สต.บ้านหนองอิเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.สต.บ้านหนองอิเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.สต.บ้านหนองอิเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนกงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนกงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธาณะ โรงเรียนเมืองสมเด็จ ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธาณะ โรงเรียนเมืองสมเด็จ ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 29 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตและติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยืดหดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ สาย กส.ถ.3047 บ้านสะอาดสมศรี-บ้านจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 24 ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง กส.ถ.1-0013 บ้านไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง-บ้านหนองบัวใน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 20 ก.ค. 2566
จ้างขุดลอกลำห้วยฝาใหญ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง-ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 26 เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟัลท์ ชนิด CMS-2h บรรจุ 200 กก. กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 26 เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านอู้ หมู่ ๔ ตำบลมหาไชย-บ้านหลุบเปลือย หมู่ ๑ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 11 เม.ย. 2566
ซื้อน้ำมันสกรูเครื่องอัดอากาศ PAR OIL-S ,น้ำมันเลี้ยงหัวเจาะ ROCK DRILL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 11 เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำม่วง ตำบลทุ่งคลอง - บ้านโพนแพง ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 4 เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชัยศรี ตำบลคำใหญ่ ถึง บ้านเดชอุดม ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทรายงาม หมู่ ๒ ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ -บ้านนามูล ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนสวาง หมู่ ๑๑ ตำบลโนนสูง -บ้านสร้างหิน หมู่ ๕ ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยม่วง หมู่ ๖ ตำบลคำใหญ่ ถึง บ้านกุดท่าลือ เทศบาลตำบลท่าลาดยางดง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยเม็ก หมู่ 1 ตำบลห้วยเม็ก-บ่อขยะตลอดแนว-บ้านหัวดง หมู่ 8 เขตเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเริ่มจากถนนสายคำใหญ่-เชียงยืน บ้านโคกป่ากุง หมู่ 10 เทศบาลตำบลคำใหญ่-บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคก หมู่ 6 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง-บ้านหนองแห้ว หมู่ 5 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 ก.ค. 2561
เรื่อง รายละเอียด วันที่ประกาศ
จ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (บึงอร่าม) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป รายละเอียดเพิ่มเติม 9 พ.ค. 2567
เรื่อง รายละเอียด วันที่ประกาศ
ซื้อขอความเห็นชอบวิธีการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 พ.ค. 2567
ซื้อขอความเห็นชอบวิธีการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครื่องมัลติมีเดียโปเจคเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครื่องมัลติมีเดียโปเจคเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครื่องมัลติมีเดียโปเจคเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อขอความเห็นชอบวิธีการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อขอความเห็นชอบวิธีการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
ซื้อขอความเห็นชอบวิธีการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 23 พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านมหาไชยคุ้มใหม่ หมู่ ๙ ตำบลมหาไชย-บ้านแก้งกะอาม หมู่ ๖ ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 14 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 8 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสว่าง หมู่ 1 ตำบลหนองบัว-บ้านนางาม หมู่ 4 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 26 เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 เม.ย. 2567
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 24 เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน โคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์-บ้านผำ ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 19 เม.ย. 2567
จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 17 เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาซ่อมรั้วและประตูเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสวนพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาซ่อมรั้วและประตูเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสวนพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 15 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 4 เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมบำรุงและสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 4 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 4 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรถเกลี่ยมอเตอร์เกรดเดอร์ อกส 15-03 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรถเกลี่ยมอเตอร์เกรดเดอร์ อกส 15-03 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 25 มี.ค. 2567
จ้างจัดสถานที่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านโพนงาม ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 12 มี.ค. 2567
จ้างเหมาเข้าเล่มพร้อมพิมพ์ปกรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 8 มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 7 มี.ค. 2567
จ้างเหมาเข้าเล่มพร้อมพิมพ์ปกรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 1 มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลอง ๕R จากทางหลวงชนบท บ้านสะอาดสมศรี หมู่ ๙ ตำบลเหนือ -บ้านเหล่าค้อ หมู่ ๔ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 22 ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 16 ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการ ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 14 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 14 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 8 ก.พ. 2567
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ก.พ. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 17 ม.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิลร้อยเชือกตาไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 3 ม.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิลร้อยเชือกตาไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 3 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 2 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 3 พ.ย. 2566
เช่าระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 26 ต.ค. 2566
เช่าระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 26 ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียน ดงมูลวิทยาคม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม 11 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 9 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 9 ต.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการประจำหน่วยบริการทางการแพทย์ (Medical Node) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 6 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม 5 ต.ค. 2566
เรื่อง รายละเอียด วันที่ประกาศ
เรื่อง รายละเอียด วันที่ประกาศ