เว็บไซต์กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.กาฬสินธุ์
 Thai Languages
----------------------------------------
  Muengsomdet school
----------------------------------------
  Nachueakwittayakom school
----------------------------------------
  Kaminpittayasan school
----------------------------------------
  Lampaowittayakom school
----------------------------------------
  Klongkhamwittayakan school
----------------------------------------
  Dongmoonwittayakom school
----------------------------------------
  Saimoonpittayakom school
----------------------------------------
  Nernyangprachasamakkee chool
----------------------------------------
  Nonghangpittaya school
----------------------------------------
  Nongchumsangwittayakhom
----------------------------------------
  Buakhao school
----------------------------------------
  Jumjangpalangraj high school
----------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัดฯ
สํานักงานเลขานุการฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 2174 ครั้ง
Month : 61,313 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 741,695 ครั้ง

 Search Engine Google


เว็บไซต์กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.กาฬสินธุ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ปฏิทินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.58)
ส่งแบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.58)

  ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียน
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  ข่าวกิจกรรม
ประกาลผลการคัดเลือกครูดีเด่น ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 10

  ข่าวสมัครงาน
รับสมัครสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้าง โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.กาฬสินธุ์