หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
---------------------------------------
  หน้าหลัก
---------------------------------------
  บุคลากร
---------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
---------------------------------------
  ดาวน์โหลด
---------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
---------------------------------------
  ติดต่อเรา
---------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
---------------------------------------
  มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
---------------------------------------
  คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
---------------------------------------
  แผนผังการตรวจสอบภายใน
---------------------------------------
  แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
---------------------------------------
  คู่มือการควบคุมภายใน 2567
---------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัดฯ
สํานักงานเลขานุการฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566
แผนการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการตรวจติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2570
โครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
กรอบคุณธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กฎบัตร หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คู่มือการควบคุุมภายใน
คู่มือการตรวจสอบฎีกา
กรอบคุณธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


  ข่าวสำหรับบุคลากร

  ข่าวกิจกรรม

  ข่าวสมัครงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization

 Search Engine Google

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 667 ครั้ง
Month : 15,790 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 192,312 ครั้ง