แสดงประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสังคม มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์

ย้อนกลับ

ปิดหน้านี้
ค้นหาข่าว :
   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566


   แผนการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


   โครงการตรวจติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


   แผนการตรวจสอบภายในระยะยาวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2570


   โครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566


   กรอบคุณธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


   กฎบัตร หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


   คู่มือการควบคุุมภายใน


   คู่มือการตรวจสอบฎีกา


   กรอบคุณธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


มีข้อมูลทั้งหมด  15  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 2  
   2