โครงการสร้างเครือข่ายและขยายผลรูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน
  หมวด  ข่าวสารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ   วันที่ประกาศ  04-12-2557
 

          วันนี้ (27 พ.ย.57) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นายสุรพจน์  รัชชุศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายและขยายผลรูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน  โดยมีนายจงกลรัตน์  ดอนโอฬาร  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นผู้กล่าวรายงาน   
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ที่คนพิการ  รวมถึง ผู้สูงอายุ และบุคคลที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ  สมควรได้รับตามกฎหมายกำหนดนั้น  จึงเป็นเหตุผลความจำเป็นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น จัดตั้ง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ ขึ้น
          ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 โดยการสมทบงบประมาณกันหน่วยงานละ  2,000,000- บาท (สองล้านบาท)  รวมเป็น  4,000,000 บาท  (สี่ล้านบาท) ทุกปี สำหรับปีงบประมาณ 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สมทบงบประมาณเพิ่มเป็น 3,000,000- บาท (สามล้านบาท) นั่นก็คืองบประมาณกองทุนฯ ประจำปี 2558 จะเพิ่มเป็น 6,000,000- บาท (หกล้านบาท) รวมงบประมาณกองทุนฯ ในการดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 จนถึงปัจจุบัน ทั้งสิ้นจำนวน 18,000,000- บาท (สิบแปดล้านบาท)  ในการดูแล กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ในจังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
 
 
          กิจกรรมในวันนี้ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำรูปแบบการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนโดยคนในชุมชน ได้แก่ ศูนย์โฮมสุข และรูปแบบการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายด้านสังคม ด้านคุณภาพชีวิต ได้แก่ ศูนย์บริการร่วมสวัสดิการสังคมในตำบล และการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย มานำเสนอให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานของกองทุนฯ โดยวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างเครือข่ายรูปแบบการดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนและฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน  เพื่อขยายผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อกลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ โดยการแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะในส่วนของการบูรณาการงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั่นก็คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
          กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกและปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 150 แห่ง ทั่วทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์  องค์กรคนพิการ  องค์กรผู้สูงอายุ องค์กรภาคีด้านการศึกษาอาชีพ  องค์กรพัฒนาศักยภาพ องค์กรชุมชน  คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการกองทุนฯ คณะกรรมการ และผู้ปฏิบัติงานในศูนย์โฮมสุข และศูนย์บริการร่วมสวัสดิการสังคมในตำบล และทีมวิทยากร


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
  กองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดพะเยา ดูงานศูนย์โฮมสุข 
  กองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดระยองดูงานศูนย์โฮมสุขกาฬสินธุ์ 
   สปสช ตรวจงานกองทุนฟื้นฟูฯ  
  คณะกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จากสำนักงานจังหวัดประกันสุขภาพแห่งชาติตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ 
   คณะกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จากสำนักงานจังหวัดประกันสุขภาพแห่งชาติตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ 
     วันพ่อแห่งชาติ 2558
      เมื่อวันที่ (5 ธ.ค.58) นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และเยาวชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์

     กองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดพะเยา ดูงานศูนย์โฮมสุข
      เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๘ ณ ห้องประชุมแพรวา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ นายจงกลรัตน์ ดอนโอฬาร รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ นายอนันต์ พิมพะสาลี ปลัด อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.กาฬสินธุ์

     โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์
     เมื่อวันที่ 5 พ.ย.58 เวลา 09.00 น. ณ บ้านสะพานหิน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอนันต์ พิมพะสาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

     กาฬสินธุ์ คาร์ฟรีเดย์ 2015
     เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน จ.กาฬสินธุ์ กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมกาฬสินธุ์ คาร์ฟรีเดย์ 2015 รวมพลคนปั่นจักรยาน วันปลอดรถ ลดภา

     โครงการรวมพลังรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2558
     เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 นายภุชงค์ โพธิกุฎิสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี2558


กองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดพะเยา ดูงานศูนย์โฮมสุข
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2558
โครงการอบรมภาษาอังกฤษอย่างง่ายเพื่อการขายสู่ความสำเร็จ ให้กลุ่มอาชีพจังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกมันสำปะหลัง ปี 2558
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 3/47 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
  โทรศัพท์ 0 4381 5916
  Copyright © 2012 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.