รายละเอียดข้อมูลบุคลากร กองสวัสดิการสังคม
ชื่อ-นามสกุล :   นายสุนันท์ โคตะวินนท์
ตำแหน่ง :   เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ประเภท :   ผู้บริหาร