รายละเอียดข้อมูลบุคลากร กองสวัสดิการสังคม
ชื่อ-นามสกุล :   จ่าเอกนิยม ศรีชะตา
ตำแหน่ง :   หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ประเภท :   ผู้บริหาร