สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------
  แผนการจัดหาพัสดุ
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สํานักงานเลขานุการฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 2436 ครั้ง
Month : 65,783 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 812,014 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
:: ปฏิทินบุคลากร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ::
        
นางจิรารัตน์ จิตจักร


นางสาวนุชนาถ อินทนาศักดิ์


นายบุญกว้าง เนตรเสนา


นางสุดาวดี บุญปก


นางประโมก เจริญคุณ


นางประกอบ สอนสุภาพ


นายธีรยุทธ อ่อนสองชั้น


นางสาวนันญลิลย์ เทพทวีชัย


นายคงฤทธิ์ ภูสีอ่อน


นายสุวิทย์ สุริฉาย


นางสาวฐิตินันท์ ธรรมธน


นายอาทิตย์ ภูคงน้ำ


นางนภัสวรรณ ภูโอบ


นายชัยบัณฑิต อุ่นฤทธิ์


- ว่าง -


- ว่าง -


นางขวารี ดอนสมหมาย


นางสาวนุศรา ธัญทะพิพงศ์


นายบุญวิทย์ บุญแสน


นายพรหมพิชญ์ เวียงแก


นางสาวรัชฎา บับพาน


ว่าที่ ร.ต.พงษ์พันธุ์ สารปรัง


นางสาววิภาวรรณ เขตปัญญา


นางสาววรางคณา สิงพานิชย์


นายนิพนธ์ ปรีจิตร์


นางสาวกันต์วรัทย์ สุคนธวงค์


นางสาวกมลรัตน์ พันธุขันธ์


นายการุญ คมพิพัฒน์พงศ์


นายประจักร์ อานนท์


นายกิตติ์ดนัย แก้วทา


นางบานชื่น ภารไสว


นางสุภาภรณ์ จิตไธสง


นางสาวรัศมณี ยองใย


นางสาวสิริยากร กองจุ


นางหนูรัตน์ บรรณสาร


นายประมวล พัฒยา


นายพัทรชัย สถิตย์วาส


นางสาวสุภาภรณ์ บุญจันทร์ศรี


นายยงยุทธ ไผ่แผ้ว


นายประสิทธิ์ แสนเมืองชิน