สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------
  แผนการจัดหาพัสดุ
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุข

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 2385 ครั้ง
Month : 70,245 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 816,631 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
:: ปฏิทินบุคลากร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ::
        
นางจิรารัตน์ จิตจักร


นางสาวนุชนาถ อินทนาศักดิ์


นางสุดาวดี บุญปก


นายบุญกว้าง เนตรเสนา


นางประโมก เจริญคุณ


นางประกอบ สอนสุภาพ


นายธีรยุทธ อ่อนสองชั้น


นายคงฤทธิ์ ภูสีอ่อน


นางสาวนันญลิลย์ เทพทวีชัย


นายสุวิทย์ สุริฉาย


นางสาวฐิตินันท์ ธรรมธน


นางสาวลลิดา แถลงศรี


นายอาทิตย์ ภูคงน้ำ


นางนภัสวรรณ ภูโอบ


นายชัยบัณฑิต อุ่นฤทธิ์


-ว่าง-


นางขวารี ดอนสมหมาย


นางสาวนุศรา ธัญทะพิพงศ์


นายบุญวิทย์ บุญแสน


นายพรหมพิชญ์ เวียงแก


นางสาวรัชฎา บับพาน


ว่าที่ ร.ต.พงษ์พันธุ์ สารปรัง


นางสาววรางคณา สิงพานิชย์


นางสาววิภาวรรณ เขตปัญญา


นายนิพนธ์ ปรีจิตร์


นางสาวกันต์วรัทย์ สุคนธวงค์


นางสาวกมลรัตน์ พันธุขันธ์


-ว่าง-


นายการุญ คมพิพัฒน์พงศ์


นายประจักร์ อานนท์


นายกิตติ์ดนัย แก้วทา


นางบานชื่น ภารไสว


นางสุภาภรณ์ จิตไธสง


นางสาวรัศมณี ยองใย


นางสาวสิริยากร กองจุ


นางหนูรัตน์ บรรณสาร


นายประมวล พัฒยา


นายพัทรชัย สถิตย์วาส


นางสาวสุภาภรณ์ บุญจันทร์ศรี


นายยงยุทธ ไผ่แผ้ว


นายประสิทธิ์ แสนเมืองชิน