เว็บไซต์ อบจ.กาฬสินธุ์
 Thai Languages
----------------------------------------
  Home
----------------------------------------
  Personal
----------------------------------------
  Activity
----------------------------------------
  Download
----------------------------------------
  Carlendar
----------------------------------------
  Administrator Login
----------------------------------------
  Contact us
----------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองคลัง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุข
เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รายงานผลการขุดเจาะบ่อบาดาล
แผนงานโครงการสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรฤดูปลูกข้าวนาปรัง ปี 2563
แผนโครงการช่วยเหลือเครื่องสูบน้ำฤดูปลูกข้าวนาปี ปี 2562
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
คู่มือการปฏิบัติการกองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์
แบบฟอร์มสำรวจน้ำบาดาลเพื่อที่จะทำการเป่าล้างบ่อบาดาล
แบบสำรวจ รายการขยะของเสียอันตราย
บทความ “Detroit to cut 2 lanes from major thoroughfare as part of safety initiative”เมือง Detroit ลดขนาดถนนสายหลักไป 2 เลน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการถนนปล
ทำไมนักภูมิสถาปัตย์จึงเป็นกุญแจสู่อนาคตของเมืองจึงเป็นกุญแจสู่อนาคตของเมือง
บทความเรื่อง“Pedestrian Cities/เมืองของคนเดินเท้า”


  ข่าวสำหรับบุคลากร

  ข่าวกิจกรรม

  ข่าวสมัครงาน

  บทความด้านผังเมือง
ชุมชนเกษตรกรรม (Agrihoods): การปกป้องอนาคตของเมืองในอเมริกา
การวิจัยของมหาวิทยาลัย California - Santa Cruz แสดงให้เห็นว่าการอนุรักษ์ป่าชายเลนสามารถการป้องกันน้ำท่วมได้ด้วยตัวของมันเอง
ทำไมเราต้องกระจายความหนาแน่น
เมืองต่าง ๆ จะปรับรูปแบบการใช้พื้นที่ถนนใหม่เพื่อรองรับสถานการณ์หลังวิกฤติโควิดอย่างไร
6 วิธีที่นักวางแผนสามารถช่วยเหลือธุรกิจท้องถิ่นหลังวิกฤติไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
บทความแปล เมืองของเรา ตอน 2
บทความแปล เมืองของเรา ตอน 1
กุญแจ 9 ข้อสู่ความปลอดภัยบนถนนในเมือง
10 อันดับบทความยอดนิยมของ Public Square ในปี 2019
เมื่อเมืองแมนฮัตตันเริ่มการก่อสร้างบริเวณพื้นที่ East Midtown Greenway ที่รอคอยมานาน


  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์กองช่าง อบจ.กาฬสินธุ์ Search Engine Google

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 131 ครั้ง
Month : 4,908 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 65,040 ครั้ง