กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
----------------------------------------
  หน้าหลัก
----------------------------------------
  บุคลากร
----------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
----------------------------------------
  ดาวน์โหลด
----------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
----------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
----------------------------------------
  ติดต่อเรา
----------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองคลัง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุข

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 2653 ครั้ง
Month : 80,134 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 928,849 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
:: ปฏิทินบุคลากร กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ::
        
นายเตรียมการ นาถมทอง


นายสุทธิสม ญาณผาด


นายธวัชชัย สุวรรณรักษ์


นางสุรัฏาพร สุขนิตย์


นายศราวุธ ปลัดสังข์


นายวิโรจน์ สาขา


นางอังคะนา อังคะรุด


นายกิตติศักดิ์ บรรณสาร


นายเผ่าพงศ์ เจริญธรรม


-ว่าง-


นายมานพ ชะลุนรมย์


นางสาวปาริชาติ บุญประดิษฐ์


-ว่าง-


นายสมบัติ ภูมิเขียน


นายทิพดล ศรีบานชื่น


นายฐิติพล พลายละหาร


นายนราชิน ไพรัตน์


นายธีรเดช พฤทธิ์ธนังกุล


นายอนุชาติ ศรีไชย


สิบเอกศุภศร ไชยพร


นายวุฒิภัทร ไชยงาม


นายจักราภพ อันเสน


นายเอนกพงศ์ จำเริญสรรพ์


นายบุญญกานต์ ฆารเลิศ


นายปรีดา ปัญญา


-ว่าง-


-ว่าง-


นายศราวุธ ปลัดสังข์


นายชุติพล คงวิเชียร


นายจักรี ชาภูมี


นายวรพจน์ บุญจงรักษ์


-ว่าง-


นางอภิญญา ภูลายศรี


จ่าสิบเอกวรสิทธิ์ เอกตาแสง


นางญาณวรรณ ชมภูวิเศษ


นางสาวมะลิวัลย์ สุดโทษา


นางบุญโฮม เห็มศรี


นางสาวลภัสพร รักภักดี


นายโชคชัย ไวยเวช


นายสินชัย พรมทอง


นายคําแปลง พรมเลิศ


นายละมุน ยลสำอางค์


นายพงศ์พิพัฒน์ ปรีแผ้ว


นายนิกรณ์ ฆารไชย์


นายนิกร ภูภิรมย์


นายสมยศ เศษวงศ์


นายฤทธิชัย สตาเขตต์


นายศุภษร ระเวงวรรณ


นายบุญยงค์ รัตนแสง


นายชัยญา อาคะราช


นายยศพล โคตะวินนท์


นายฤทธี ชื่นชุมกลาง


นายอนุชา เขจรศาสตร์


นายปณตพล ธารเอี่ยม


นายไสว ภูนาดี


นายภานุมาศ ภูผาลาด


นายมาวิน เฉิดสถิตย์


นายปิติพงษ์ ภูแลขำ


นายศักดิ์สิทธิ์ เลิงภูบัง


นายอนุชา บรรณสาร


นายฉัตรมงคล บุญเรือง


นายณัฐวุฒิ ภูสีอ่อน


นายวรชาติ พิมตะวงศ์


นายเสฎฐวุฒิ วิชัยผิน


นายนนทวัฒน์ โจทย์บุญญมา


นายนิติกร ทะชาดา


นางสาวสุรพร ฆารฤทธิ์


นางสาวชนิกานต์ สุดสนธิ์


นายเพชรมงคล พิมพะสาลี


นายอภิรักษ์ พลเยี่ยม


นายอิศรา เหมือนวงษ์


นายประสงค์ นามโสม


นายสุภวุฒิ ธารเอี่ยม


นายอดิศักดิ์ สำราญเนตร


นายสุดใจ จิตสวา


นายสุเมธ ศรีบรรเทา


นายยศกร ยิ่งยงค์


นายถวิล สุขโพธิ์


นายบุญมี ภูแสนศรี


นายวิบูลย์ ภูแย้ม


นายวันดี ประกาโส


นายกัลญา ฆารไชย์


นายปานิตย์ ภูแพง


นายปาราเมศ์ ฉลาดลน


นายพุทธวรรณ สิงหามาตร


นายสุเมธ พิมพ์โมทย์


นายวีระพจน์ ภูพาดแร่


นายมนตรี ติโสม


นายทศพล ภูพาดแร่


นายประกาย ภูแพง