แสดงรายละเอียดข่าว : ส่งแบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.58)
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวทั้งหมด

พิมพ์หน้านี้

ปิดหน้านี้
   ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป หัวข้อข่าว : ส่งแบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.58)


เนื้อหาข่าว :   

 

เรื่อง     ส่งแบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.58)

 เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

 ส่งที่ส่งมาด้วย    1. ตารางการปรับเงินเดือน                                                         จำนวน ๑ ชุด

 

                    2. บัญชีเตรียมการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.58)                        จำนวน 1 ชุด

                    ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จักได้พิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558)  เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการส่งผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ  ครั้งที่  2 (1 ตุลาคม 2558)  ดังนี้

                   1. ส่งงบหน้าสรุปการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

                   2. ส่งบัญชีแสดงการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.58) 

                   3. ส่งบัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการครูได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ  ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.58) 

                   4. ส่งบัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ  วันที่ 30 กันยายน 2558 

 

                   5. สำเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา  รอบครึ่งปีหลังปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

 

                    ให้ส่งข้อมูลพร้อม CD  ภายในวันที่ 15 กันยายน 2558  โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel  ใช้  Font : TH SarabunIT9  ขนาด 16

                    จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

 

 

 

++เอกสารแนบ++

 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ : คลิ๊กที่นี่ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

วันที่ประกาศข่าว : 11 กันยายน 2558 15:30:58
อัพเดทข่าวล่าสุด :   -