เว็บไซต์กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.กาฬสินธุ์
 English Languages
----------------------------------------
  โรงเรียนเมืองสมเด็จ
----------------------------------------
  โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม
----------------------------------------
  โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์
----------------------------------------
  โรงเรียนลำปาววิทยาคม
----------------------------------------
  โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร
----------------------------------------
  โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
----------------------------------------
  โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม
----------------------------------------
  โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
----------------------------------------
  โรงเรียนหนองห้างพิทยา
----------------------------------------
  โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม
----------------------------------------
  โรงเรียนบัวขาว
----------------------------------------
  โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
----------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด อบจ.กส.
สํานักงานเลขานุการ อบจ.กส.
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสวัสดิการสังคม
กองสารธารณสุข
กองการเจ้าหน้าที่

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 2050 ครั้ง
Month : 63,384 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 731,930 ครั้ง

 Search Engine Google


เว็บไซต์กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.กาฬสินธุ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ปฏิทินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.58)
ส่งแบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.58)

  ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียน
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  ข่าวกิจกรรม
เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ และ 1 กิจกรรม
ประกาลผลการคัดเลือกครูดีเด่น ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 10

  ข่าวสมัครงาน
รับสมัครสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้าง โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.กาฬสินธุ์