+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สำรวจแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกร (สร้างฝายแกนดินซีเมนต์)       ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566       รายงานผลการความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ.2565       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมมอบเงินสนับสนุน “งานรวมน้ำใจ สู่กาชาดประจำปี 2566”       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด       รายการมองอีสานผ่าน NBT สถานีโทรทัศน์ NBT ช่องหมายเลข 11       นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมบันทึกเทปในรายการมองอีสานผ่าน NBT ของสถานีโทรทัศน์ NBT       ประเพณี บุญคูนลาน สู่ขวัญข้าว ของดีบ้านฉัน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566       ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น       รายงานการประชุมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566     
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 8 มีนาคม 2565 12:06:29   อ่าน : 316 ครั้ง
รายละเอียด :

 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

สมัยสามัญ สมัยที่1  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

 

 

 

                เมื่อ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมแพรวา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    โดยนายวรากรณ์  ภูอาภรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ดำเนินการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  แสดงความยินดีกับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ผ่านการสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร ได้แก่ นางเพ็ญศรี  แสงดารา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง นักบริหารงานระดับต้น ได้แก่ นางราตรี  ไชยศรี หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ นักบริหารงานคลัง ระดับต้น นางสาวอุชุกร  ปัญญามี หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา นักบริหารทั่วไประดับต้น นางสุดาวดี  บุญปก  หัวหน้าฝ่ายนิติการ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น นางสุวลักษณ์  ไชยพร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น นางสุชาดา  อภัยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากนั้นประธานสภาได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระสำคัญได้แก่ ระเบียบวาระที่ 3 โดย นายชานุวัฒน์  วรามิตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เสนอ ได้แก่  เรื่องขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อคืนเงินค่าปรับอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อคืนเงินค่าปรับจำนวนเงิน 16,094 บาท  นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ  สอบจ.อำเภอเมือง อภิปราย อยากให้นำญัตติดังกล่าวเข้าสู่การประชุมสภาพร้อมกัน โดยมติที่ประชุมเห็นชอบ  เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 998,000 บาท เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ จำนวนเงิน 679,000 บาท ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ คอนกรีตโดยวิธี        Place In-Place Recycling สายกส.ถ.1-0005บ้านคำอุดม-บ้านท่านาจาน อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอุทัย แก้วกล้า สอบจ.เขตอำเภอฆ้องชัย อภิปราย เหตุผลการขอโอนเป็นอย่างไรอยากให้รายละเอียดเพิ่มเติม นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ  สอบจ.อำเภอเมือง อภิปราย ในการโอน ลด ดังกล่าวมีประโยชน์อย่างไรกับประชาชน นายสุรพงษ์ พลซื่อ  เขตอำเภอกุฉินารายณ์ อภิปราย การโอนเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติ อยากให้ชี้แจงรายละเอียดในการโอน เพิ่ม ครั้งนี้ เหตุผลที่โอนจากถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ มาทำบ่อบาดาลมีความจำเป็นอย่างไร นายชานุวัฒน์  วรามิตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ชี้แจง รายละเอียดเรื่องนี้ขออนุญาตให้ ผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด นายชัยศิริ  โรจนกิจ ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจง เนื่องจากถนนสายบ้านท่านาจารย์ อปท.ได้รับการถ่ายโอนรับผิดชอบ มาเป็นระยะเวลากว่า2ปี ปีนี้เป็นปีที่ 3 มีการดำเนินการทำถนนเป็นระยะทาง 1กิโลเมตร 185 เมตร อบต.คำสร้างเที่ยงได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการเป็นระยะทาง 142 เมตร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการทับซ้อนกัน จึงโอนงบประมาณที่เหลือมาดำเนินการวัสดุ ขุดเจาะบาดาล ท่อ ถนน เพื่อประโยชน์ของประชาชน  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองช่างแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 9,945,000 บาท และแผนการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 679,000 บาท จำนวน 4 รายการ รวมเป็นเงิน10,624,400 บาท  นายสุรพงษ์ พลซื่อ  เขตอำเภอกุฉินารายณ์ อภิปราย ดูแล้วเป็นอำนาจของสภาที่ดำเนินการได้   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ระเบียบวาระอื่นๆ นายอุทัย แก้วกล้า สอบจ.เขตอำเภอฆ้องชัย อภิปราย การจะมีโอกาสในการพัฒนาบ้านเมือง ความตั้งใจอย่างเดียวไม่เพียงพอจะต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป้าหมายองค์กรร่วมกัน ทุกคนต้องมีวิสัยทัศน์ไปในทิศทางเดียวกัน ความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นความสำเร็จของทุกคน และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ  สอบจ.อำเภอเมือง อภิปราย ยินดีกับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ผ่านการสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร การปฏิบัติราชการสิ่งสำคัญอีกอย่างคือ การรักษาสมดุล และการบริหารงานโดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

 

(ภาพ: พงษ์พันธุ์ / ข่าว : พักตร์ศิริ)

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565
ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565
การประชุมสภาอบจ.กาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565
  อ่านข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 3  
สถิติเดือนนี้ : 318  
สถิติปีนี้ : 2,840  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 289,986  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.