+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัดอบจ.กาฬสินธุ์ (จดหมายข่าว) โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์และโครงการ จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567        ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (บึงอร่าม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       ประชาสัมพันธ์โครงการ Dinosaur Siamensis ตะลุยเส้นทางผ่ามิติ ทะลุโลกล้านปี       อบจ. กาฬสินธุ์ร่วมการแสดงแบบผ้าไทย ภูษาพัสตราภรณ์ ออนซอนกาฬสินธุ์       จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานประเพณีเทศกาล มาฆปูรณมีบูชา ทะเลธุงอีสาน ประจำปี 2567       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมงานพาแลงฆ้องชัยสัมพันธ์และรำวงย้อนยุค       พิธีอันเชิญพระอุปคุต จากคูเมืองฟ้าแดดสงยางไปยังโบราณสถานพระธาตุยาคู ในงานส่งเสริมขนมธรรมเนียมประเพณีเทศกาล “มาฆปูรณมีบูชา” ทะเลธุงอีสาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567        อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการค่ายบัณฑิตจิตอาสาพัฒนาชุมชนทำดีด้วยหัวใจ ประจำปีการศึกษา 2566       พิธีเปิดงานประเพณีบุญคูณลาน และมหกรรมของดีอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567     
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 25 มีนาคม 2565 10:33:02   อ่าน : 454 ครั้ง
รายละเอียด :

 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

สมัยสามัญ สมัยที่1  ครั้งที่ 5  ประจำปี 2565

 

                   เมื่อวันที่  22  มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1  ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    โดยนายคงเดช   เฉิดสถิตย์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ คนที่ 1 ได้รับมอบให้ทำหน้าที่ประธาน  โดยสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุม ในวาระอื่นๆนายพลากร   พิมพะนิตย์ สอบจ.อำเภอเมืองฯ เขต 1 ได้อภิปราย สอบถามเรื่องข้อบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณที่เข้ามาตามงบประมาณประจำปี ทางผู้บริหารมีแนวทางในการที่จะนำงบประมาณดังกล่าวมาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างไร และใช้ระยะเวลาและขอบเขตในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ซึ่งนางเพ็ญศรี  แสงดารา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาว่า สำหรับการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาเนื่องด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ทำให้โครงการได้หยุดชะงักไปชั่วคราว สำหรับการดำเนินการตามแนวนโยบายนั้นยังคงดำเนินการต่อไปให้ต่อเนื่องเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ก่อนที่จะถึงฤดูฝนนี้  แต่ช่วงนี้อาจจะชะลอดำเนินการตามหนังสือสั่งการไว้ชั่วคราว  หลังจากนั้นถ้างบประมาณเข้ามาเพียงพอที่จะดำเนินการ หลังจากดำเนินการในรายจ่ายประจำแล้ว  ฝ่ายบริหารจะได้ดำเนินการแก้ปัญหาในโครงการที่บรรจุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป นายพลากร   พิมพะนิตย์ สอบจ.อำเภอเมืองฯ เขต 1 ขอบคุณปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด อยากฝากถึงผู้บริหาร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าวอยากให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน และเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดาบตำรวจวิรมณ์ศักดิ์   วงศ์ธิเบศร์  สอบจ.เขตอำเภอนาคู อภิปรายว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลกระทบกับประชาชนชาวเกษตรกร ประกอบกับสถานการณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จำเป็นต้องประคับประคองสถานการณ์ไป สิ่งใดที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน เช่น ถนน การคมนาคมของประชาชน ในปีงบประมาณต่อไปอยากให้มีการตั้งงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และในฤดูฝนที่จะมาถึงนี้จะต้องมีการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนให้ทันท่วงทีและมีระบบ วรากรณ์  ภูอาภรณ์ สอบจ.อำเภอยางตลาด อภิปราย ข้อสงสัยการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณในข้อบัญญัติ ในสถานการณ์ที่คณะผู้บริหารได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ อยากทราบถึงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ กรอบอำนาจหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสามารถดำเนินการได้มากน้อยเพียงใด ยกตัวอย่างโครงการในพื้นที่อำเภอยางตลาดมีโครงการที่ไปทับซ้อนกับท้องถิ่น อบต. เทศบาลฯ ซึ่งท้องถิ่นมีงบอุดหนุนเฉพาะกิจและดำเนินการไปแล้วบางส่วน อยากให้กองช่างออกไปสำรวจ โครงการทับซ้อนดังกล่าว เพื่อให้ท้องถิ่นทำหนังสือประสานเข้ามา ปลัดได้พิจารณาโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่  ประเด็นที่ 2 งบอุดหนุนประเพณีเห็นในสื่อประชาสัมพันธ์ ของ อบจ.ได้เสนอข่าวการอุดหนุนประเพณีมหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ 2565  ป้าย1,000,000 บาท ซึ่งตามข้อบัญญัติตั้งไว้ 500,000 ส่วนต่างนี้โอน ลด เพิ่มมาจากส่วนไหน นายสุรพงษ์ พลซื่อ สอบจ. เขตอำเภอกุฉินารายณ์ เขต 3  ในส่วนอำนาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ตามระเบียบข้อกฎหมาย ในกรณีที่ผู้บริหารหยุดปฏิบัติหน้าที่  ฝากงานส่วนใดที่เกี่ยวกับราชการที่อบจ.ต้องขับเคลื่อน อยากให้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ถ้าโครงการใดมีการทับซ้อนแก้ไขไปเปลี่ยนแปลงโดยสภาให้นำเข้ามาแก้ไขเพื่อให้สภาฯพิจารณา  นางเพ็ญศรี  แสงดารา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงว่า  ประเด็นในการดำเนินการตามข้อบัญญัติ ได้มีการดำเนินการให้ต่อเนื่อง สำหรับโครงการ รถขุดเจาะในข้อบัญญัติได้ให้พัสดุดำเนินการแล้ว ซึ่งอยู่ขั้นตอนของพัสดุในการสรรหา ประเด็นเงินอุดหนุนประเพณีงานมหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาดฯ 2565 ตามข้อบัญญัติตั้งจ่ายไว้ 500,000 บาท แต่อุดหนุนไป 1,000,000 บาท เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ขอสนับสนุนเพิ่มเติมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เนื่องด้วยโครงการของวัฒนธรรมในเรื่องการจัดสร้างเวทีการแสดง  งบประมาณดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนที่ไม่สามารถก่อสร้างได้ทันในวันเปิดงาน เพื่อให้การดำเนินการในพิธีเปิดงานมหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้ขอความอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังกล่าว  โดยทางอบจ.กาฬสินธุ์ ได้ โอน ลด จากกองการศึกษามาในงบประมาณ 500,000 บาท   สำหรับประเด็นเกี่ยวกับโครงการทับซ้อนของพื้นที่ก่อสร้าง ได้ผ่านเรื่องมาทางกองช่างและกองช่างได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ความเป็นไปได้ วิธีการโอน งบประมาณการเปลี่ยนแปลงสถานที่เป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หากมีสิ่งใด แม้จะเป็นตำแหน่งรักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ก็จะดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่นำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้อย่างทันท่วงที

 

 

นายวรากรณ์ ภูอาภรณ์ สอบจ.เขตอำเภอยางตลาด เขต 3 อภิปราย  หลังจากได้รับคำชี้แจงจากทางปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อยากทราบถึงที่มาในการโอนลด งบประมาณจากกองการศึกษา เพื่อสนับสนุนงานกาชาดฯ ไม่ทราบว่าได้โอนลด จากข้อไหน ในแผนงานใด จะได้นำไปพิจารณาในการจัดทำแผนงานงบประมาณในปีหน้า หากโอน ลดแล้ว มีผลกระทบกับแผนงานด้านกองการศึกษา มากน้อยเพียงใด ในปีงบประมาณ 2566 จะได้พิจารณาให้รอบคอบรัดกุมเพราะเกี่ยวกับงบประมาณภาษีของประชาชน  นางภัลลิกา  ดลรักษ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชี้แจงว่า  ขออนุญาตนำเรียนประเด็นงบประมาณกองการศึกษาที่ได้โอน ลด เพื่อสนับสนุนงานมหกรรม โปงลางและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งกองการศึกษาได้ตั้งโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 โดยทำ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร เพื่อสรรหาครูต่างชาติเจ้าของภาษาให้กับทางโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง 12 โรงเรียน และเมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้รับการประสานกับทางมหาวิทยาลัย ว่าเนื่องจากสถานการณ์Covid-19 ได้แพร่ระบาดอย่างรุนแรง ทางรัฐบาลจึงได้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับต่างชาติในการเดินทางเข้าประเทศไทย ดังนี้ทางมหาวิทยาลัยจึงขอชะลอการสรรหาครูชาวต่างชาติ ให้กับครูอบจ. ไม่สามารถสรรหาให้ได้ ดังนั้นการดำเนินการดังกล่าวจึงชะลอไปก่อน 

 

 

 

 

 

 (ภาพ :พงษ์พันธ์/ ข่าว : พักตร์ศิริ)

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566
  อ่านข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 89  
สถิติเดือนนี้ : 1,579  
สถิติปีนี้ : 3,681  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 3,681  
เริ่มนับวันที่ : 1 มกราคม 2567  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.