+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 พิธีเปิดโครงการประเพณีนมัสการองค์พระธาตุเจดีย์วัดป่าธรรมนิมิตโพธิ์ 9 ประจำปี 2567       พิธีเปิดงานโครงการประเพณีมหาสงกรานต์ มหาธารลำปาว ทะเลมรกตอีสาน แหลมโนนวิเศษ ประจำปี 2567       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วม รดน้ำขอพรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567       ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567       สืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป ขอพร รดน้ำดำหัวผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567       ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567       รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566        การเปิดโอกาสให้บุคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญเข้าศึกษาดูงาน และประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องจากปรากฎการณ์เอลนิญโญในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ของคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไข       รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566     
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 14 กันยายน 2565 15:10:39   อ่าน : 672 ครั้ง
รายละเอียด :

 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565

 

 

       13 กันยายน 2565  เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายคงเดช เฉิดสถิตย์ รองประธานสภา ทำหน้าที่ประธานในการประชุมตามระเบียบวาระ เรื่องการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แทนนายวิรัตน์ ภูต้องใจ ที่ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เลือกนายเสนีย์ เอกบุตรสมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอกุฉินารายณ์ อดีตประธานสภาฯเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อีกวาระหนึ่ง โดยเริ่มทำหน้าที่ประธานการประชุมตามระเบียบวาระในทันที และในวันนี้มีกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องขอทราบเครื่องมือเครื่องจักรกลที่ใช้งานไม่ได้  โดยนายอุทัย แก้วกล้า สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอฆ้องชัย ผู้ตั้งกระทู้ถาม โดยกล่าวว่าในปัจจุบันสถานที่จอดรถยนต์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีจำนวนไม่เพียงพอกับจำนวนรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯและผู้มาติดต่อราชการ และตอนนี้มีเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮ และรถยนต์ส่วนกลางเก่าๆดูแล้วไม่น่าจะใช้การได้จอดอยู่จำนวนหลายคัน จากการตั้งกระทู้ถามนายกก็ได้รับคำตอบเป็นเอกสารจากฝ่ายบริหารตอบมามีข้อมูลเพียงสองส่วนราชการที่รายงานมามีเพียงกองช่างและสำนักเลขานุการฯ จากข้อมูลมีเครื่องจักรกลและรถยนต์ส่วนกลางชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้หลายคัน และขอฝากฝ่ายบริหารได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเครื่องจักรกลและรถยนต์ส่วนกลางที่ใช้การไม่ได้ของทุกกองทุกส่วนราชการว่ามีอยู่กี่คัน จากนั้นก็ให้ดำเนินการแทงจำหน่ายและขายทอดตลาดไปตามระเบียบ จะได้มีพื้นที่ว่างในการจอดรถยนต์  นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตอบว่า  เครื่องจักรกลและรถยนต์ส่วนกลางที่เรามีอยู่ปัจจุบัน หลายคันมีอายุการใช้งานมาแล้วสามสิบกว่าปี บางคันซ่อมใช้งานได้ บางคันซ่อมแล้วไม่คุ้มก็จอดไว้แทงจำหน่ายรอการขายทอดตลาดตามระเบียบของทางราชการต่อไป   การประชุมต่อมาเป็นเรื่องการเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จะมีเลือกเอาสมาชิกสภา 3 คนเข้าไปร่วมเป็นกรรมการ เนื่องจากกรรมการแต่ละชุดมีวาระคราวละ 4 ปี ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งไปเมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 จะครบวาระในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 การเลือกในวันนี้เป็นการเลือกล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จะมีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที  ที่ประชุมสภา อบจ.จึงมีมติเลือกนางกุหลาบ พิศวงค์ สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอห้วยผึ้ง นายประหยัด พาณิชย์ดี สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนามน และนางสวาท ประดับการ สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอคำม่วง เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   วาระต่อมาคือการเลือกคณะกรรมการติดตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายภูมินทร์  ภูมิเขตร สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกุฉินารายณ์ นายจักรกฤษ น้อยเสนา สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอห้วยเม็ก และนายสุริยา  ภูนวลทา  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอหนองกุงศรี เป็นคณะกรรมการ ในวาระต่อมานางเฉลิมขวัญ หล่อตรูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2565 จำนวน 6 รายการ ในหลายแผนงาน งบประมาณรวม 724,800 บาท  นายสุรพง์  พลซื่อ สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกุฉินารายณ์ ได้ตั้งข้อสังเกต ว่าเงินงบที่เอามาจากค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่ได้ใช้จ่าย ค่าเช่าบ้าน ค่ารับรองพิธีการ โอนไปตั้งจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ของผู้บริหาร  ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ทำงาน ของโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ จึงเกิดข้อสงสัยว่าในเมื่อเราก็ตั้งในงบปกติให้แต่ละโรงเรียนได้บริหารอยู่แล้ว ทำไมวันนี้ต้องโอนไปซื้อครุภัณฑ์ให้เพียงโรงเรียนเดียว หากโรงเรียนอื่นต้องการบ้างจะทำอย่างนี้ได้หรือไม่ งบปี 2565 เราก็ตั้งซื้อแท็ปเล็ทก็ยังไม่ได้มีการจัดซื้อเลย จะดำเนินการได้ช่วงไหนเพราะใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้วหากติดที่ระเบียบแบ่งให้กองต่างๆ กองละ 10 เครื่องจัดซื้อจัดจ้างก็จะดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณนี้ นายเกรียงศักดิ์ พันธ์โกฏิ  สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอเมือง  อภิปรายงว่าตามที่นายกแถลงขอโอนงบประมาณ ในหลักการและเหตุผลบอกว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าโควิด 19  ไม่ทราบว่าแพร่มากขึ้นหรือเชื้อระบาดลดลง นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตอบว่า โอนค่าตอบแทนผู้บริหารมาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของผู้บริหาร   ส่วนโต๊ะเกาอี้ผู้บริหารชำรุดจึงโอนงบมาตั้งซื้อแทนชุดเดิมและของโรงเรียนในสังกัด ส่วนเรื่องการแพร่ระบาดโควิดในช่วงการแข่งกีฬาจึงไม่ได้จัด และแต่ละโรงเรียนมีปัญหาความต้องการด้านสาธารณูปโภคที่จะต้องได้รับการแก้ไข ญัตติที่เสนอในวันนี้ได้ตรวจสอบงบประมาณแล้วว่ามีเพียงพอใช้แก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วน ส่วนการดำเนินการในงบประมาณปี 2565 ก็จะได้เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่พอจะปฏิบัติได้  และนายก อบจ.ได้มอบให้ นางอมร  ปัญญาแก้ว ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน  ชี้แจงกับสมาชิกว่าในการจัดซื้อแท็บเลท อยู่ระหว่าการกำหนด TOR จากนั้นก็จะทำการ e-biddingต่อไป  การประชุมในวาระอื่นๆ นายสุรพงษ์ พลซื่อ สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกุฉินารายณ์ อภิปรายว่า สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว เกี่ยวกับเรื่องการขอกู้เงิน กสอ. มาพัฒนาแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจาก อบจ.เราขาดแคลนงบประมาณ เพราะได้นำงบที่มีอยู่ไปใช้ในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบจ. จะต้องหาแหล่งเงินกู้ จาก กสอ. หลักเกณฑ์เขาหู้ได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินฝาก ซึ่งตอนนี้เรามีเงินฝากกองทุนสะสม อบจ. อยู่ประมาณ 60 ล้านบาท  หากกู้ก็จะได้ไม่เกิน 180 ล้านบาท ชำระคืนภายใน 10 ปี อัตราดอกเบี้ยของธนาคาร โดยเราต้องมีโครงการรองรับ ผ่านสภา อบจ. ผู้ว่าฯอนุมัติ ส่งเรื่องไปยังกองทุน  ใช้ระยะเวลาคงไม่เกิน 3 เดือน นายอุทัย แก้วกล้า สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอฆ้องชัย  อภิปรายว่า จะเห็นได้ว่าในงบประมาณ 2566 มีหลายส่วนราชการของ อบจ.ที่มีการตั้งยอดงบประมาณสูงกว่าปีที่ผ่านมามาก เรามีส่วนราชการ 9 กองกับ 1 หน่วยตรวจสอบ โรงเรียนในสังกัด 12 โรงเรียน บุคลากรรวม 700กว่าคน และจะรับโอน รพ.สต. เข้ามาอีก 57 แห่ง และบุคลากรอีก 187 คน ก็ถือว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ เราจะต้องมีวิธีบริหารจัดการที่เป็นระบบ ลดการใช้กระดาษ ใช้เวลามาก บริหารด้วยระบบดิจิทัล มีการเชื่อมโยงกันทุกส่วนเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ซึ่งเราต้องรีบดำเนินการในการจัดกระบวนทัพใหม่  นายบรรจง  ยนต์ชัย สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอยางตลาด สอบถามความคืบหน้าในการที่เทศบาลตำบลบัวบาน ได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลรถเกรดเดอร์ เพื่อปรับผิวจราจรลูกรัง ที่มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อให้พี่น้องสามารถเดินทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัย นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตอบสมาชิกในวาระอื่นๆว่า ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาฯ ซึ่งจะได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราอย่างเร่งด่วน ในประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างจะเร่งรัดกำชับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และในวันนี้ นายกฯได้แต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษอีกสี่ท่านที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษา การพัฒนา ด้านสาธารณสุขและด้านพัฒนาชุมชน มาเพื่อช่วยในการดำเนินการออกแบบการบริหารองค์กรแบบไร้รอยต่อทอเต็มผืน   สิ่งที่สมาชิกได้สะท้อนมาคือข้อมูลที่จะได้นำไปประกอบในการจัดทำแผนพัฒนา อบจ. ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินการของโครงการกับส่วนราชการอื่นเพื่อแก้ไขปัญหาใหกับพี่น้องประชาชน ในการบริหาร จะได้นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เชื่อมประสานส่วนราชการ อบจ.ในแบบทูเวย์ ที่มีความถูกต้องสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

 

 

 

 (ภาพ : พงษ์พันธุ์ / ข่าว : พักตร์ศิริ)

 

 

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2567
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567
  อ่านข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 47  
สถิติเดือนนี้ : 943  
สถิติปีนี้ : 7,550  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 7,550  
เริ่มนับวันที่ : 1 มกราคม 2567  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.