+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567       ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัดอบจ.กาฬสินธุ์ (จดหมายข่าว) โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์และโครงการ จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567        ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (บึงอร่าม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       ประชาสัมพันธ์โครงการ Dinosaur Siamensis ตะลุยเส้นทางผ่ามิติ ทะลุโลกล้านปี       อบจ. กาฬสินธุ์ร่วมการแสดงแบบผ้าไทย ภูษาพัสตราภรณ์ ออนซอนกาฬสินธุ์       จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานประเพณีเทศกาล มาฆปูรณมีบูชา ทะเลธุงอีสาน ประจำปี 2567       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมงานพาแลงฆ้องชัยสัมพันธ์และรำวงย้อนยุค       พิธีอันเชิญพระอุปคุต จากคูเมืองฟ้าแดดสงยางไปยังโบราณสถานพระธาตุยาคู ในงานส่งเสริมขนมธรรมเนียมประเพณีเทศกาล “มาฆปูรณมีบูชา” ทะเลธุงอีสาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567        อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการค่ายบัณฑิตจิตอาสาพัฒนาชุมชนทำดีด้วยหัวใจ ประจำปีการศึกษา 2566     
ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2566 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 17:19:30   อ่าน : 229 ครั้ง
รายละเอียด :

 

ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์

 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเสนีย์ เอกบุตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการประชุม โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมประชุม ระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญในวันนี้ คือญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เสนอโดย นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 รายการ รายการแรกขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย กองสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข ค่าใช้สอย งบประมาณ 9.5 ล้านบาท ไปนั้น และรายการที่สอง  กองช่างแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างงบดำเนินงาน ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณ 1.46 ล้านบาท  ให้สภาฯได้พิจารณาอนุมัติ มีสมาชิกสภายกมืออภิปรายหลายคน คนแรก นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ ส.อบจ.เขตอำเภอเมือง อภิปรายว่าต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้นำโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเชื่อมระหว่างบ้านหัวขวา ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย เชื่อมไปยังบ้านดงบัง ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง เนื่องจากว่าถนนเส้นนี้ประชาชนในพื้นที่ทั้งสองตำบลได้ร้องขอให้มีการก่อสร้างเป็นถนน คสล. ให้ก่อสร้างมาต่อกัน เดิมที่ยังเหลือเป็นถนนลูกรังคั่นกลาง แต่เมื่อได้รับการก่อสร้างในครั้งนี้แล้วถือว่ามีถนน คสล.ที่จรดถึงกันจะเป็นโครงการสุดท้ายในเส้นทางนี้ การสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนก็จะสะดวกยิ่งขึ้น และมีข้อสงสัยอีกประการคือในแผนงานปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนศรทอง ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ ไปยังบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ ที่ถนนสายเดียวกันแต่ความกว้างของถนนไม่ท่ากัน คือในช่วงแรกกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 3,490 เมตร มีสาเหตุจากอะไรถึงได้ออกแบบประมาณการมาเช่นนี้ เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับผู้สัญจรไปมาและมีป้ายแจ้งเตือนหรือไม่  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตอบว่าขอบคุณที่ท่านสมาชิกได้นำเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น มานำเสนอให้รับทราบและได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างตรงจุด ส่วนความกว้างของถนนลูกรังขออนุญาตให้ นายชัยศิริ โรจนกิจ ผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้ตอบ ว่า เป็นโครงการปรับปรุงถนนลูกรังไม่ใช่เป็นการก่อสร้าง จึงเป็นการลงหินลูกรังตามความกว้างของถนนเดิมที่มีอยู่เดิม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  การประชุมในวาระอื่นๆ นายสุรพงษ์  พลซื่อ  ส.อบจ.เขตอำเภอกุฉินารายณ์ อภิปรายเรื่องการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามที่ได้ออกติดตามกับคณะกรรมการการศึกษาได้รับทราบปัญหาเกี่ยวกับจำนวนบุคลาการทางการศึกษา คือครูในตอนนี้มีจำนวนสัดส่วนที่มากกว่าจำนวนนักเรียน ในบางโรงเรียน หากจะย้ายก็จะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับครูที่อยู่ในพื้นที่ จึงเสนอว่าครูที่มีความโดดเด่นในการสอนแต่ละวิชา ควรมีการสับเปลี่ยนเวียนสอนในแต่ละโรงเรียนให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆนอกจากผู้สอนคนเดิม นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ ส.อบจ.เขตอำเภอเมือง อภิปรายว่า งบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์สนับสนุนหน่วยงานอื่น เช่น งานประเพณี หรือกิจกรรมอื่นๆ ทำไมองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ดำเนินการเอง  ไม่มีการบูรณาการ บางครั้งได้รับการชื่นชม บางครั้งไม่ได้รับการชื่นชม เราเริ่มโครงการเป็นของเราเองจากหมู่บ้านมาสู่อำเภอและถึงจังหวัด เราจะได้รับการชื่นชมและประชาชนจะรู้จักและให้ความสำคัญกับ อบจ.เรามากกว่า นายวิรมศักดิ์ วงศ์ธิเบศร์ ส.อบจ. เขตอำเภอนาคู  กล่าวว่า ในการรับการถ่ายโอน รพ.สต. จำนวน 51 มาสังกัด อบจ. จากนี้ไปเราในตอนนี้ เราจะพัฒนาไปในทิศทางไหน เราควรจะพัฒนาแพทย์ พยาบาลของเราเองโดยการให้ทุนไปเรียนแล้วกลับมาทำงานใน รพ.สต.ของเรา มีโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อรักษาพี่น้องประชาชนของเรา และเรือนจำเขาเสนอว่าอยากให้ อบจ. หาครูอาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพไปสอนนักโทษเกรดดีในเรือนจำ ในวิชาช่างต่างๆซ่อมมอเตอร์ไชด์ การทำขนม และการประกอบอาชีพอื่นๆ เมื่อจบหลักสูตรมีใบเกียรติบัตรให้ เมื่อเขาพ้นโทษออกมาสู่สังคมภายนอกก็จะได้นำเอาความรู้ประสบการณ์นั้นมาใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบ ไม่กลับไปกระทำผิดอย่างเดิมอีก

 

นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตอบชี้แจงสมาชิกว่า ในเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ สภาฯเรามีการประชุมในสมัยสามัญ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566  โดยโครงการที่จะนำเข้าสู่สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบต้องเป็นโครงการที่ได้รับการร้องของเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน มีในแผนพัฒนา ช่างได้ทำการสำรวจประมาณการ และมีงบประมาณรองรับที่จะตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ส่วนเรื่องครูโรงเรียนในสังกัดที่มีเกินสัดส่วนของจำนวนนักเรียน เนื่องจากว่าเด็กเกิดใหม่มีน้อยลง นักเรียนจึงลดลง ครูก็มีการเกษียณอายุราชการในแต่ละปีจำนวนมากซึ่งในปีนี้มีถึง 10กว่าคน ครูบางวิชาขาดแคลน ครูบางวิชาเกิน ก็มีการบริหารจัดการเกลี่ยอัตรากำลังของครูโรงเรียนในสังกัดในแต่ละปี ต่อไป เราจะเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนสายวิชาชีพ ปวช. ปวส. ในโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์  ให้ประชาชนได้มีความคาดหวังกับการศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.มากขึ้น ส่วนงบประมาณสนับสนุนงานประเพณีต่างๆในแต่ละอำเภอ  เมื่อ อบจ.เราเป็นองค์กรใหญ่หรือพี่ใหญ่ ต้องสนับสนุนในโครงการประเพณี ที่ดี เด่น ดัง และงานจังหวัด เรามีแผนงานโครงการจะพัฒนา อสม.ของเราเองเป็นบุคลากรของศูนย์โฮมสุขดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่  มิติการขับเคลื่อน รพ.สต. เราอยากจะเห็นประชาชนมีสุขภาพดี ต่อไปเราจะพัฒนาแพทย์ พยาบาล ยาถึงบ้าน การส่งต่อผู้ป่วยที่รวดเร็ว เริ่มต้นที่คลินิก อบจ.กาฬสินธุ์ จะรื้อฟื้นหมอโฮมสุขให้กลับมาดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง หากภารกิจใดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบจ. จะให้การสนับสนุนในภาพรวม และฝ่ายบริหารได้มีการวางแผนงานโครงการต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566
  อ่านข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 96  
สถิติเดือนนี้ : 1,586  
สถิติปีนี้ : 3,688  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 3,688  
เริ่มนับวันที่ : 1 มกราคม 2567  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.