+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 อบต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จัดงานประเพณีกินปลา พาเที่ยวหัวหิน กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัด       เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2566       รายงานผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอยางตลาด และเขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอกุฉินารายณ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2566 (อย่างไม่เป็นทางการ)       ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมผลการลงคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       บรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ส.อบจ.) ทั้ง ๓ เขตเลือกตั้ง ใน ๓ อำเภอ       นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์แทนตำแหน่งที่ว่าง พร้อมเชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ       ประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลร่องคำ ประจำปี 2566       แถลงข่าว งานเทศกาล วิสาขปุณฺณมีปูชา จังหวัดกาพสินธุ์ ๒๕๖๖       จังหวัดกาฬสินธุ์ งานแถลงข่าวโครงการการแข่งขันวิ่ง Kalasin 21 ประจำปี 2566       Cook & Coff จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยว และแหล่งศึกษาดูงานด้านโคกหนองนาโมเดล ผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่     
ประชุมสภาอบจ.กาฬสินธุ์ ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 4 เมษายน 2566 20:31:17   อ่าน : 48 ครั้ง
รายละเอียด :

 ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 4 เมษายน  2566 เวลา 13.30 มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายเสนีย์ เอกบุตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    ทำหน้าที่ประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกส่วน การประชุมในวันนี้มีระเบียบวาระเรื่องที่สำคัญคือ เรื่องแจ้งให้ทราบว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ลาออกเพื่อไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 3 คน  เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จำนวน 5 คน  ที่ประชุมสภาได้คัดเลือก นายอุทัย แก้วกล้า ส.อบจ. เขตอำเภอฆ้องชัย นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ ส.อบจ.เขต อเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายจักรกฤษ  น้อยเสนา ส.อบจ.เขตอำเภอห้วยเม็ก นายบรรจง  ยนต์ชัย ส.อบจ. เขตอำเภอยางตลาด และนายดนับ จิระสมบัติ  ส.อบจ.เขตอำเภอดอนจาน เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัด  และการประชุมในวันนี้มีญัตติที่เสนอโดยนางเฉลิมขวัญ  หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้สภาฯอนุมัติ จำนวน 2 เรื่อง  เรื่องแรกเป็นญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 996,000 บาท ในญัตตินี้ไม่มีสมาชิกประสงค์ที่จะอภิปราย จึงเห็นชอบตามที่นายกฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  ส่วนญัตติที่สองเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ ส.อบจ.เขตอำเภอเมือง อภิปรายว่ามีโครงการที่เคยนำเข้าแก้ไขในการประชุมสภาครั้งก่อน คือโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.ดงน้อย ม.3 ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง –บ.หัวหนอง ม.11 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย เป็นเส้นทางที่ประชาชนเรียกร้องขอมาตั้งนานเพื่อจะได้เชื่อมต่อระหว่างอำเภอ  และโครงการขุดลอกลำห้วยไผ่ตอนบน บ.แกเปะ  ม.10 .เชียงเครือ อ.เมือง  –บ.กุดครอง ม.4 ต.ดอนจาน อ.ดอนจานอยากให้รีบดำเนินการอีกหน่อยจะเข้าสู่ฤดูฝน หากดำเนินการช่วงนั้นก็จะมีผลกระทบกับประชาชนในการทำการเกษตร  นายชัยศิริ โรจนกิจ ผู้อำนวยการกองช่าง ตอบว่า ตอนที่สำรวจทั้งสองโครงการ มีการลงข้อมูลพิกัด จีพีเอส ผิดพลาด ไป ญัตตินี้ที่ประชุมก็เห็นด้วยตามที่นายกเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เช่นกัน


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566
ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 7/2566
ประชุมสภาอบจ.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2566
ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4 /2566
  อ่านข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
สถิติวันนี้ : 6  
สถิติเดือนนี้ : 2,121  
สถิติปีนี้ : 10,339  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 297,485  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.