+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 ประชาสัมพันธ์จุลสารดอทไทย โครงการเว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมประชุมคณะกรรมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดกาฬสินธุ์และร่วมงานแถลงข่าวการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดกาฬสินธุ์       พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567       อบจ.กาฬสินธุ์ต้อนรับคณะนักวิจัยและผู้ประเมินภาคสนามเชิงลึกในพื้นที่ เพื่อรับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่2 (ประเมินอบจ.กาฬสินธุ์)อบจ.กาฬสินธุ์ต้อนรับคณะนักวิจัยและผู้ประเมินภาคสนามเชิงลึก       ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ร่วมกับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       พิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ และ 1 กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน สรงน้ำพระธาตุยาคู เนื่องในวันวิสาขบูชา และเปิดงานเทศกาล วิสาขปุณณมีปูชา ประจำปี 2567        พิธีเปิดงานสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี พ.ศ .2567       โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์     
  ค้นหาข่าว :   
  ข่าวบุคลากรภายใน ย้อนกลับ  
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  [อ่าน 124 ครั้ง]
ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม  [อ่าน 1386 ครั้ง]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "แนวทางและเทคนิคการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม"  [อ่าน 612 ครั้ง]
การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2  [อ่าน 489 ครั้ง]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานมือใหม่และการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4"  [อ่าน 486 ครั้ง]
ขอเชิญเข้าร่วยมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "แนวทางกำหนดราคากลางและการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 แนะแนววินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหากา  [อ่าน 310 ครั้ง]
ขอเข้านำเสนอระบบรับสมัตรบุคลากรออนไลน์  [อ่าน 535 ครั้ง]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรในหน่วยงานและเครือข่ายเข้าร่วมโครงการฯ  [อ่าน 648 ครั้ง]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ให้โปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการถูกทักท้วงและตั้งข้อสังเกตจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน" รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 5  [อ่าน 254 ครั้ง]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "แนวทางการป้องกันความผิดต่อการปฏิบัติงานด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมาย ปปช และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามแนววินิจฉัยของคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาค  [อ่าน 268 ครั้ง]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "ข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การเช่าและแลกเปลี่ยนพัสดุ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4  [อ่าน 427 ครั้ง]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "ประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือเวียน ข้อหารือและแนวทางการดำเนินการ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อป้องกันการตรวจสอบจากหน่วย  [อ่าน 182 ครั้ง]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคางานก่อสร้าง การบริหารสัญญาและการบริหารพัสดุ" รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 5  [อ่าน 263 ครั้ง]
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม  [อ่าน 222 ครั้ง]
ถึง ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง  [อ่าน 189 ครั้ง]
ขอเชิญรับการฝึกอบรมและสัมมนาเรื่อง "พัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน"  [อ่าน 276 ครั้ง]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักการควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง" รุ่นที่ 2  [อ่าน 284 ครั้ง]
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การตรวจพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 และการใช้จ่ายเงินอย่างไรให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับประชาชน ในบทบาทของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาพท้องถิ่น และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"  [อ่าน 281 ครั้ง]
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้หนังสือแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ฉบับใหม่) และระเบียบช่วยเหลือประชาชน พ.ศ. 2566 (ฉบับใหม่) ขององค์กรปก  [อ่าน 222 ครั้ง]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสม้ครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566  [อ่าน 192 ครั้ง]
มีข้อมูลทั้งหมด  235  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 12  
   2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 25  
สถิติเดือนนี้ : 1,785  
สถิติปีนี้ : 10,229  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 10,229  
เริ่มนับวันที่ : 1 มกราคม 2567  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.