ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
  เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  บุคลากร
  ช่องทางร้องเรียน ถาม-ตอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  กฎหมายน่ารู้
  คู่มือทะเบียบราฏษฎร
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
  การลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาฯ
  การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่่อการยังชีพของ อปท.
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท.
  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
  การสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นและที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
  การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
  การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  บำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
  วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  เงินเดือนและค่าตอบแทนนายก อบจ. รองนายก อบจ. ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
  รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.
  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น
  ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานจ้างและลูกจ้างของ อปท.
  ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  การให้เอกชนกระทำกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
  การให้ อบจ.ออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากการใช้บริการสาธารณะของ อปท.
  การลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาฯ
  การยึด อายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อปท.
  การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ อปท.
  การดำเนินกิจการพาณิชย์ของ อบจ.
  การใช้และรักษารถยนต์ของ อปท.
  การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท.
  การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท.
  บทความทางกฏหมาย
  คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ
  Link ที่น่าสนใจ
  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  13
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  119
  เยี่ยมชมปีนี้ :  3,606
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  50,636
  IP :  172.70.134.210
  เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2557

  ข่าวสารและกิจกรรม
 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสิธุ์
 หมวด :  ระเบียบกฎหมายหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   วันที่ :  21-01-2558

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อบริการให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย และให้ความร่วมมือในการทำนิติกรรม สัญญา พินัยกรรม บนพื้นฐานความเสมอภาค และช่วยเหลือไกลเกลี่ยข้อพิพาท ประชาชนสามารถมารับบริการได้ในวัน เวลาราชการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
 

     ปัจจุบันพบว่าการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนล้วนเกี่ยวข้องกับกฎหมาย หลายคนถูกเอารัดเอาเปรียบเพราะไม่รู้กฎหมาย ถูกฉ้อโกง หรือบางครั้งทำให้เสียสิทธิ เสรีภาพ ทางหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อร้องทุกข์ของชาวบ้านในพื้นที่ จึงต้องการที่จะจัดตั้งสำนักงาน หรือหน่วยงานกลางที่ประชาชนสามารถเข้ามาขอคำปรึกษา หรือร้องทุกข์ ร้องเรียน รวมถึงการขอทราบถึงกระบวนการ และขั้นตอน วิธีปฏิบัติทางกฎหมายในกรณีต่างๆ เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป