ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
  เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  บุคลากร
  ช่องทางร้องเรียน ถาม-ตอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  กฎหมายน่ารู้
  คู่มือทะเบียบราฏษฎร
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
  การลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาฯ
  การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่่อการยังชีพของ อปท.
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท.
  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
  การสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นและที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
  การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
  การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  บำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
  วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  เงินเดือนและค่าตอบแทนนายก อบจ. รองนายก อบจ. ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
  รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.
  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น
  ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานจ้างและลูกจ้างของ อปท.
  ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  การให้เอกชนกระทำกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
  การให้ อบจ.ออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากการใช้บริการสาธารณะของ อปท.
  การลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาฯ
  การยึด อายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อปท.
  การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ อปท.
  การดำเนินกิจการพาณิชย์ของ อบจ.
  การใช้และรักษารถยนต์ของ อปท.
  การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท.
  การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท.
  บทความทางกฏหมาย
  คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ
  Link ที่น่าสนใจ
  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  13
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  891
  เยี่ยมชมปีนี้ :  4,850
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  51,880
  IP :  172.70.135.69
  เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2557


ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ : ชาย    หญิง
ช่วงอายุ : < 25 ปี    25-30 ปี    31-35 ปี    > 35 ปี
สถานะภาพสมรส : โสด    สมรส    แยกกันอยู่/หม้าย
การศึกษา :
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจที่มีต่อระบบ
ด้านเนื้อหา
ความพึงพอใจ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง
ครอบคลุม/ครบถ้วนตามความต้องการ
ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสม
ข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ข้อมูลมีความถูกต้อง
ด้านการออกแบบ Website
ความพึงพอใจ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง
มีความสวยงามเหมาะสมและน่าสนใจ
ตัวอักษรอ่านได้ง่ายและน่าสนใจ
การจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
ด้านคุณภาพการบริการโดยรวม
ความพึงพอใจ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง
ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
ได้รับบริการที่คุ้มค่าและมีประโยชน์
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
เพื่อตรวจสอบว่าท่านเป็นมนุษย์ ไม่ใช่โปรแกรม bot หรือ spammer, กรุณาป้อนรหัสยืนยัน :
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมินครั้งนี้เป็นอย่างดี
ผลการประเมิน

ระดับความพึงพอใจโดยรวม

Chart.

ความพึงพอใจ คะแนนที่ได้
ด้านเนื้อหา 4.00
     ครอบคลุม/ครบถ้วนตามความต้องการ 4.29
     ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสม 4.29
     ข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 3.86
     ข้อมูลมีความถูกต้อง 3.57
ด้านการออกแบบ Website 3.29
     มีความสวยงามเหมาะสมและน่าสนใจ 3.43
     ตัวอักษรอ่านได้ง่ายและน่าสนใจ 3.14
     การจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 3.29
ด้านคุณภาพการบริการโดยรวม 4.14
     ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 4.00
     ได้รับบริการที่คุ้มค่าและมีประโยชน์ 4.29


:: เกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจ ::
ความพึงพอใจ ระดับคะแนน
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1