กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------
  สำหรับเจ้าหน้าที่
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสวัสดิการสังคม
facebook กองพัสดุและทรัพย์สิน

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 1595 ครั้ง
Month : 43,875 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 560,541 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
:: ปฏิทินบุคลากร กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ::
        
-ว่าง-


นางรัชนี ภูวิจิตร


นางนงนุช ภูช่างทอง


นางวรัญญา สุวรรณโมรา


นางชนิกานต์ ไพรัตน์


นางกัลย์ลดา ปัญญา


นางชุลีรัตน์ สุพรรณโมกข์


นางสาวมนัสนันท์ ฤทธิ์สิงห์


- ว่าง -


-ว่าง-


นางสุวภา นิจครบุรี


นายจักรวาล ทรัพย์นาถ


นางสมิตา กุญชนะรงศ์


นางสาวชลธิชา สวาทวงศ์


นางสาวชนัญชิดา ลาภบุญเรือง


สิบเอกพิสิฐ เจริญสรรพ์


นางสาวทัศนีย์ ไร่วิชัย


นางสาวสมฤดี นันทวี


นางสาวจิราพรรณ อินทะวรรณ


นางสาวจันทิมา อุตรโส