หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 สภา อบจ.รับร่างข้อบัญญัติ ปี 59 งบ 774.5 ล้าน บาท       โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘       ประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       ผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยการร่วมมือเชิงบูรณาการของทุกกลุ่มสาระเรียนรู้ โรงเรียนบัวขาว       ผลงานวิชาการ เรื่องการประเมินโครงการพัมนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่การการพัฒนาตนเองของนักเรียนโรงเรียนบัวขาว       ผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น ตําแหน่งผู้อํานวยการกองส่งเสริมสุขภาพชีวิต (นักบริหารงานทั่วไป 7)       โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2558        กําหนดการส่งผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเลื่อนวิทยฐานะขึ้นระดับชํานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2558       กําหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2556       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จัดทำโครงการปลูกป่าประชาอาสา เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินพระชนมายุ 80 พรรษา      
            ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘ [แสดงจำนวน 26 ครั้ง]
       วันนี้ (27 ส.ค.58) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ..... (อ่านต่อ)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2558 [แสดงจำนวน 12 ครั้ง]
        วันนี้ 24 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์ ..... (อ่านต่อ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จัดทำโครงการปลูกป่าประชาอาสา เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินพระชนมายุ 80 พรรษา [แสดงจำนวน 53 ครั้ง]
       20 สิงหาคม 58 ณ บริเวณสวนป่าโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬส ..... (อ่านต่อ)
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติ ปี ๒๕๕๘ [แสดงจำนวน 69 ครั้ง]
       เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ..... (อ่านต่อ)
มหัศจรรย์ แสง สี เสียง เล่าขานตำนานเมืองฟ้าแดดสงยาง [แสดงจำนวน 69 ครั้ง]
       เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ที่บริเวณองค์พระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นางกอบกาจน์ วัฒนวรางกู ..... (อ่านต่อ)
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๕๘ [แสดงจำนวน 78 ครั้ง]
       วันนี้ (6 ส.ค.58) ณ โรงแรมชาลองร์ บูทรีค จังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้ว ..... (อ่านต่อ)
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 อำเภอเขาวง [แสดงจำนวน 84 ครั้ง]
       วันนี้ (30 ก.ค.58) ณ โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ..... (อ่านต่อ)
ข้อพิพาทที่จะนำไปสู่ศาลปกครอง [แสดงจำนวน 102 ครั้ง]
       นายวิรัช พัฒนะสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งกะอาม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองให้แก่หน่วยงานและองค์กรต่าง ..... (อ่านต่อ)
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการให้บริการรถรางนําเที่ยว สํานักงานเทศบาลเมืองกําแพงเพชร [แสดงจำนวน 76 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการให้บริการรถรางนําเที่ยว สํานักงานเทศบาลเมืองกําแพงเพชร ..... (อ่านต่อ)
โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน [แสดงจำนวน 72 ครั้ง]
        (วันนี้ 13 ก.ค.58) เวลา 09.00 น. นายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ นางอัจฉรา จรรยามั่ ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 

            ข่าวบุคลากรภายใน
รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๘ [แสดงจำนวน 102 ครั้ง]
       รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๘ ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมข้าราชการ ครั้งที่ 6 ปี 2558 [แสดงจำนวน 149 ครั้ง]
        รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๘ ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๘ [แสดงจำนวน 134 ครั้ง]
       รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๘ ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๘ [แสดงจำนวน 156 ครั้ง]
       รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๘วั ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมข้าราชการ ครั้งที่ 3 ปี 2558 [แสดงจำนวน 226 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมข้าราชการ ครั้งที่ 2 ปี 2558 [แสดงจำนวน 233 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 ปี 2558 ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมข้าราชการ ครั้งที่ 1 ปี 2558 [แสดงจำนวน 254 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ปี 2558 ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๗ [แสดงจำนวน 366 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๗ ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวบุคลากรภายใน ทั้งหมด 

            ข่าวสมัครงาน
ประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 79 ครั้ง]
       ประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดองค์ก ..... (อ่านต่อ)
ผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น ตําแหน่งผู้อํานวยการกองส่งเสริมสุขภาพชีวิต (นักบริหารงานทั่วไป 7) [แสดงจำนวน 29 ครั้ง]
       ผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น ตําแหน่งผู้อํานวยการกองส่งเสริมสุ ..... (อ่านต่อ)
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจําปีงบประมาณ 2559 [แสดงจำนวน 49 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจําปีงบประมาณ 2559 ..... (อ่านต่อ)
การจัดสรรอัตราผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษา(อบจ.กส. โรงเรียหนองชุมแสงวิทยาคม) [แสดงจำนวน 99 ครั้ง]
       การจัดสรรอัตราผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษา(อบจ.กส. โรงเรียหนองชุมแสงวิทยาคม) ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อครูอัตราจ้างผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษ [แสดงจำนวน 130 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อครูอัตราจ้างผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศกําหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ตําแหน่งผอ.กองส่งเสริมฯ) [แสดงจำนวน 90 ครั้ง]
       ประกาศกําหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ตําแหน่งผอ.กองส่งเสริมฯ) ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เช้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ตําแหน่งผู้อํานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) [แสดงจำนวน 90 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เช้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ตําแหน่งผู้อํานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต) ..... (อ่านต่อ)
รับสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 2 ตําแหน่ง [แสดงจำนวน 117 ครั้ง]
       รับสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 2 ตําแหน่ง ..... (อ่านต่อ)
รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ [แสดงจำนวน 109 ครั้ง]
       ด้วยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนจา ..... (อ่านต่อ)
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ตําแหน่งผู้อํานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต )เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบริหารสที่สูงขึ้นสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 98 ครั้ง]
       รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ตําแหน่งผู้อํานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต )เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแ ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสมัครงาน ทั้งหมด 

            ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด
ผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยการร่วมมือเชิงบูรณาการของทุกกลุ่มสาระเรียนรู้ โรงเรียนบัวขาว [แสดงจำนวน 2 ครั้ง]
       ผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยการร่วมมือเชิงบูรณาการของทุกกลุ่มสาระเ ..... (อ่านต่อ)
ผลงานวิชาการ เรื่องการประเมินโครงการพัมนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่การการพัฒนาตนเองของนักเรียนโรงเรียนบัวขาว [แสดงจำนวน 7 ครั้ง]
       ผลงานวิชาการ เรื่องการประเมินโครงการพัมนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่การการพัฒนาตนเองของนัก ..... (อ่านต่อ)
กําหนดการส่งผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเลื่อนวิทยฐานะขึ้นระดับชํานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2558 [แสดงจำนวน 43 ครั้ง]
       กําหนดการส่งผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเลื่อนวิทยฐานะขึ้นระดับชํานาญ ..... (อ่านต่อ)
กําหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2556 [แสดงจำนวน 33 ครั้ง]
       กําหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2556 ..... (อ่านต่อ)
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างสรรค์งานลูกปัด วิชางานประดิษฐ์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [แสดงจำนวน 60 ครั้ง]
       รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างสรรค์งานลูกปัด วิชางานประดิษฐ์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาช ..... (อ่านต่อ)
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่อง การพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร รายงานวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 [แสดงจำนวน 59 ครั้ง]
       รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่อง การพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร รายงานวิชาภาษาไทย ชั้นมัธย ..... (อ่านต่อ)
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [แสดงจำนวน 61 ครั้ง]
       รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ..... (อ่านต่อ)
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง Parts of Speech กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองสมเด็จ [แสดงจำนวน 55 ครั้ง]
       การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง Parts of Speech กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ..... (อ่านต่อ)
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ CIPPA MODEL ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [แสดงจำนวน 176 ครั้ง]
       การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ CIPPA MODEL ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรี ..... (อ่านต่อ)
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน กรกฎาคม 2558 [แสดงจำนวน 91 ครั้ง]
       วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน กรกฎาคม 2558 ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด ทั้งหมด 

            ประกาศ

            รายงานฐานะการเงิน
เงินสวัสดิการบุคลากรของ อบจ.กาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 81 ครั้ง]
       เงินสวัสดิการบุคลากรของ อบจ.กาฬสินธุ์ ตรวจสอบได้ที่นี่ ..... (อ่านต่อ)
งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2558 [แสดงจำนวน 72 ครั้ง]
       งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2558 ..... (อ่านต่อ)
งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2558 [แสดงจำนวน 66 ครั้ง]
       งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2558 ..... (อ่านต่อ)
งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2558 [แสดงจำนวน 88 ครั้ง]
       งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2558 ..... (อ่านต่อ)
งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2557 [แสดงจำนวน 330 ครั้ง]
       งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2557 ..... (อ่านต่อ)
งบทดลอง เม.ย.- ก.ค. 2557 [แสดงจำนวน 361 ครั้ง]
       งบทดลอง เม.ย.- ก.ค. 2557 ..... (อ่านต่อ)
 รายงานฐานะการเงิน ทั้งหมด 

            จัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร [แสดงจำนวน 83 ครั้ง]
       สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 4 โครงการ [แสดงจำนวน 108 ครั้ง]
       ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 4 โครงการ ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 6 โครงการ [แสดงจำนวน 90 ครั้ง]
       ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 6 โครงการ ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 10 โครงการ [แสดงจำนวน 88 ครั้ง]
       ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 10 โครงการ ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องพัฒนาศักยภาพ ของผู้เรียนทางด้านวิชาการด้วยระบบ ON DEMAND [แสดงจำนวน 80 ครั้ง]
       ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องพัฒนาศักยภาพ ของผู้เรียนทางด้านวิชาการด้วยระบบ ON DEMAND ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดดิจิตอล (ICT DIGITAL LIBRARY) พร้อมติดตั้ง [แสดงจำนวน 89 ครั้ง]
       ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดดิจิตอล (ICT DIGITAL LIBRARY) พร้อมติดตั้ง ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จํานวน 1 คัน [แสดงจำนวน 68 ครั้ง]
       สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จํานวน 1 คัน ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จํานวน 12 โครงการ [แสดงจำนวน 132 ครั้ง]
       ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จํานวน 12 โครงการ ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างโครงสร้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2558 จํานวน 7 โครงการ [แสดงจำนวน 125 ครั้ง]
       ประกวดราคาจ้างโครงสร้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2558 จํานวน 7 โครงการ ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 จํานวน 6 โครงการ [แสดงจำนวน 83 ครั้ง]
       ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 จํานวน 6 โครงการ ..... (อ่านต่อ)
 จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 

            สภา อบจ.
สภา อบจ.รับร่างข้อบัญญัติ ปี 59 งบ 774.5 ล้าน บาท [แสดงจำนวน 14 ครั้ง]
       เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอุทัย แก้วกล้า ประธานสภา อบจ. ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 [แสดงจำนวน 59 ครั้ง]
       รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [แสดงจำนวน 66 ครั้ง]
       รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 [แสดงจำนวน 58 ครั้ง]
       รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 6 [แสดงจำนวน 58 ครั้ง]
       รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ..... (อ่านต่อ)
ประชุมสภาอบจ. กาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 [แสดงจำนวน 94 ครั้ง]
       ประชุมสภาอบจ. กาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ..... (อ่านต่อ)
ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 211 ครั้ง]
       ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ วันที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามั ..... (อ่านต่อ)
 สภา อบจ. ทั้งหมด 

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 2  
สถิติเดือนนี้ : 2,114  
สถิติปีนี้ : 25,531  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 132,347  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
แบบยื่นรายการนำส่งค่าธรรมเนียม
หนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
แบบระเบียนโรงแรม
ค่าธรรมเนียมผู้พักโรงแรม
นัดสื่อทำข่าว ล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมการใช้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖)
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
ใบเบิกงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ๗๒๑๘
ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ บก.ชล๓
แบบขอมีบัตรประจำตัว
นโยบายบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2557
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.กาฬสินธุ์
เมืองสมเด็จ
นาเชือกวิทยาคม
ขมิ้นพิทยาสรรพ์
ลำปาววิทยาคม
คลองขามวิทยาคาร
ดงมูลวิทยาคม
ทรายมูลพิทยาคม
เนินยางประชาสามัคคี
หนองห้างพิทยา
หนองชุมแสงวิทยาคม
บัวขาว
จุมจังพลังราษฎร์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์
กรมการจัดหางาน
เครือข่ายองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานประกันสังคมกาฬสินธุ์
องค์ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ อบจ.
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
แบบส่งข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ประจําปี 2558
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
สำนักปลัด
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.