หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง(ตําแหน่ง แม่บ้าน)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธูุ์       ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งบริหาร ตําแหน่งผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๘) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬ       สอบราคาจ้างโครงสร้างการปรับปรุงสนามฟุตบอล ปูกระเบื้องเซรามิคอาคารโรงเรียนนาเชือกวิทยาคมและปรับปรุงและต่อเติมห้องประชุมอาคารเรียน 1 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์       สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ และปูกระเบื้องพื้นห้องอาคารเรียน ข       สอบราคาจ้างโครงการตามข้อบัญยัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558       สอบราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี       สอบราคาซ่อมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตภายในโรงเรียนลําปาววิทยาคม       สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์และปูกระเบื้องอาคารเรียนกึ่งถาวรและห้องเก็บสื่ออุปกรณ์โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์       สอบราคาจ้างโครงการตามข้อบัญยัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558       ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ตําแหน่ง คนงาน แม่บ้าน) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์     
            ข่าวประชาสัมพันธ์
สปสช ตรวจกองทุนฟื้นฟูฯ [แสดงจำนวน 64 ครั้ง]
       ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2558 ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ..... (อ่านต่อ)
โครงการการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของสถานศึกษา [แสดงจำนวน 56 ครั้ง]
       โครงการการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดอ ..... (อ่านต่อ)
ประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทยบั้งไฟตะไลล้าน ประจำปี 2558 [แสดงจำนวน 43 ครั้ง]
        วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ที่ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลกุดหว้า นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสิ ..... (อ่านต่อ)
การแถลงผลงานกระทรวงมหาดไทยรอบ ๖ เดือน [แสดงจำนวน 60 ครั้ง]
       เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนขอ ..... (อ่านต่อ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานจัดงานมหกรรมวิชาการภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขง สานสัมพันธ์ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน [แสดงจำนวน 28 ครั้ง]
       1 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกา ..... (อ่านต่อ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินุ์ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ [แสดงจำนวน 34 ครั้ง]
       องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินุ์ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ..... (อ่านต่อ)
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง ประจำปี 2558 [แสดงจำนวน 55 ครั้ง]
       เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู บ้านเสมา ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายจงกลร ..... (อ่านต่อ)
5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล [แสดงจำนวน 81 ครั้ง]
       5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล ..... (อ่านต่อ)
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [แสดงจำนวน 63 ครั้ง]
        วันนี้ตรงกับวันที่ 25 เมษายน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันที่คนไทยควรร่วมน้อมรำลึกถึง เนื่องจาก 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวั ..... (อ่านต่อ)
อบจ.กาฬสินธุ์ รับโล่เกียรติคุณ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [แสดงจำนวน 82 ครั้ง]
        วันนี้ (22 เม.ย.58) เวลา 09.30 น. ณ ห้องทศพร โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายยงยุทธ หล่อตระกูล ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 

            ข่าวบุคลากรภายใน
รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๘ [แสดงจำนวน 48 ครั้ง]
       รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๘ ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๘ [แสดงจำนวน 86 ครั้ง]
       รายงานการประชุมข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๘วั ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมข้าราชการ ครั้งที่ 3 ปี 2558 [แสดงจำนวน 131 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมข้าราชการ ครั้งที่ 2 ปี 2558 [แสดงจำนวน 147 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 ปี 2558 ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุมข้าราชการ ครั้งที่ 1 ปี 2558 [แสดงจำนวน 169 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ปี 2558 ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๗ [แสดงจำนวน 246 ครั้ง]
       รายงานการประชุม ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๗ ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวบุคลากรภายใน ทั้งหมด 

            ข่าวสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง(ตําแหน่ง แม่บ้าน)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธูุ์ [แสดงจำนวน 32 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง(ตําแหน่ง แม่บ้าน)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธูุ์ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งบริหาร ตําแหน่งผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๘) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬ [แสดงจำนวน 21 ครั้ง]
       ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สําหรั ..... (อ่านต่อ)
ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ตําแหน่ง คนงาน แม่บ้าน) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 29 ครั้ง]
       ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ตําแหน่ง คนงาน แม่บ้าน) ส ..... (อ่านต่อ)
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาจากผู้สอบคัดเลือกได้ [แสดงจำนวน 43 ครั้ง]
       คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาจากผู้สอบคัดเลือกได้ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [แสดงจำนวน 42 ครั้ง]
       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ..... (อ่านต่อ)
ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งบริหาร [แสดงจำนวน 25 ครั้ง]
       ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งบริหาร ตําแหน่งผู้อํานวยการกองกิจการสภา อบจ. [แสดงจำนวน 22 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ ..... (อ่านต่อ)
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 55 ครั้ง]
       รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 114 ครั้ง]
       ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดอ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งคนงาน (แม่บ้าน) )ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 68 ครั้ง]
       ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งคนงาน (แม่บ้าน) )ขององค์การบริหารส่วน ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสมัครงาน ทั้งหมด 

            ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด
ผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย [แสดงจำนวน 53 ครั้ง]
       ผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ..... (อ่านต่อ)
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานและการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น [แสดงจำนวน 267 ครั้ง]
       การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริ ..... (อ่านต่อ)
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา พ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบัวขาว [แสดงจำนวน 89 ครั้ง]
       การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส ..... (อ่านต่อ)
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะชีวิต วิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [แสดงจำนวน 45 ครั้ง]
       การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิ ..... (อ่านต่อ)
การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนหนองห้างพิทยา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 177 ครั้ง]
       การมีวินัยด้านความประพฤติและด้านการแต่งกายเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ให้เกิดแก่ผู้เรียน และเป็นหลักสำคัญขอ ..... (อ่านต่อ)
การพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โรงเรียนดงมูลวิทยาคม อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 430 ครั้ง]
       วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โรงเรียน ..... (อ่านต่อ)
การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้กระบวนการวิจัย เชิงปฏิบัติการโรงเรียนหนองห้างพิทยา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 83 ครั้ง]
       การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการโรงเ ..... (อ่านต่อ)
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โรงเรียนดงมูลวิทยาคม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 568 ครั้ง]
       วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเ ..... (อ่านต่อ)
การใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป [แสดงจำนวน 140 ครั้ง]
       การใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป รายวิชา ส 22104 ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด ทั้งหมด 

            ประกาศ

            รายงานฐานะการเงิน
งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2557 [แสดงจำนวน 230 ครั้ง]
       งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2557 ..... (อ่านต่อ)
งบทดลอง เม.ย.- ก.ค. 2557 [แสดงจำนวน 270 ครั้ง]
       งบทดลอง เม.ย.- ก.ค. 2557 ..... (อ่านต่อ)
 รายงานฐานะการเงิน ทั้งหมด 

            จัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างโครงสร้างการปรับปรุงสนามฟุตบอล ปูกระเบื้องเซรามิคอาคารโรงเรียนนาเชือกวิทยาคมและปรับปรุงและต่อเติมห้องประชุมอาคารเรียน 1 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ [แสดงจำนวน 24 ครั้ง]
       สอบราคาจ้างโครงสร้างการปรับปรุงสนามฟุตบอล ปูกระเบื้องเซรามิคอาคารโรงเรียนนาเชือกวิทยาคมและปรับปรุงและต่อเติมห้องประชุมอา ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ และปูกระเบื้องพื้นห้องอาคารเรียน ข [แสดงจำนวน 28 ครั้ง]
       สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ และปูกระเบื้องพื้นห้องอาคารเรียน ข ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาจ้างโครงการตามข้อบัญยัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 [แสดงจำนวน 27 ครั้ง]
       สอบราคาจ้างโครงการตามข้อบัญยัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี [แสดงจำนวน 24 ครั้ง]
       สอบราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาซ่อมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตภายในโรงเรียนลําปาววิทยาคม [แสดงจำนวน 22 ครั้ง]
       สอบราคาซ่อมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตภายในโรงเรียนลําปาววิทยาคม ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์และปูกระเบื้องอาคารเรียนกึ่งถาวรและห้องเก็บสื่ออุปกรณ์โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ [แสดงจำนวน 16 ครั้ง]
       สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์และปูกระเบื้องอาคารเรียนกึ่งถาวรและห้องเก็บสื่ออ ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาจ้างโครงการตามข้อบัญยัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 [แสดงจำนวน 15 ครั้ง]
       สอบราคาจ้างโครงการตามข้อบัญยัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง 7 เครื่อง [แสดงจำนวน 37 ครั้ง]
       สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง 7 เครื่อง ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เวทีมวยแข่งขันพร้อมอุปกรณ์ใช้ในการแข่งขัน [แสดงจำนวน 29 ครั้ง]
       ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เวทีมวยแข่งขันพร้อมอุปกรณ์ใช้ในการแข่งขัน ..... (อ่านต่อ)
สอบราคาจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ [แสดงจำนวน 29 ครั้ง]
       สอบราคาจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ..... (อ่านต่อ)
 จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 

            สภา อบจ.
ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 109 ครั้ง]
       ประชุมสภา อบจ.กาฬสินธุ์ วันที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามั ..... (อ่านต่อ)

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 25  
สถิติเดือนนี้ : 2,992  
สถิติปีนี้ : 21,370  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 128,186  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
แบบยื่นรายการนำส่งค่าธรรมเนียม
หนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
แบบระเบียนโรงแรม
ค่าธรรมเนียมผู้พักโรงแรม
นัดสื่อทำข่าว ล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมการใช้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖)
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
ใบเบิกงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ๗๒๑๘
ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ บก.ชล๓
แบบขอมีบัตรประจำตัว
นโยบายบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2557
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.กาฬสินธุ์
เมืองสมเด็จ
นาเชือกวิทยาคม
ขมิ้นพิทยาสรรพ์
ลำปาววิทยาคม
คลองขามวิทยาคาร
ดงมูลวิทยาคม
ทรายมูลพิทยาคม
เนินยางประชาสามัคคี
หนองห้างพิทยา
หนองชุมแสงวิทยาคม
บัวขาว
จุมจังพลังราษฎร์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์
กรมการจัดหางาน
เครือข่ายองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานประกันสังคมกาฬสินธุ์
องค์ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ อบจ.
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
แบบส่งข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ประจําปี 2558
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักปลัด
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.