+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 อบจ.กาฬสินธุ์ ออกให้บริการรับชำระภาษีน้ำมัน ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม รีสอร์ท และรับแบบคำขอจดทะเบียนสถานการค้าน้ำมัน       โครงการ “พลังประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย”ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 ฉบับที่ 3 จํานวน 17 โครงการ       เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ CIPPA MODEL       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 ฉบับที่ 2 จํานวน 36 โครงการ       ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งแผนอัตรากำลัง ๓ ปี อบจ.กาฬสินธุ์       โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๑       โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อำเภอยางตลาด รุ่นที่ ๓       โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อำเภอยางตลาด รุ่นที่ ๒     
       ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 256 ฉบับที่ 3 13
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 ฉบับที่ 2 21
    สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 8 19
    สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 7 22
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 6 21
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 5 21
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 4 22
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 3 21
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 29
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 2 23
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561 ฉบับที่2 38
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 75
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2561 40
   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 56
  แสดงไฟล์สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ทั้งหมด    
   แบบใบลาพักผ่อน 230
   แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว 215
   แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทน พนักงานจ้าง 60 285
   แบบประเมินพนักงานจ้าง 60 426
   แบบประเมิน ข้อตกลง เอกสารประกอบพนักงานส่วนท้องถิ่น อบจ.กส.ใหม่ 436
   ประเมินสมรรถนะฯวิชาการ ทั่วไป 269
   ประเมินสมรรถนะฯ(ลูกจ้างประจำ) 1381
   ประเมินสมรรถนะบริหารท้องถิ่นฯ 471
   ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการข้าราชการ ลูกจ้างฯ 387
   ใบสมัครสอบหัวหน้าฝ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด 257
   แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 573
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ อบจ. (สายงานวิชาการ,ทั่วไป) 416
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ อบจ. (สายงานบริหารท้องถิ่น,อำนวยการท้องถิ่น) 316
   ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ อบจ. 363
   แบบขอประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 745
   ใบสั่งซื้อ 1024
   รายการวัสดุสำนักงานและอื่น ๆ 1126
   ใบเบิกพัสดุ 3408
   แบบขอมีบัตรประจำตัว 1106
   ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ บก.ชล๓ 892
  แสดงไฟล์สำหรับบุคลากรทั้งหมด    
   แบบแสดงความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ อบจ.กส. 204
   แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (พมจ.) 240
   คำร้องขอยืมพัสดุ 291
   การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม ฉบับแก้ไข 739
   การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม ฉบับแรก 807
   เบอร์โทรศัพท์ อปท.จังหวัดกาฬสินธุ์ 1806
   คำร้องขอใช้หอประชุม 80 พรรษาฯ 892
   บัญชีผู้พักและรายละเอียดในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม แบบ อบจ.รร.๖ 590
   แบบยื่นส่งเงินค่าธรรมเนียมโรงแรม แบบ อบจ.ร.ร.๓ 648
   แบบระเบียนโรงแรม อบจ.รร.๑ 762
   หนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม อบจ.รร.๒ 648
  แสดงไฟล์สำหรับประชาชนทั้งหมด    

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 3  
สถิติเดือนนี้ : 1,195  
สถิติปีนี้ : 9,239  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 190,739  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.