+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม info@kalasin-pao.go.th    
Breaking News |
 ประกาศราคากลาง งานซ่อมแซ่มถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองผือ อําเภอเขาวง)       ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคําบง อําเภอห้วยผึ้ง)        ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนลูกรัง สายนามะเขือ อ.สหัสขันธ์)       ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองกุง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด )        ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสอนศรี อ.คําม่วง )       ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนวิเศษ หมู่ ๙ ตําบลโนนบุรี-บ้านท่าเรือ)        ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวาท หมู่ ๖ ตําบลโนนบุรี-บ้านเสริมชัยศรี )       ประกาศราคากลาง (งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต โครงการที่ ๒ )       ประกาศราคากลาง (งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต โครงการที่ ๑ )     
       ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด


!!! ไม่มีข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ที่จะใช้แสดงผล
   แบบใบลาพักผ่อน 90
   แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว 88
   แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทน พนักงานจ้าง 60 169
   แบบประเมินพนักงานจ้าง 60 306
   แบบประเมิน ข้อตกลง เอกสารประกอบพนักงานส่วนท้องถิ่น อบจ.กส.ใหม่ 305
   ประเมินสมรรถนะฯวิชาการ ทั่วไป 146
   ประเมินสมรรถนะฯ(ลูกจ้างประจำ) 857
   ประเมินสมรรถนะบริหารท้องถิ่นฯ 134
   ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการข้าราชการ ลูกจ้างฯ 231
   ใบสมัครสอบหัวหน้าฝ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด 141
   แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 455
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ อบจ. (สายงานวิชาการ,ทั่วไป) 298
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ อบจ. (สายงานบริหารท้องถิ่น,อำนวยการท้องถิ่น) 199
   ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ อบจ. 220
   แบบขอประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 438
   ใบสั่งซื้อ 896
   รายการวัสดุสำนักงานและอื่น ๆ 993
   ใบเบิกพัสดุ 3238
   แบบขอมีบัตรประจำตัว 970
   ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ บก.ชล๓ 767
  แสดงไฟล์สำหรับบุคลากรทั้งหมด    
   แบบแสดงความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ อบจ.กส. 65
   แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (พมจ.) 57
   คำร้องขอยืมพัสดุ 182
   การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม ฉบับแก้ไข 621
   การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม ฉบับแรก 705
   เบอร์โทรศัพท์ อปท.จังหวัดกาฬสินธุ์ 1666
   คำร้องขอใช้หอประชุม 80 พรรษาฯ 776
   บัญชีผู้พักและรายละเอียดในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม แบบ อบจ.รร.๖ 486
   แบบยื่นส่งเงินค่าธรรมเนียมโรงแรม แบบ อบจ.ร.ร.๓ 540
   แบบระเบียนโรงแรม อบจ.รร.๑ 653
   หนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม อบจ.รร.๒ 545
  แสดงไฟล์สำหรับประชาชนทั้งหมด    

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 32  
สถิติเดือนนี้ : 668  
สถิติปีนี้ : 668  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 182,168  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.