+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebooklineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 นายกอบจ.กาฬสินธุ์ และคณะผู้บริหาร พร้อม สอบจ.อ.ห้วยเม็ก ร่วมมอบเงินและสิ่งของสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม Kick Off เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถนนสะอาด ค่านิยม 11 ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์       นายก อบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลนิคม ประจำปี 2564       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเอง       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 2 โครงการ       สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๙ โครงการ       ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง จำนวน ๑๗ โครงการ       นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ประกาศ ทุ่มงบ 20 ล้าน เสนอจัดซื้อวัคซีน โมเดอร์นา(Moderna) ฉีดให้กับชาวกาฬสินธุ์ ฟรี พร้อมเตรียมงบอีก 10 ล้านบาทสนับสนุนโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักกันตัว       อบจ.กาฬสินธุ์ ทุ่มงบ 20 ล้าน เสนอจัดซื้อวัคซีน โมเดอร์น่า ฉีดให้กับชาวกาฬสินธุ์ฟรี     
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 09:24:48   อ่าน : 870 ครั้ง
รายละเอียด :การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

          เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสมัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 โดยนายเสนีย์  เอกบุตรประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ดำเนินการประชุม ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุม   ระเบียบหัวข้อในการประชุมหลัก  เป็นเรื่องเกี่ยวกับ วาระที่ 3 การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ คนที่หนึ่ง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) มติที่ประชุมเห็นชอบให้นางสาวจารุวรรณ  พันเดช สอบจ.อำเภอยางตลาด เขต2 ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  คนที่หนึ่ง  วาระที่ 4 การแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (แทนตำแหน่งว่างจำนวน 2 ตำแหน่ง) ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้  นางวิสาขา ภารประดิษฐ์ สอบจ.อำเภอดอนจาน และนายคงเดช เฉิดสถิต  สอบจ.อำเภอกมลาไสย  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด วาระที่ 5 นายกอบจ.ได้เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,000,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2541 ข้อ 19 ว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณดังกล่าวต้องได้รับความอนุมัติของสภาท้องถิ่น นายสุรพงษ์ พลซื่อ สอบจ.อำเภอกุฉินารายณ์  อภิปรายตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับถนนคอนกรีต และเงินอุดหนุนเทศบาลตลอดถึงการจัดซื้อจัดจ้างและด้านงบประมาณ อบจ.และเทศบาลในพื้นที่ นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ สอบจ.อำเภอเมืองฯ เขต 2 สงสัยขอญัตตินี้ห้วงระยะเวลาในการตั้งงบประมาณ ปี 2559 เหตุใดจึงล่วงเลยมากว่า3-4 ปี ตามข้อสงสัยดังกล่าว นายกฯได้อนุมัติให้นางวนิดา  อำภรณ์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้  ได้ตอบข้อสงสัยดังกล่าว ซึ่งได้ชี้แจงว่าเดิมมีถนนคสล แต่เนื่องจากอปท.ในพื้นที่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน จึงทำให้งบประมาณยังคงเช่นเดิม ถ้ามีการสนับสนุนจึงจะมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการดำเนินการต่อไป ในเรื่องของพื้นที่ทางอบจ.ยังไม่สามารถมอบพื้นที่ได้ เนื่องจากการก่อสร้างทางช่างแจ้งว่าติดปัญหาในเรื่องการลงเสาเข็ม จึงเปลี่ยนมาเป็นฐานแผ่  และทางอบจ.ต้องดำเนินการสร้างสะพานให้เรียบร้อยจึงจะสามารถดำเนินการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าวได้ สมาชิกสภาอบจ.ได้อภิปรายข้อสงสัยด้านงบประมาณตลอดถึงข้อสงสัยเรื่องระเบียบทางการเงินเกี่ยวกับเงินค้างในหลายๆปีผิดระเบียบหรือไม่  จากข้อสงสัยนี้นายกฯได้อนุมัติให้นางทุเรียน  ศรีสงคราม ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงว่า ระเบียบการเงินหากไม่ได้ดำเนินการในปี 2559 สามารถกันเงินได้ 1 ปี หากไมได้ก่อหนี้ผูกพันก็ขยายเวลา 1 ปี หรือ 2 ปี ส่วนในกรณีการขยายเวลา 6 เดือนนั้น จะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันแล้วปี 2561 แล้วขอขยายเวลาเบิกจ่ายมีเป็นปี 2562 ได้ 6 เดือน  

 

 

นายกเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อบจ.2541 ข้อ 19  นายสุรพงษ์ พลซื่อ  สอบจ.อ.กุฉินารายณ์  อภิปราย  เรื่องการย้ายจุดระยะทางการก่อสร้างถนนที่แตกต่างกัน  จากข้อสงสัยนี้ นายสุวิทย์  กุสุมพงษ์ หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลได้ตอบข้อสงสัยดังกล่าวว่า ในการสำรวจประมาณการของกองช่างในการกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นทางสืบเนื่องจากเดิมเป็นถนนช่วงเดียวแต่ปรากฏว่าเส้นทางดังกล่าวไปตัดกับถนนเดิมที่มีการก่อสร้างของทางอำเภอปรากฏว่าระยะทางช่วงแรกที่กำหนดจึงมีการเปลี่ยนแปลงโครงการเส้นทางเดิมไปต่ออีกช่วงหนึ่งซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเดียวกันแต่ด้วยเหตุผลว่าเป็นเส้นทางเป็นรูปตัว ที ซึ่งต่อท้ายเส้นทางเดิมของอำเภอจึงต้องกำหนดจุดเสตย์เริ่มจากกม.ที่00 นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ สอบจ.อเมืองเขต 2 อภิปราย เรื่องข้อความที่ระบุว่า “โดยเปลี่ยนแนวทาง”นั้นหมายความว่าอย่างไร  นางวนิดา  อำภรณ์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้  ได้ตอบข้อสงสัยข้อความที่ว่า “เปลี่ยนแนวทาง” ขอแก้ไขเป็น “โดยดำเนินการเป็นช่วงดังนี้” ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ นายวิรมณ์ศักดิ์ วงศ์ธิเบศร์  สอบจ.อ.นาคู อภิปราย ขอบคุณคณะผู้บริหาร ที่ได้อนุมัติงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเขต อ.นาคู ได้รับงประมาณก่อสร้างถนน 4กิโลเมตรและยังมีถนนบางสายเป็นหลุมบ่อ การสัญจรไปมาของประชาชนลำบาก ขอความอนุเคราะห์ในทาง อบจ. ได้ซ่อมแซมถนนก่อนที่จะถึงฤดูฝนด้วย ประสิทธิ์ เอกบรรจง สอบจ.อำเภอกมลาไสย ได้อภิปรายถึงการจัดงานมาฆปุรมีที่พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย ได้ขอรับการสนับสนุนการจัดงานมายังอบจ.แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุน จึงหวังว่าปีต่อไป อบจ.เราคงจะจดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดงานเพราะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ ซึ่งได้รับการตอบจากนายประยงค์  โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ว่า เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ช่วงค่ำคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ อบจ. ได้ไปร่วมเปิดงานและมอบเงิน 1 แสนบาทเพื่อสนับสนุนการจัดงานดังกล่าวด้วย