+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebooklineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ       ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง 7 โครงการ       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์       รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน (e-plannacc)       รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (e-plannecc)       นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมผลการดำเนินโครงการ ฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากฯ       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”       นายกอบจ.กาฬสินธุ์นำข้าราชการ ลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เต้นแอโรบิครวมใจ รวมพลังห่างไกลยาเสพติด     
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 31 ตุลาคม 2562 10:54:24   อ่าน : 579 ครั้ง
รายละเอียด :

 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

 

             เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 โดยนายเสนีย์ เอกบุตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ดำเนินการประชุม ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้พบปะกับคณะผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมบรรยายข้อมูลพื้นฐานและบริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้พบปะและให้แนวทางการปฏิบัติงานว่า การทำงานทุกอย่างล้วนมีปัญหาและอุปสรรคถ้ามีความเข้าใจและร่วมงานกัน ก็ไม่มีอุปสรรค ได้ผลงานเต็มเม็ดเต็มหน่วย จากนั้นนายยงยุทธ หล่อตระกูล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์


              จากนั้นสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ดำเนินการประชุมสภาฯต่อไป ระเบียบหัวข้อในการประชุมหลัก ญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2รายการ เป็นเงิน 997,000 บาท นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เสนอ นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ สอบจ.อำเภอเมืองฯ เขต 2 อภิปราย สงสัยในเหตุและผลที่ฝ่ายบริหาร ในการอนุมัติการก่อสร้างโครงการลำห้วยกุดเชือก ตำบลโพนทอง งบประมาณ 500,000 บาท โดยใช้เรือขุดเจาะ ซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ำได้ลดลง ทำไมจึงต้องใช้เรือในการขุดเจาะอีก นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อภิปราย เดิมแผนการก่อสร้างจำเป็นต้องใช้เรือเจาะเนื่องจากในห้วงนั้นปริมาณน้ำท่วมสูง ซึ่งทางกองช่างได้ลงพื้นที่สำรวจ ปรากฏว่าปริมาณน้ำได้มีการเปลี่ยนแปลง จึงทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เรือขุดเจาะ ซึ่งเหตุผลเรื่องนี้จะให้ผอ.กองช่างได้เป็นผู้ชี้แจงต่อไป นายชัยศิริ โรจนกิจ ผู้อำนวยการกองช่าง เสนอว่า งบประมาณดังกล่าวเป็นงบประมาณ ปี 2562 ได้มีการสำรวจพื้นที่ในการก่อสร้างปี 2561 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดทำงบประมาณในช่วงฤดูฝน ประกอบกับความต้องการของอปท.เจ้าของพื้นที่ ตอนนี้น้ำลดลงจึงขอเปลี่ยนแปลงการใช้โป๊ะเรือขุด นายเกรียงศักดิ์ พันโกฎิ สอบจ.อำเภอเมืองฯ เขต 2 ขอขอบคุณ ผอ.กองช่างที่ให้ข้อมูลครั้งนี้ โครงการขุดลอกคูคลองดังกล่าวนับได้ว่าเป็นโครงการที่ดี แต่ปริมาณโครงการค่อนข้างน้อย สำหรับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีอยู่มากมาย อยากจะให้มีปริมาณโครงการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การประชุมในวันนี้ผู้บริหาร อบจ.ได้เสนอญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการเพื่อให้สภาอนุมัติ ซึ่งที่ประชุมไม่มีสมาชิกประสงค์จะอภิปราย จึงขอมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบตามญัตติที่ผู้บริหารเสนอขออนุมัติ วาระที่ 4 เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เสนอ นายประยงค์ โมคภา อภิปราย ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความจำเป็นใช้เงินสะสมเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน สนองต่อนโยบายรัฐบาล ซึ่งสถานการณ์กองคลังในขณะนี้สามารถดำเนินการได้ จำนวน 86 โครงการ โดยแบ่งเป็น 5 ด้านดังนี้ 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 4.ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 5. ด้านการศึกษา นายเกรียงศักดิ์ พันโกฎิ สอบจ.อำเภอเมืองฯ เขต 2 เห็นด้วยที่อยากให้เพิ่มโครงการขุดลอกคูคลอง เพื่อรองรับความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดถึงการอนุมัติดังกล่าวรวมถึงการสั่งการซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม ซึ่งการพัฒนาประเทศนั้นจะต้องพัฒนาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและส่วนใหญ่ของคนทั้งประเทศเป็นสำคัญ ประกอบกับการพิจารณาโครงการและอนุมัติให้ทันท่วงทีเพื่อบำบัดทุกข์ให้กับประชาชน นายวรากร ภูอาภรณ์ สอบจ.อำเภอยางตลาด เขต3 อภิปราย ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ที่ให้ความสำคัญของประชาชนในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน ตลอดจนผู้อำนวยการกองช่างและทีมงานที่ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในอำเภอต่างๆ ทั้งนี้เป็นห่วงในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเมือวานนี้อำเภอต่างในพื้นที่ได้มีการพิจารณางบประมาณ ตำบลละ 5,000,000 บาท เกรงว่าโครงการดังกล่าวจะมาทับซ้อนกับโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่างๆมักจะมีขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการล่าช้า จึงอยากให้มีการดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้กระชับและทันท่วงทีเพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชน นายวุฒิศักดิ์ พลเสนา สอบจ.อำเภอหนองกุงศรี เขต 1 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาประชาชน จะเห็นได้จากโครงการ ทั้ง86 โครงการ ที่ได้เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเข้าถึงทุกพื้นที่ทั้ง 18 อำเภอ นายวิรัตน์ ภูต้องใจ สอบจ. อำเภอสมเด็จ เขต 2 จากปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนผู้ใช้เส้นทางสายบ้านอู้ ตำบลมหาชัยไปยังบ้านบัวสามัคคี ตำบลแซงบาดาล เป็นถนนลูกรังในบางช่วง อีกช่วงเป็นถนนลาดยางที่มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมาก การสัญจรไปมาลำบากมาก ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นนำยางมะตอยมาปิดหลุม ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังส่วนกลาง 6 ล้านบาท อยากให้มีการแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้โดยให้ผอ.กองช่างและทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหาดังกล่าว นายวิรมณ์ศักดิ์ วงศ์ธิเบศร์ สอบจ. นาคู อภิปราย ปัญหาพื้นที่ที่ราบสูง ในเขตพื้นที่อำเภอนาคู เขาวง เนื่องจากขาดแคลนน้ำทำให้ประชาชนสูบน้ำเพื่อนำมาใช้ในการเกษตรและบริโภค ห้วยหนองคลองบึงหลายแห่งส่งผลให้ พืชผลทางการเกษตรเสียหาย น้ำดิบที่น้ำมาผลิตน้ำประปาเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการ อยากให้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ นายวรากร ภูอาภรณ์ สอบจ.อำเภอยางตลาด เขต3 อภิปราย ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร
ตลอดจนผอ.กองช่างและทีมงานและฝ่ายต่างๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาประชาชนได้ทันท่วงทีในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา

 

 

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
สภา อบจ.กาฬสินธุ์ รับร่างงบประมาณ ๑,๐๑๐ ล้านบาท
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563
  อ่านข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 12  
สถิติเดือนนี้ : 1,118  
สถิติปีนี้ : 7,478  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 255,851  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.