+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565       อบจ.กาฬสินธุ์ รับการประเมินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น รอบสุดท้าย       ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ส่งมอบบัตรเลือกตั้งให้กับศูนย์เลือก 18 อำเภอ       ประชุมอนุกรรมการประจำอำเภอ เตรียมความพร้อม ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับกกต.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้าย Big Day ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2565       อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่รวมผลคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์        อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่วิทยากรระดับจังหวัดกาฬสินธุ์     
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 24 มีนาคม 2565 15:34:47   อ่าน : 168 ครั้ง
รายละเอียด :

 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

สมัยสามัญ สมัยที่ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565

                       เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1  ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    โดย นายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระที่สำคัญคือ  เรื่องการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในตำแหน่งที่ว่าง ด้วยนายวรากรณ์  ภูอาภรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ยื่นหนังสือลาออก ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565 ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี แทนตำแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง วิธีการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เสนอชื่อนายวิรัตน์  ภูต้องใจ สอบจ.เขตอำเภอสมเด็จเพียงคนเดียว  ถือเป็นเอกฉันท์ให้เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จากนั้นนายวิรัตน์  ภูต้องใจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้ไว้วางไว้ใจให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในครั้งนี้ จากนั้นได้ดำเนินการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์คนที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง  ที่ประชุมได้เสนอชื่อนายคงเดช   เฉิดสถิตย์ สอบจ.อำเภอกมลาไสย เขต 2 เพียงคนเดียวให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ คนที่ 1  และนายคงเดช   เฉิดสถิตย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ให้ความไว้วางใจเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ คนที่ 1 ในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ภาพกิจกรรมประกอบ :      แสดงภาพกิจกรรมประกอบคลิ๊กที่นี่
  ไม่มีเอกสารประกอบ : -
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565
  อ่านข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 101  
สถิติเดือนนี้ : 728  
สถิติปีนี้ : 11,991  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 282,088  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนบายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.