กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
----------------------------------------
  หน้าหลัก
----------------------------------------
  บุคลากร
----------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
----------------------------------------
  ดาวน์โหลด
----------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
----------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
----------------------------------------
  ติดต่อเรา
----------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัดฯ
สํานักงานเลขานุการฯ
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 1982 ครั้ง
Month : 51,045 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 645,353 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
:: ปฏิทินบุคลากร กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ::
        
นางสุกัลญา โพธิ์ละเดา


นางนฤมล ทิพวงค์


นางสาวณธษา วงค์ขวาหูม


นางพรศิริ อภัยศรี


นางสาวสุจิตตา นันวิจิตร


นางสาวเพ็ญประภา ขรรค์แก้ว


นางเพนียง วงษ์ท้าว


นางวัชรี อระหันตา


-ว่าง-


นางสาวชุติกา ไชโยราช


-ว่าง-


นางจิราวรรณ ภูมิภาค


นางสาววิจิตรา มีนารัตน์


นายธนัชกฤศ พันโกฏิ


นางสรัญญา เขตจำนันต์


นางสาวรัตนพร ลาดมูล


นางสาวทัดษอร ฆารสมภพ


นางสาววิภาวดี คงวิจิตร


นางสาวรัตติญา วังสีรัง


นายรักพงษ์ ขันซ้าย


นางสาวนิรันตี ภูแสงสั่น


นายชนินทร ผาลาศาสตร์