กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุข

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 1090 ครั้ง
Month : 35,232 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 353,189 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
:: ปฏิทินบุคลากร กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ::
        
นางสุกัลญา โพธิ์ละเดา


นางนฤมล ทิพวงค์


-ว่าง-


นางพูนทรัพย์ จันทพล


นางพรศิริ อภัยศรี


นางสาวสุจิตตา นันวิจิตร


นางสาวเพ็ญประภา ขรรค์แก้ว


นางเพนียง วงษ์ท้าว


นางวัชรี อระหันตา


นางจิราวรรณ ภูมิภาค


นางสาววิจิตรา มีนารัตน์


นายธนัชกฤศ พันโกฏิ


-ว่าง-


-ว่าง-


นางสรัญญา เขตจำนันต์


นางสาวรัตนพร ลาดมูล


นางสาวทัดษอร ฆารสมภพ


นางสาววิภาวดี คงวิจิตร


นางสาวรัตติญา วังสีรัง


นายรักพงษ์ ขันซ้าย


นางสาวนิรันตี ภูแสงสั่น


นายชนินทร ผาลาศาสตร์