กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
----------------------------------------
  หน้าหลัก
----------------------------------------
  บุคลากร
----------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
----------------------------------------
  ดาวน์โหลด
----------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
----------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
----------------------------------------
  ติดต่อเรา
----------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัดฯ
สํานักงานเลขานุการฯ
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 1985 ครั้ง
Month : 51,048 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 645,356 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
   แบบฟอร์มทั่วไป [Form]
  ผู้อัพโหลด ขนาด(Kb)
คู่มือการปฏิบัติงานเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน นายชนินทร ผาลาศาสตร์ 1,122.95
แบบคําร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวเพ็ญประภา ขรรค์แก้ว 12.01
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว นางสาวเพ็ญประภา ขรรค์แก้ว 91.50
แบบใบลาพักผ่อน นางสาวเพ็ญประภา ขรรค์แก้ว 64.48

   แบบฟอร์มเบิกค่าเช่าบ้าน
  ผู้อัพโหลด ขนาด(Kb)
แบบฟอร์มขอรับค่าเช่าบ้าน นางสาวเพ็ญประภา ขรรค์แก้ว 41.00
แบบฟอร์มขอเบิกค่าเช่าบ้าน นางสาวเพ็ญประภา ขรรค์แก้ว 32.50

   แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
  ผู้อัพโหลด ขนาด(Kb)
หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7133) นางสาวเพ็ญประภา ขรรค์แก้ว 359.79
หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7132) นางสาวเพ็ญประภา ขรรค์แก้ว 364.23
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) นางสาวเพ็ญประภา ขรรค์แก้ว 915.41
แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้ไปช่วยหรือไป นางสาวเพ็ญประภา ขรรค์แก้ว 367.03

   แบบฟอร์มเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
  ผู้อัพโหลด ขนาด(Kb)
หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีผู้มีสิทธิได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัต นางสาวเพ็ญประภา ขรรค์แก้ว 123.30
หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7220) นางสาวเพ็ญประภา ขรรค์แก้ว 79.64
หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7219) นางสาวเพ็ญประภา ขรรค์แก้ว 82.27
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223) นางสาวเพ็ญประภา ขรรค์แก้ว 79.74