เว็บไซต์ อบจ.กาฬสินธุ์
 Thai Languages
----------------------------------------
  Home
----------------------------------------
  Personal
----------------------------------------
  Activity
----------------------------------------
  Carlendar
----------------------------------------
  Administrator Login
----------------------------------------
  Contact us
----------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุข

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - Kalasin Province Administrative Organization

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่่น พ.ศ. 2562
ระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

  ข่าวสำหรับบุคลากร

  ข่าวกิจกรรม

  ข่าวสมัครงาน

  รายงานประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 7 วันที่ 10 เมษายน 2567
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 6 วันที่ 2 เมษายน 2567
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 วันที่ 26 มีนาคม 2567
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4 วันที่ 19 มีนาคม 2567
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 วันที่ 12 มีนาคม 2567
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 5 มีนาคม 2567
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 13 วันที่ 29 กันยายน 2566


เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์ Search Engine Google

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 1326 ครั้ง
Month : 48,022 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 584,270 ครั้ง