กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
----------------------------------------
  หน้าหลัก
----------------------------------------
  บุคลากร
----------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
----------------------------------------
  ดาวน์โหลด
----------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
----------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
----------------------------------------
  ติดต่อเรา
----------------------------------------
  ระบบงานสารบรรณกองแผน
----------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัดฯ
สํานักงานเลขานุการฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 1975 ครั้ง
Month : 47,595 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 604,933 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
:: ปฏิทินบุคลากร กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ::
        
นายโชติ ฆารสมภพ


นางสาวนงพงา จำเริญสรรพ์


นางวนิดา อำภรณ์


นางอัจฉราพร วิเชียรชัย


นางอดิศา จักรากรธนวัฒน์


นายยนตจิตร เนาวโรจน์


นางยุพิน เวชกามา


นางสาวปนัดดา พลยิ่ง


นางสาวฤชุรณัณ ประทุมทิพย์


นายบัญญัติ โภคาเพ็ชร


นางสาวอินธิดา จำนงนิตย์


พ.จ.อ.สมหวัง​ ผางน้อย


จ.ส.อ.วิชัย นาชัยฤทธิ์


นางสาวเนตรนพิชญ์ หนูคำสิงห์


นายฉัตริน ภูช่างทอง


นายอภิชาติ ไชยศิริ


นางสาวนริศรา สำราญสม


นายสหรัฐ สวัสดิ์พานิช


นางสาวรุจิเรขา ภูนาเมือง


นายอนิรุทธ์ ภูเกิดพิมพ์


นางสาวเนตรชนก โมคภา


นางสาวอรทัย อินแก้งไค้