กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
----------------------------------------
  หน้าหลัก
----------------------------------------
  บุคลากร
----------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
----------------------------------------
  ดาวน์โหลด
----------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
----------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
----------------------------------------
  ติดต่อเรา
----------------------------------------
  ระบบงานสารบรรณกองแผน
----------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัดฯ
สํานักงานเลขานุการฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 1829 ครั้ง
Month : 47,603 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 604,941 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
:: ข้อมูลบุคลากร กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ::
        

  ชื่อ-นามสกุล นายโชติ ฆารสมภพ
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางสาวนงพงา จำเริญสรรพ์
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางวนิดา อำภรณ์
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางอัจฉราพร วิเชียรชัย
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นางอดิศา จักรากรธนวัฒน์
  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม


  ชื่อ-นามสกุล นายยนตจิตร เนาวโรจน์
  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  เบอร์โทรศัพท์ -
  อีเมล์ -
   แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
มีข้อมูลทั้งหมด  22  ข้อมูล  ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า      1 | 4  
   2  3  4