กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
-------------------------------------------
  หน้าหลัก
-------------------------------------------
  บุคลากร
-------------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
-------------------------------------------
  ดาวน์โหลด
-------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
-------------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
-------------------------------------------
  ติดต่อเรา
-------------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัดฯ
สํานักงานเลขานุการฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 1802 ครั้ง
Month : 50,249 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 615,975 ครั้ง

 Search Engine Google


Administrator Information Technology
   แบบฟอร์มทั่วไป [Form]
  ผู้อัพโหลด ขนาด(Kb)
แบบคำขอจดทะเบียนสถานการค้าน้ำมัน webmaster 44.72
แบบฟอร์มยื่นชำระภาษียาสูบ webmaster 29.36
แบบรายการภาษีบำรุงอบจ.ตามข้อบัญญัติอบจ.(น้ำมัน/ก๊าซ) supply2011 160.32
แบบยื่นรายการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรมตามมาตรา 65 แห่งพรบ.อบจ.พ.ศ.2540 supply2011 93.28

   เอกสารทั่วไป [Document]
  ผู้อัพโหลด ขนาด(Kb)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ supply2011 88.24
ข้อหารรือการพิจารณาผลงานประเภทเดียวกัน supply2011 1,278.61
แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัต supply2011 1,678.11
ข้อหารือและขออนุมัติผ่อนผันกรณีการแก้ไขสัญญา เนื่องจากการเปลื่ยนแปลงคู้สัญญาจากการควบรวมกิจการ supply2011 615.85
การขออนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ่างและการบริหารพัสดุภาค supply2011 623.26
ข้อหารือเกี่ยวกับการคืนหลักประกันสัญญา supply2011 615.63
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GPแบบออนไลน์ supply2011 1,229.42
แนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซือจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน(ฉบ supply2011 0.00
ข้อหารือการตรวจรับครุภัณฑ์ตามสัญญา supply2011 625.59
แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ supply2011 91.31
แสดงไฟล์ดาวน์โหลดทั้งหมด 

   โปรแกรม [Program]
  ผู้อัพโหลด ขนาด(Kb)
แบบฟอร์มรายงานสำรวจสินทรัพย์ supply2011 172.10
ฟอนต์ไทยสารบรรณ webmaster 405.55