บุคลากร
ว่าที่ ร.ท.นพ ชัยสวัสดิ์
  ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางลลิดา หมั้นเหนียว
  ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางประมวล เอกวงษา
  ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายวัชรพันธ์ สวัสดิพละ
  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายอนุชารัตน์ มหาแสน
  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นางสาวภัณฑิรา เรืองศรีมั่น
  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายศิวพงศ์ เนาวพันธุ์กุล
  ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวไพบุญ แดนกาไสย
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายปรัชญา คูสกุลรัตน์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวนฤมล พรสอน
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวบุษา อุดรกูล
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศุภญาดา ขจรโมทย์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐสุดา ศรีแกวิน
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายอลงกรณ์ จิตจักร
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายกิตติโชติ พรมสิทธิ์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวพรพรรณ ภูพันหงษ์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายรัฐพล คำรัศมี
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชัยณรงค์ ภูแลขํา
  ตำแหน่ง : คนงาน
นายนิคม ประสงค์สิน
  ตำแหน่ง : คนงาน
นายวงศ์เดือน สีบุญลํา
  ตำแหน่ง : คนงาน
มีข้อมูลทั้งหมด  20  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 2
     ด้วยกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรี โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ และทำให้เกิดแรงบันดาลใจ ในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพ

     การจัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำและปศุสัตว์และสาธิตการทำอาหารปลาธรรมชาติในแหล่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28
     ณ ศาลาบึงโดน ต. ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย และ เทศบาลตำบลหนองแปน อ. กมลาไสย

     พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 1
     การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพของกลุ่มสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์” รุ่นที่ 1


พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 2
การจัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำและปศุสัตว์และสาธิตการทำอาหารปลาธรรมชาติในแหล่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 1
โครงการ อบจ. กาฬสินธุ์พบ ประชาชน ครั้งที่ 1 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนามน ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox 3/47 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
  โทรศัพท์ 0 4381 5916
  Copyright © 2012 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.