หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization
 English Languages
---------------------------------------
  หน้าหลัก
---------------------------------------
  บุคลากร
---------------------------------------
  ภาพกิจกรรม
---------------------------------------
  ดาวน์โหลด
---------------------------------------
  ระบบจัดการฐานข้อมูล
---------------------------------------
  ติดต่อเรา
---------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรม
---------------------------------------
  มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
---------------------------------------
  คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
---------------------------------------
  แผนผังการตรวจสอบภายใน
---------------------------------------
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอ
---------------------------------------

 ลิงค์ภายใน
อบจ.กาฬสินธุ์
สำนักปลัด
สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษา ฯ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุข
เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
คู่มือการควบคุุมภายใน
คู่มือการตรวจสอบฎีกา
กรอบคุณธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569)
นโยบายตรวจสอบภายใน
กฎบัตร หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน


  ข่าวสำหรับบุคลากร

  ข่าวกิจกรรม

  ข่าวสมัครงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Province Administrative Organization Search Engine Google

 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1 คน
Today : 568 ครั้ง
Month : 17,170 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมรวม : 193,532 ครั้ง