แผ่นพับประชาสัมพันธ์
 - แผ่นพับหัวใจ ITA
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=262&id_type=67&to=Org_chart&
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกเมนูเกี่ยวกับเรา
3. เลือกโครงสร้างองค์กร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=Manage&
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=Officer&
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกเมนูผู้บริหารคณะกรรมการ
2.1 เลือกฝ่ายบริหาร
2.2 เลือกข้าราชการประจำ
O3 อำนาจหน้าที่
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=154&id_type=67&to=Mission&
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกเมนูเกี่ยวกับเรา
3. เลือกอำนาจหน้าที่
O4 ข้อมูลการติดต่อ
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=263&id_type=67&to=Contact_Us&
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกเมนูเกี่ยวกับเรา
3. เลือกติดต่อเรา
หรือ
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกติดต่อเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกข่าวประชาสัมพันธ์
2.1 เลือกข่าวบุคลากรภายใน
2.2 เลือกข่าวสมัครงาน
2.3 เลือกข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด
2.4 เลือกข่าวประกาศ
2.5 เลือกข่าวรายงานฐานะการเงิน
2.6 เลือกข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
2.7 เลือกข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O6 Q&A
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/forums.php?option=webboard&
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือก icon Q&A
หรือ
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือก Banner กระดานสนทนา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/index.php?option=List&id_view=240&id_type=5&to=Development_Strategy&
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/plan/strategic/strategic_ksnpao66-70.pdf
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=155&id_type=67&to=Local_Plan&
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/plan/66-70/masterplan2566-70.pdf
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกเกี่ยวกับเรา
3. เลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
4. เลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2566-2570 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และกรอบและขั้นตอนการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และ
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกเกี่ยวกับเรา
3. เลือกแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. เลือกแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=280&id_type=5&to=รายงานผลการดำเนินงานประจำปี&
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/annualreports/O8-67.pdf
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกเมนูข้อมูลเผยแพร่
3. เลือกรายงานประจำปี
4. เลือกรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567
4.1 เลือกรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2567 (1 ต.ค.66-31 มี.ค.67)
O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=280&id_type=5&to=รายงานผลการดำเนินงานประจำปี&
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/annualreports/annualreport66.pdf
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกเมนูข้อมูลเผยแพร่
3. เลือกรายงานประจำปี
4. เลือกรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566
4.1 เลือกรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การปฏิบัติงาน
O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=278&id_type=35&to=คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่&
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/manual/manual_work-pao.pdf
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/manual/manual-meet80.pdf
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกส่วนล่างสุดของหน้าหัวข้อ E-Service สำหรับบุคลากร
3. เลือกคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
3.1 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 คู่มือการปฏิบัติงาน การบริการหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=265&id_type=1&to=คู่มือบริการประชาชน&
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/014.pdf
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกส่วนล่างสุดของหน้าหัวข้อ E-Service สำหรับประชาชน
3. เลือกคู่มือบริการประชาชน
3.1 คู่มือบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
     1) การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ำมัน
     2) การชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม
     3) การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
O12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=272&id_type=1&to=สถิติการให้บริการ&
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/reports/O12_1-67.pdf
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/reports/O12-67.pdf
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/reports/O12_3-67.pdf
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกเกี่ยวกับเรา
3. สถิติการให้บริการ
3.1 การยืมพัสดุ (เต้นท์, โต๊ะ, เก้าอี้) - การให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3.2 การให้บริการห้องประชุม - การให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3.3 การให้บริการขุด เป่าล้าง บ่อบาดาล และการให้บริการกองช่าง - การให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หรือ
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกส่วนล่างสุดของหน้าหัวข้อ E-Service สำหรับประชาชน
3. เลือกสถิติการให้บริการ
3.1 การยืมพัสดุ (เต้นท์, โต๊ะ, เก้าอี้) - การให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3.2 การให้บริการห้องประชุม - การให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3.3 การให้บริการขุด เป่าล้าง บ่อบาดาล และการให้บริการกองช่าง - การให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
O13 E-Service
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/index.php?option=Meeting&
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/index.php?option=List&id_view=275&id_type=67&to=&to=ระบบจองห้องประชุมออนไลน์&
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกส่วนล่างสุดของหน้าหัวข้อ E-Service สำหรับประชาชน
3. เลือกระบบจองห้องประชุมออนไลน์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=284&id_type=5&to=รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี&
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/itas/2567/O14-67.xls
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกเมนูข้อมูลเผยแพร่
3. เลือกสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
4. เลือกรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
5. เลือกรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/egp/view/
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/index.php?option=TypeNews&id_type=7&to=ประกาศ&
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือก Banner ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.กาฬสินธุ์ RSS e-GP
2.1 เลือกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2.2 เลือกประกาศราคากลาง
2.3 เลือกร่างเอกสารประกวดราคา(eBidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
2.4 เลือกประกาศเชิญชวน
2.5 เลือกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
2.6 เลือกยกเลิกประกาศเชิญชวน
2.7 เลือกยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
2.8 เลือกเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
2.9 เลือกเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
และ
3. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
4. เลือกข่าวประกาศ
O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=284&id_type=5&to=รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี&
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/itas/2567/O16-67.xls
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกเมนูข้อมูลเผยแพร่
3. เลือกสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
4. เลือกรายการความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
5. เลือกความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ต.ค.66-31 มี.ค.67)
O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/index.php?option=List&id_view=284&id_type=5&to=รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี&
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/itas/2567/O17-67.xls
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกเมนูข้อมูลเผยแพร่
3. เลือกสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
4. เลือกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/p29
https://www.kalasin-pao.go.th/p29/list_news.php?option=news&id_view=462&
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/personal/462.pdf
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกเกี่ยวกับเรา
3. เลือกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. เลือกแผนพัฒนาบุคลากร/แผนอัตรากำลัง
5. เลือกแผนพัฒนาข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2567-2569
O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/p29
https://www.kalasin-pao.go.th/p29/list_news.php?option=news&id_view=468&
https://www.kalasin-pao.go.th/p29/news/document/468.pdf
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกเกี่ยวกับเรา
3. เลือกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. เลือกแผนพัฒนาบุคลากร/แผนอัตรากำลัง
5. เลือกรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2566
O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=306&id_type=67&to=ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์&
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกเกี่ยวกับเรา
3. เลือกประมวลจริยธรรม
3.1 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
3.2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
3.3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือ
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือก Banner ประมวลจริยธรรม
O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/p29
https://www.kalasin-pao.go.th/p29/list_news.php?option=news&id_view=466&
https://www.kalasin-pao.go.th/p29/list_news.php?option=news&id_view=467&
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/ITA-67/O40.pdf
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกเกี่ยวกับเรา
3. เลือกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. เลือกแผนพัฒนาบุคลากร/แผนอัตรากำลัง
4.1 เลือกแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts
4.2 เลือกกิจกรรมการส่งเสริมด้านจริยธรรม
4.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คําปรึกษาตอบคําถามทางจริยธรรม
หรือ
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือก Banner การขับเคลื่อนจริยธรรม
3. คณะทำงานเพื่อจัดทำประมวลจริยธรรม และแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=278&id_type=35&to=คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่&
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/law/O22-67.pdf
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกส่วนล่างสุดของหน้าหัวข้อ E-Service สำหรับบุคลากร
3. เลือกคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
4. คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2567
O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/index.php?option=List&id_view=274&id_type=1&to=ระบบร้องเรียนการทุจริตออนไลน์&
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือก Banner รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=281&id_type=5&to=Anticorruption_Plan&อ
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/itas/2567O24-67.pdf
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกเมนูข้อมูลเผยแพร่
3. เลือกการส่งเสริมความโปร่งใส
4. เลือกข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
4.1 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=ListNews&id_view=4477&id_type=7&
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/news/document/4477.pdf
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกเมนูข้อมูลเผยแพร่
3. เลือกการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
4. การเปิดโอกาสให้บุคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
4.1 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (บึงอร่าม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
O26 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=301&id_type=5&to=No_Gift_Policy&
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/index.php?option=List&id_view=319&id_type=67&to=ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกํานัล_No_Gift_No_Policy-2567&
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือก Banner ด้านขวา No_Gift_Policy
3. เลือกประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกํานัล No Gift No Policy 2567 ฉบับภาษาไทย)
4. เลือก Policy for not accepting gifts (No Gift No Policy) for the year 2024 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=301&id_type=5&to=No_Gift_Policy&
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/itas/2567O27-67.pdf
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือก Banner ด้านขวา No_Gift_Policy
3. เลือกการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
4. เลือกประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 2567
O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=301&id_type=5&to=No_Gift_Policy&
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/itas/2567O28-67.pdf
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือก Banner ด้านขวา No_Gift_Policy
3. เลือกรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
4. เลือกสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.2566
O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=301&id_type=5&to=No_Gift_Policy&
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/itas/2567O29-67.pdf
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือก Banner ด้านขวา No_Gift_Policy
3. เลือกรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
4. เลือกรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปี พ.ศ.2566
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/index.php?option=List&id_view=325&id_type=67&to=การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต&
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/RiskO30-67.pdf
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกเมมนูข้อมูลเผยแพร่
3. เลือกการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
4. เลือกการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
4.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
หรือ
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกข่าวประกาศ
3. เลือกข่าวการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/index.php?option=List&id_view=325&id_type=67&to=การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต&
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/RiskO31-67.pdf
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกเมมนูข้อมูลเผยแพร่
3. เลือกการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
4. เลือกรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.1 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566
หรือ
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกข่าวประกาศ
3. เลือกข่าวรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=323&id_type=67&to=การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส&
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=281&id_type=5&to=Anticorruption_Plan&
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/itasO36_1-66.pdf
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกเมนูข้อมูลเผยแพร่
3. เลือกการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
4. เลือกแผนป้องกันการทุจริต
5. เลือกแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6. เลือกแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566-2570
7. เลือกแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/index.php?option=List&id_view=282&id_type=5&to=รายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริต&
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/itas/2567O33-12m-67.pdf
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกเมมนูข้อมูลเผยแพร่
3. เลือกรายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริต
4. เลือกรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/index.php?option=ListNews&id_view=4408&id_type=7&to=รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ%202566&
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/news/document/4408.pdf
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกข่าวประกาศ
3. เลือกรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2566
หรือ
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกเมนูข้อมูลเผยแพร่
3. เลือกผลการประเมิน ITA
4. เลือกการวิเคราะห์ผลการประเมินคูณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2566
O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แสดง URL ของข้อมูล
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/index.php?option=ListNews&id_view=4411&id_type=7&to=รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน%202566&
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/news/document/4411.pdf
คำอธิบาย
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกข่าวประกาศ
3. เลือกรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566
หรือ
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือกเมนูข้อมูลเผยแพร่
3. เลือกการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
4. เลือกรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
5. เลือกรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566